دانلود مقاله مطالعه میکروسکپی بافت شناسی کبد مرغ خانگی Gallus gallus domesticus و تاثیر نوع تغذیه

word قابل ویرایش
4 صفحه
21700 تومان

مقدمه

افزایش روز افزون مصرف گوشت مرغ و فراورده های آن بعنوان منبع پروتئین و گوشت سفید با توجه به اینکه از میزان چربی کمتری برخوردار است و همچنین بالا بودن میزان ویتامین D موجود در تخم مرغ و تاثیر آن بر رشد استخوانها، همواره رویکرد عمومی جهت مصرف این محصول وجود دارد به گونه ای که در سراسر جهان مصرف می شود .از اینرو تولید صنعتی این محصول را ضروری می سازد.

از طرفی با توسعه صنعت پرورش و تکثیر مرغ و تلاش جهت تولید بیشتر با حداکثر بازدهی بررسی جنبه های مختلف این نمونه را از جمله بافت شناسی و آسیب شناسی بافتها را ضروری می سازد. از طرفی با توجه به اهمیت کبدبعنوان بزرگترین غده بدن و نقش آن در


متابولیسم پروتئینها، چربیها و هیدراتهای کربن و اینکه محل خنثی کردن و دفع هورمونها و داروها نیز می باشد و با توجه به اینکه در بسیاری از بیماریهای پرندگان بعنوان یک اندام اولیه یا ثانویه درگیر با بیماری مطرح است بویژه که به بعنوان بخش خوراکی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

اگر چه تحقیقاتی توسط Yamauchi و همکاران در2006 در مورد تاثیر رژیم غذایی غنی شده با شکر بر روی دستگاه گوارش مرغ خانگی انجام شده است که نشان داده اند که مصرف شکر در جیره غذایی مرغها سبب افزایش میتوز و تراکم سلولی در راس ویلوسهای روده شده است [4] و همچنین konarzewski و همکارانش در سال 2000 به بررسی تاثیر رژیم های غذایی غنی از نظر ترکیبات و یا فقیر از نظر


ترکیبات بر روی دستگاه گوارش باسترکهای آواز خوان پرداخته اند که تغییرات مورفولوژیک حاصل از تغییر نوع رژیم غذایی را در بافت سکوم و روده مشاهده کرده اند [5] در سال 2006 نیز liuو همکارانش نشان دادند که استفاده از ترکیبات کاسنی بعنوان یک ترکیب غنی از نطر فیبر در خوراک مصرفی مرغ سبب گسترش سلولهای گرههای لنفاوی در بخش سکوم و jejunium روده می شود.[6]البته مطالعه بر روی بافت شناسی و ریخت شناسی کبد سایر پر]ندگان نیز انجام شده است که علی رغم شباهت با ماکیان ,تفاوتهایی نیز گزارش شده است.به گونه ای که Yovchev و همکاران در 2012 گزارش کردند که در مطالعه ریخت شناسی کبد کبک و قمری ,قطعه چپ در قمری بزرگتر از قطعه راست می باشد که این حالت در کبک مشاهده نشد.>7@ اما در این تحقیق به بررسی بافت شناسی کبد تحت دو رژیم غذایی مختلف صنعتی و طبیعی یا سنتی پرداخته شده است.با توجه به اینکه در تغذیه صنعتی مرغداران ناگزیر به مصرف دارو بویژه آنتی بیوتیکها نیز هستند.

-2 مواد و روشها

-1-2 نمونه برداری

حدود 10 نمونه مرغ بصورت تصادفی با میانگین وزنی 1/200 کیلوگرم و میانگین سنی 5 هفته که در مزرعه به روش تغذیه طبیعی یا سنتی پرورش یافته بودند انتخاب شد این نمونه ها با سبزیجات خرد شده و میوه های خرد شده و حشرات طبیعی که مرغ در حالت طبیعی بر می چیند پرورش یافته بودند و 10 نمونه مرغ نیز در مرغداری به روش صنعتی تغذیه و پرورش یافته بودند، انتخاب شد جیره غذایی این نمونه ها شامل ذرت, گندم,جو,کنجاله آفتابگردان, پودر ماهی و پودر گوشت بود و به آزمایشگاه بافت شناسی منتقل گردید.

