مقالات گوناگون

دانلود مقاله تکنیک های حفاری با فشار مدیریت شده ( ( MPD

چکیده (Abstract)حفاری چاه های ساحلی و حفاری کردن در عمق های بیشتر در روش MPD از لحاظ اقتصادی توجیه بیشتری دارد. مسائل مرتبط با حفاری، از قبیل لوله گذاری، هدر رفت انرژی و هزینه ی بالای گل حفاری نیاز به تکنولوژی های بهتر حفاری را مشخص می سازد. اگر ما بتوانیم این مسائل را حل کنیم، صرفه اقتصادی حفاری چاه ها بهتر ...
word قابل ویرایش
4 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله بهینه سازی و افزایش تولید و راندمان توربین های گازی V94 . 2 با استفاده از کولر تبخیری مدیا در نیروگاه سیکل ترکیبی فارس

چکیدهتوربین های گاز نقش بسیار مهمی در تامین برق مورد نیاز کشور مخصوصا در پیک بار شبکه برق بر عهده دارند. از معایب اصلی این توربین ها، تغییرات زیاد تولید آنها بر اثر تغییر شرایط جوی می باشد. از طرفی در زمان پیک مصرف شـبکه بـرق ایران و همزمان با ماههای گرم سال، توان تولیدی توربین های گازی تحـت تـاثیر افـزایش دم ...
word قابل ویرایش
13 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله ارتباط کلاهک اکسیدی ( گوسن ) کانسار مس سرچشمه با هالههای دگرسانی ، سنگ شناسی و مناطق سوپرژن و هیپوژن آن

چکیدهکانسار مس سرچشمه یکی از بزرگترین کانسارهاي مس پورفیري جهان با سن الیگو- میوسن می باشداین. کانسار داراي زون سولفیدي سوپرژن کاملاً پیشرفته می باشد که عمدتاً توسط گوسن هماتیتی پوشیده شده است . جهت بررسی ارتباط کلاهک اکسیدي (گوسن) با مناطق سوپرژن و هیپوژن کانسار سرچشمه و همچنین تأثیر نوع سنگهاي میزبان و هاله ...
word قابل ویرایش
10 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلودمقاله ارائه یک مدل اکتشافی قیمتگذاری برای کالاهای الکترونیک در بازارهای شبکه مدار

چکیدهبا توسعه تجارت الکترونیکی از طریق اینترنت، در طول دهه گذشته، بسیاری از شرکتها راه و روش خود را در برخورد با مشتریان و شرکای خود تغییر داده اند. در این مقاله ما به معرفی یک مدل قیمتگذاری برای شرکتهایی با کسب و کار الکترونیکی می پردازیم. روش پیشنهادی این مقاله برای محصولات الکترونیکی در نظر گرفته شده است. ...
word قابل ویرایش
9 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله جایگاه مدیریت دانش و پوکا یوکه در نت بهره ور فراگیر

چکیدههمانگونه که می دانید نیروي انسانی یکی از موثر ترین فاکتور ها براي تحقق اهداف سازمان است . امروزه بسیاري از تکنیک هاي مدیریتی به صورت عمده به نیروي انسانی وابسته می باشد. اما مدیریت منابع انسانی به همان گونه که در ذهن داریم کاري بسیار مشکل است، زیرا بسیاري از عوامل از جمله فرهنگ، خانواده، شرایط اقتصادي و ...
word قابل ویرایش
15 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله بررسی سیاستگذاری توسعه بیمه قراردادهای حمل نقل دریایی و فرصت های سرمایه گذاری منطقه ای و فرامنطقه ای

حمل و نقل یکی از ارکان اصلی اقتصاد، رفاه اجتماعی، امنیت، حاکمیت و سیاست است. از بین انواع روشهای حمل و نقل، حمل و نقل دریایی از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به اینکه قسمت اعظمی از مباحث حقوقی بیمه دریایی به حقوق دریایی وابسته است، مال یا موضوعی که تحت پوشش بیمه دریایی قرار می گیرد و خسارات ناشی از خطرات، ...
word قابل ویرایش
11 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله بکارگیری روش تاپسیس در آنالیز ABC چند معیاره ( مورد مطالعه : واحد تولیدی محصولات غذایی دلپسند

