دانلود مقاله همبستگی هوش هیجانی با کارآمدی ورزشکاران تیمی و انفرادی دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه شمال

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان


مقدمه

نظریه هوش هیجانی که توسط سالووی و مایر (1990) مطرح شده است با تلفیق پیشرفتهای اخیر که در علوم شناختی و علوم اعصاب و همچنین رشد کودک بوجود آمده چهارچوب نوینی برای مطالعه و تحقیق در حوزه سازش یافتگی هیجانی و اجتماعی و تدوین برنامههای پیشگیرانه را فراهم آورده است (لوپز و همکاران .(2004

کسانی که هوش هیجانی بیشتری دارند در رقابتهای ورزشی موفق تر عمل می کنند، همچنین این هوش از عوامل موفقیت ورزش (به ویژه در ورزشهای گروهی) است. شاید بتوان با افزایش هوش هیجانی در ورزشکاران مهارتهای روانی و قابلیتهای فردی و اجتماعی، به طور کلی موفقیتهای ورزشی آنان را بهبود بخشید (ریاحی فارسانی و همکاران .(139 2 در برخی از پژوهشها ویژگی روان شناختی ورزشکاران شامل صفات شخصیتی، مهارتهای روانی ـ حرکتی، خصوصیات خلقی، سبکهای مقابله، کمال گرایی و سخت کوشی در سطوح متفاوت موفقیت ورزشی بررسی شده است (بشارت a1384، بشارت b1384، بشارت،

عباسی و شجاع الدین، 1381، توماس واور، 1994، گالد، دیفنباخ و موفت، 2002، می یرز، بورگز و مارای، 1998، می یرز، لی یانز

و بورگز، 1996، ویلیامز و کرین، .(2001 شناسایی فرایندهای روانشناختی مؤثر بر موفقیت و سازگاری نیز پیامدهای مهمی در روانشناسی کاربردی از جمله روانشناسی ورزش دارد (بشارت و همکاران .(1384

افرادی که هوش هیجانی زیادی دارند آماده تغییر و یادگیریهای جدید در هر موقعیت و در طول تمرینات ورزشی هستند و مشکل را فرصتی برای یادگیری میدانند، از این رو فشار روانی ناشی از احساس ناکامی در آنها کاهش مییابد. مهارتهای هوش هیجانی به افراد کمک میکند تا احساسات خود را ابراز کنند و به گسترش ارتباط خود با دیگران دست یابند. ارتباط با دیگران هم از جنبه حمایتی هم از جنبه این که بسیاری از استرسها در محیطهای ورزشی به دلیل عدم توانایی برقراری ارتباط با گروه یا محیط

و افراد هم تیمی خود رخ میدهد مهم است. افراد با هوش هیجانی بالاتر که در محیط کار و ورزش قادر به انجام کار گروهی هستند از این که فشار داشته باشند، مصون میمانند (چرسی .(2000

در یک فعالیت گروهی مانند ورزش گروهی هوش هیجانی نیز تأثیر گذار بر عملکرد و نتیجه فعالیت و بازی محصول هوش هیجانی یک گروه و یک تیم به شمار میرود و نه هوش هیجانی یک فرد یا افراد مستقل. هوش هیجانی یک گروه چه به طور ساده حاصل جمع هوش هیجانی افراد گروه محسوب میشود و چه در یک تبیین دقیق تر حاصل ضرب هوشهای هیجانی افراد گروه به حساب میآید. ضریب و بهره ای بیش از هوش هیجانی فرد را به خود اختصاص میدهد و به همین نسبت نیز تأثیر گذاری آن بر نتیجه و محصول کار و بازی افزون میشود. باتوجه به نتایجبعضاً ضد و نقیض و ناکافی بودن و کاستی برخی تحقیقات انجام شده، محققان پژوهش حاضر بدنبال آزمودن این هدف هستند که آیا بین هوش هیجانی و عملکرد ورزشی ورزشکاران در رشتههای گروهی و انفرادی رابطه وجود دارد؟.