چکیدهدر سیستم کنترل موجودی ABC بیشترین توجه به اقلام طبقه بالا معطوف بوده و طبقات بعدی از اهمیت کمتری برخوردارند. معیار معمول برای طبقه بندی ABC مصرف ریالی سالانهی اقلام موجودی بوده است. با این وجود ادبیات موضوع بیانگر گسترش روشهایی برای طبقه بنده چند معیارهی ABC است. در این مطالعه، مدلی چند معیاره برای طبقهب ...
word قابل ویرایش
11 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله اهمیت سرمایه فکری و محاسبه سطح افشای سرمایه فکری با استفاده از شاخص های سرمایه انسانی ، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای

چکیدهتحقیق و بررسی در زمینه اهمیت سرمایه فکری و افشا اطلاعات یکی از موضوعات جالب توجه در حسابداری ، اقتصاد و تحقیقات مالی است. محرک اصلی برای چنین تحقیقاتی تاثیر آن در فرآیند تصمیم گیری است. امروزه در اقتصاد دانش محور، ارزش گذاری دارایی های نامشهود به اندازه ای مورد توجه قرار گرفته است، که توانایی های کارکنان ...
word قابل ویرایش
22 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله بررسی رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی با توسعه منابع انسانی

چکیدهاین تحقیق به بررسی رابطه بین ابعاد ساختار سازمان با توسعه منابع انسانی در ادارات برق شمال استان کرمان در سال 1393 پرداخت. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان ادارات برق شمال استان کرمان است که تعداد آنها 230 نفر میباشد. این تحقیق از نظر اهداف جزء تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت و روش جزو تحقیقات توصیفی از ...
word قابل ویرایش
19 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله Role of Mother in Emergent Literacy of Young Children

AbstractThe main reason of this study was to investigate the relationship between mother-child interaction during storybook reading and emergent literacy among 90 children (boys and girls) aged 3 to 4 years. The result of this study exposed that mother-child interactionKDG VLJQLILFDQW UHODWLRQVKLS ZLWK FKLOGU ...
word قابل ویرایش
12 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله مروری بر روشهای ترکیبی الگوریتم خوشهبندی k - means و الگوریتمهای فرا مکاشفهای جهت رویارویی با معایب الگوریتم k - means

چکیدهخوشهبندی از روشهای مهم در دادهکاوی میباشد که به دلیل نزدیک بودن با مسائل طبیعی در بسیاری اززمینهها مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مهمترین الگوریتمهای خوشهبندی که به طور گسترده به کارمیرود الگوریتم k-means میباشد. الگوریتم k-means کاربردهای بسیاری در حیطههای مختلف علمی و صنعتی دارد. با وجود سادگی و آسان ...
word قابل ویرایش
15 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله مدیریت سبز منابع انسانی ، ابزاری نوین در خدمت اچ اس ای صنعت نفت

چکیدهگسترش مواد و تکنولوژی نوین گرچه رفاه را افزایش می دهد اما به موازات خود مخاطرات جدیدی را نیز پیش روی بشر قرار میدهد که غلبه بر آن نیازمند احساس مسئولیت همگانی در اجرای برنامههای بهداشت، ایمنی و محیط زیست (اچ اس ایی)، برای محافظت از جان انسانها، محیط زیست و سرمایههای ملی می باشد. همچنین، سازمانها میتوانند ...
word قابل ویرایش
7 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله مروری بر متون علمی : تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان سیستم کنترل بر اساس مدل مارکوف

چکیده:انتخاب دوره های بازرسی و تعمیرات در طول عملکرد یک جزء یا سیستم، مسئله ای مهم در تعمیر و نگهداری آن است. یکی از مهمترین روش هایی که بدین منظور در دنیا استفاده می شود استفاده از شبکه های مارکوف است. از طرفی با پیچیده شدن سیستم ها و افزایش تعداد اجزای آنها، تحلیل دستی غیر ممکن شده و استفاده از نرم افزار من ...
word قابل ویرایش
7 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله ارزیابی ریسک های زنجیره تأمین با استفاده از تحلیل پوششی داده ها با مطالعه موردی در صنعت تولید لوازم خانگی