متدولوژی و روش تحقیق

جامعه و نمونه؛ با توجه به موضوع و اهداف پژوهش جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه شمال به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند. از بین این دانشجویان 50 دانشجوی ورزشکار 25) دختر و 25 پسر) که در رشتههای تیمی و انفرادی فعالیت میکردند به عنوان نمونه آماری بطور تصادفی انتخاب شدند. رشتههای این دانشجویان عبارت است از: تنیس خاکی آقایان 13) نفر)، تنیس خاکی بانوان 12) نفر)، والیبال بانوان 11) نفر)، والیبال آقایان 14) نفر)، که تعداد کل ورزشکاران در رشتههای فردی 25 نفر و تعداد کل ورزشکاران در رشتهی گروهی نیز 25 نفر بوده است. ابزار اندازه گیری: در ادامه با هماهنگی در جلسه ای مشترک، پرسشنامهی هوش هیجانی بار- آن به عنوان یک ابزار استاندارد شده بین آزمودنیها توزیع گردید. این پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن دارای 90 سؤال میباشد که براساس مدل لیکرت 5 گزینه ای بوده است. پاسخهای آن به ترتیب
کاملاً موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم، وکاملاً مخالفم تقسیم شده است. روش آماری: برای تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق از برنامه SPSS20 استفاده شده است.

نتایج و یافتههای تحقیق


2

آنالیز توصیفی، پژوهشگران نخست دادههای بدست آمده را وارد برنامه SPSS کرده است تا مورد بررسی آماری قرار دهند. متغیرهای مورد بررسی شامل ارزیابی هوش هیجانی، ورزشهای گروهی، ورزشهای انفرادی بودهاند. به منظور بررسی هر یک از متغیرهای فوق الذکر محققین مقیاسهای هوش هیجانی را در دو گروه مورد بررسی قرار دادهاند. یافتهها به قرار زیر است:

جدول :1 فراوانی آزمودنیها در دو گروه تیمی و انفرادی

× × شاخص
×درصد ×فراوانی ×
× ×جنس

50× 25 ×ورزشهای تیمی

50× 25 ×ورزشهای انفرادی

100 50 ×جمع

جدول بالا نشان میدهد که تعداد کل آزمودنیها 50 نفر است، 50 درصد در گروه ورزشهای تیمی و 50 آ ن ها در ورزشهای انفرادی مشغول به تحصیل میباشند.

جدول شماره :2 رشته تنیس

Std.Deviation Mean Maximum Minimum N

2.49800 23.3600 27.00 18.00 25 روابط عمومی

32.08572 321.9200 380.00 247.00 25 Total
25
Valid N (list wise)

همان طور که در جدول 2 مشاهده میشود، نمره میانگین نمونه آماری در روابط بین فردی میان تنیس بازان با انحراف از معیار 2.49، و نمرههایی از 18 تا 27، 23.36 میباشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 5 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد رابطه عزت نفس و هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه ازاد

word قابل ویرایش
59 صفحه
23700 تومان
رابطه عزت نفس و هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه ازادچكيده:به منظور بررسي رابطه عزت نفس و هوش هيجاني در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمان تعداد 150 دانشجو به صورت يك نمونه اتفاقي گزينش شد. اطلاعات مربوط به عزت نفس توسط پرسشنامه كوپر اسميت 58 سوالي كه از اعتبار و روايي كافي برخوردار است بدست آمد و شواهد ...

مقاله در مورد بررسی رابطۀ بین ورزش و بهداشت روانی دانشجویان رشته های ادبیات و تربیت بدنی ورودی 84 دانشگاه آزاد اسلامی

word قابل ویرایش
79 صفحه
27700 تومان
چكيده هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه ي بين بهداشت رواني وورزش در بين دانشجويان رشته هاي ادبيات و تربيت بدني دانشگاه آزاداسلامي واحد ابهر كه فرضيه هاي عنوان شده عبارتند از بررسي رابطه بين بهداشت رواني وورزش و همين طور مقايسه هريك از متغييرهاي عنوان شده در بين دو گروه دانشجويان ادبيات و تربيت بدني كه طبق جامعه م ...