چکیدهدر دنیای رقابتی امروز با توجه به ویژگی های محیط های جدید تولیدیæ طبیعت مشتریان ، دیگر شیوه های مدیریت تولید گذشته که یکپارچگی کمی را در فرآیندهایشان دنبال می کرده اند کارایی خود را از دست داده است بنابراین شرکت ها نیازمندند تا یکپارچگی مناسبی را در تمام فرآیندهای تولیدی از ماده خام تا مصرف کننده نهایی ای ...
word قابل ویرایش
4 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله برنامه کاهش آب بدون درآمد شهر اسفراین بر اساس نتایج بالانسینگ آب

چکیدهمطالعات کاهش آب بدون در آمد با هدف اولا" شناسایی مولفه هاي آب بدون در آمد در دو بخش هدر رفت ظـاهري شامل : مصارف غیر مجاز ، خطاي مدیریت داده و سیستم و عدم دقت تجهیزات انـدازه گیـري و هـدر رفـت واقعـی شامل : نشت از شبکه ، نشت از خطوط انتقال ، سرریز مخازن ، نشت از مخازن و نشت از انشعابات مشـترکین و ثانیـا"ه ...
word قابل ویرایش
16 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله بررسی ضرورت توجه به نقش و جایگاه شهرهای کوچک و میانی در برنامه ریزی

چکیدهامروزه شهرهای بزرگ و نواحی متروپلیتن در کشورهای در حال توسعه به شـدت در حـال رشـد هسـتند ایـن نـواحی تمـامی امکانات، خدمات و سرمایه های کشور را در خود بلعیده، با این وجود بـا انـواع مشـکلات و معضـلات شـهری از جملـه: کمبـود مسکن، بالا رفتن میزان بیکاری، مسأله حاشیه نشینی، مشکل حمل و نقل و نارسایی در عرضه ...
word قابل ویرایش
12 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله تعیین رابطه بین مولفههای مدیریت دانش ( بر اساس مدل نوناکا و تاکوچی ) با نوآوری سازمانی ( مورد مطالعه : شرکت پیشگامان تابان )

چکیدههدف این پژوهش توصیفیپیمایشی تعیین رابطه بین مولفههای مدیریت دانش (بر اساس مدل نوناکا و تاکوچی) با نوآوری سازمانی در شرکت پیشگامان تابان، میباشد. تعداد پرسنل این شرکت 463 نفر است که فقط بین اشخاص فوق دیپلم و بالاتر پرسشنامه توزیع شد و بر این اساس جامعه آماری در این پژوهش تعداد 147 نفر بدست آمد، که بر اساس ...
word قابل ویرایش
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله بررسی شاخصهای شکلگیری شهر خلاق ( مطالعه موردی مشهد )

چکیده- در سال ًٌَُکه ایده شهر خلّاق ارائه شد مشخص شده بود که جهان آرام آرام به سمت تغییراتی گسترده در پارادایم جریان اطلاعات پیش می رود. صنایع از سال ًٌُْ شروع به گسترش و بازسازی ساختارها کرده بودند و این جریان همچنان ادامه یافت تا جایی که این حرکت در جریان زمان بصورت عمومی مورد تجزیه و تحلیل و ادراک واقع شد. ...
word قابل ویرایش
13 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله بررسی تأثیر برنامه درسی کارآفرینی بر تمایلات کارآفرینانه هنرجویان سال سوم شاخههای فنی و حرفهای و کار و دانش هنرستانهای شهر داراب

چکیدههدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر برنامه درسی کار آفرینی بر تمایلات کارآفرینانه هنرجویان سال سوم هنرستانهای فنی و حرفهای و کار دانش شهر داراب میباشد روش این تحقیق نیمه تجربی و جامعه آماری کلیه هنر جویان اعم از دختر و پسر که شامل 450نفر بوده است که براساس جنسیت، شاخه و دسته تحصیلی به روش نمونه گیری طبقهای افراد ...
word قابل ویرایش
16 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله بررسی میزان اتلاف انرژی و ارائه راهکار بهینه برای کاهش مقدار اتلاف انرژی در خوابگاه دانشجویی شهید مطهری - دانشگاه ایلام

چکیدهامروزه مصرف انرژی با توجه به تحمیل هزینه های بسیار زیاد بر بودجه عمومی کشور ها و عواقب ناشی از عدم مصرف صحیح، مانند مشکلات زیست محیطی و گرمایش زمین، در بسیاری از کشورها برای ایجاد توسعه پایدار، مدیریت صحیح انرژی و جلوگیری از اتلاف و هدر رفت انرژی مورد توجه قرار گرفته است.بر اساس بسیاری از تحقیقات ساختمان ...
word قابل ویرایش
12 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله شبیه سازی پیل سوختی کربنات مذاب و امکان سنجی استفاده از COMSOL Multiphysic در زمینه مدلسازی MCFC

چکیدهبه منظور طراحی هرچه دقیقتر و قدم برداشتن در جهت طراحی سیستم کنترل سلول های سوختی شناخت صحیح پاسخ تولیدی الکتریسیته در مقابل پارامترهای جریان ورودی و خروجی از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف از پژوهش پیش رو انجام روند منطقی طراحی سلول سوختی کربنات مذاب میباشد. بدین منظور این مطالعه در نظر دارد تا با انتخاب ...
word قابل ویرایش
16 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین و کارآفرینی سازمانی ( مرور برخی پژوهش های صورت گرفته در این زمینه )

چکیده :هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین و کارآفرینی درون سازمانی کارکنان می باشد.مسئله اصلی این است که آیا سبک رهبری تحول آفرین میتواند کارآفرینی سازمانی را در سازمان افزایش دهد. مطالعات حاکی از آن است که اقدامات کارآفرینانه، به عنوان یک معبر حساس و بحرانی برای رسیدن به مزیت رقابتی و بهب ...
word قابل ویرایش
11 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله تاثیر مبادله رهبر پیرو بر هویت یابی سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان مطالعه موردی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیدههدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه مبادله رهبر – پیرو و تمایل به ترک خدمت کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با اثرمیانجی گری هویت یابی سازمانی است. جامعه آماری این تحقیق شامل 241 نفر از کارکنان حوزه ستادی و دانشکده های دانشگاهآزاد اسلامی واحد رشت بود که با استفاده از فرمول کوکران،149 نفر از این تعداد به ص ...
word قابل ویرایش
13 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله رقابت پذیری و نوآوری در فرآیند خصوصی سازی با تاکید بر صنعت بیمه

چکیده:در دنیای نوین خلاقیت و نوآوری، سازمانها در برنامهریزی برای چشمانداز آتی خود، درگیر چـالشهـای بسیار بزرگی در موضوع پیشبینی رشد و حضور فعالانه در بازار رقابتی هستند. نوسانات محیطی به قـدری توسعه یافته است که شرکتها متوجـه تغییـرات لحظـهای در محـیط رقـابتی نیسـتند و بیشـتر تمایـل بـه اندازهگیری وضعیت موجود ...
word قابل ویرایش
16 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله بررسی توسعه و بهبود فرآیند مهندسی ارزش در صنعت مدرسه سازی استان یزد با نگرش مدیریت دانش

چکیدهدر اقتصاد مبتنی بر دانش امروز تکنیکهای موثر یکی از ارزشمندترین سرمایه های سازمان تلقی میشوند. مهندسیارزش به عنوان چهارچوبی مطمئن برای تصمیم گیری براساس توسعه فرهنگ کار تیمی ،یکی از روش های کارآمد برای بهبود فرآینددر سازمان ها می باشد ،با توجه به رقابتی بودن بازار ساخت و ساز و همچنین اهمیت کاهش هزینه و اف ...
word قابل ویرایش
16 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقالت رو پیدا نکردی ؟

ما رایگان واست سرچ میکنیم .فقط کافیه موضوع و شماره موبایلت را در کادر ثبت موضوع ، وارد کنی و تمام . ما لیستی از بهترین عناوین که مرتبط با موضوع شماست را در (روبیکا ، ایگپ ، ایتا یا واتساپ) تقدیمتون میکنیم.

ثبت موضوع
شماره وارد شده صحیح نیستموضوع مقاله را وارد کنید
با تشکر از شما
درخواست بررسی موضوع مقاله شما با موفقیت ثبت گردید . کارشناسان ما بزودی نتیجه بررسی را به شما اطلاع میدهند .
درخواست موفق جستجو مقاله مگ ایرانز