دانلود مقاله بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانشجویان رشته های علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی

word قابل ویرایش
153 صفحه
34700 تومان
فصل اول :کلیات تحقیقمقدمه :مطالعات نشان داده است که بشر اصولاً بکارگیری روشهای خلاق را در یادگیری ترجیح می دد و روشهایی نظیر کاوش ، لمس کردن و پرسش و آزمایش و دنبال مجهول رفتن و نظریه دادن ، معلمین برخلاف متعلمین اغلب طرفدار دیکته کردن دانش و اطلاعات هستند ، تحقیقات نشان داده است که بسیاری از مطالب درسی ، اگر ...

مقاله در مورد بررسی رابطه بین تفکر غیر منطقی و سلامت روانی در بین دانشجویان غیر بومی رشته های تربیت بدنی و صنایع ورودی 85 84 دانشگاه آزاد ا

word قابل ویرایش
122 صفحه
34700 تومان
چکیده :هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین سلامت روانی و تفکر غیر منطقی در بین داشجویان غیر بومی رشته های صنایع و تربیت بدنی ورودی 85 ـ 84 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر است که فرضیه های عنوان شده عبارتند : 1 ـ بین سلامت روانی و تفکر غیر منطقی دانشجویان رابطه وجود دارد . 2 ـ بین سلامت روانی دانشجویان رشته صنایع ...

دانلود مقاله بررسی رابطۀ بین ورزش و بهداشت روانی دانشجویان رشته های ادبیات و تربیت بدنی ورودی 84 دانشگاه آزاد اسلامی

word قابل ویرایش
78 صفحه
27700 تومان
بررسي رابطۀ بين ورزش و بهداشت رواني دانشجويان رشته هاي ادبيات و تربيت بدني ورودي 84 دانشگاه آزاد اسلاميهدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه ي بين بهداشت رواني وورزش در بين دانشجويان رشته هاي ادبيات و تربيت بدني دانشگاه آزاداسلامي واحد ابهر كه فرضيه هاي عنوان شده عبارتند از بررسي رابطه بين بهداشت رواني وورزش و همين ط ...

دانلود مقاله رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی

word قابل ویرایش
93 صفحه
18700 تومان
موضوع پژوهشی : با نگاهی به موضوع مورد بررسی و با توجه به پژوهشها و بررسیهایی تا به امروز انجام گرفته و به ثبت رسیده است احتمالاً ممکن است تفاوت میان افراد از لحاظ هوش هیجانی با سلامت روانی آنها بر بسیاری از مسائل که در اینجا گنجانیده نمی شود پرداخته شده باشد. در این پژوهش ما به دنبال مسائلی ازین قبیل هستیم ک ...

مقاله در مورد رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت تعارض بین مدیران آموزشی واجرایی دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های کش

word قابل ویرایش
296 صفحه
44700 تومان
رابطه هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي با راهبردهاي مديريت تعارض بين مديران آموزشي واجرايي دانشكده هاي تربيت بدني دانشگاه هاي كشور – ارائه ي الگومقدمه دانشگاه به عنوان يك عامل اجرايي در آموزش و تربيت فرد وهدايت وي به سمت شهروندي موثر و مفيد به حال جامعه ، داراي نقش موثر بوده و بدون ترديد تامين كننده ي نيروي انس ...

مقاله بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روان در بین دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه گیلان

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روان در بین دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه گیلان   چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روان در بین دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه گیلان انجام گرفت. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه ی دانشجویان دختر دانشگاه گیلان در سال ...