-2-2 تهیه مقاطع میکروسکپی

بعد از بین بردن نمونهها به روش ذبح شرعی و توزین و باز کردن شکم، نمونههای کبد در مقاطع 0/5 سانتیمتری از انتهای قدامی و خلفی کبد راست و از انتهای قدامی و خلفی کبد چپ جدا و در محلول بافر فرمالین ده درصد تثبیت گردید. نمونهها بعد از طی کردن مراحل آبگیری و شفاف سازی در حمام پارافین قرار داده و قالبهای پارافینی تهیه شد و بوسیله دستگاه میکروتوم برشهای 7 میکرونی تهیه گردید و سپس به روش هماتوکسیلین و ائوزین مورد رنگ آمیزی قرار گرفتند.

-3-2 مطالعه مقاطع میکروسکوپی

در این مرحله، ساختار بافت شناسی کبد نمونههای مورد مطالعه بوسیله اسلایدهای تهیه شده مورد مطالعه میکروسکوپی قرار گرفت به نتایج بدست آمده با استفاده از تصاویر میکروسکپی تهیه شده ارائه خواهد شد.
-3 نتایج و بحث


کبد ماکیان در تماس با تمام کیسه های هوایی بجز کیسه هوایی گردنی است.در پرندگان کبد قطعات راست و چپ را در بر می گیرد که در خط میانی و قدامی با یکدیگر متصل می شوند. بر خلاف دیگر ارگانهای شکمی، هنگامی که دیواره شکمی برداشته می شود، از آنجایی که کبد بوسیله دیواره سروزی دارای چربی پشتی کبدی پوشش داده نمی شود، کبد نمایان است. در بیشتر گونه های ماکیان اهلی قطعه راست کبدی از قطعه چپ بزرگتر است. و قطعه چپ کبدی به دو بخش پشتی و شکمی تقسیم می شود.

کیسه صفرا بصورت کیسه ای و گلابی شکل می باشد که در سطح احشایی قطعه راست کبد قرار گرفته است و در غاز و اردک به شکل لوله می باشدودر کبوتر وجود ندارد.کیسه صفرا در سطح احشایی قطعه راست از بخش میانی تا لبه خلفی این لوب قرار دارد.صفرای لوب چپ کبد به طور مستقیم توسط مجرای کبدی روده ای (Hepatoentric duct) به لبه راست نزدیک خمیدگی قدامی دواردهه نرولی تخلیه می شودوصفرای لوب راست ابتدا توسط مجرای کیسه کبدی کیسه صفراوی روده ای((cysticoentric duct از کیسه صفرا به کمی عقب تر از آن به دوازدهه نزولی تخلیه می شود10]و9و[8

.در مطالعه حاضر نیز در هر دو نمونه کبد دو قسمتی و شیار بین دو قطعه چه بخش کبد واضح بود.در پرندگان اهلی دست کم یک و یا چند زائده بینابینی وجود دارد از سطح احشایی کبد بلافاصله در ناحیه شکمی ناف بیرون می آید. سیاهرگ میانخالی خلفی از ناحیه پشتی قطعه راس می گذرد. [11] بیشتر سطح احشایی کبد اثر فرورفتگیهای ارگانهای مجاور را در بر می

گیرد. کیسه صفرا در بیشتر گونه ها دیده می شود و در سطح احشایی قطعه راست کبدی قرار دارد که در هر دو نمونه مورد بررسی قابل مشاهده بود.

در زمان خروج از تخم به دلیل انتقال مواد رنگی و چربی ها از کیسه زرده به کبد که در مرحله آخر نهفتگی ایجاد می شود کبد زرد رنگ است. در زمان متغییری پس از خروج از تخم (بین 8- 12 روز در ماکیان) کبد رنگ مشخصه قرمز تیره خود را به دست می آورد در هر دو نمونه مورد بررسی رنگ کبد قرمزه تیره بود [12] کبد از ورقه های پیوسته و به یکدیگر جفت شده سلولهای کبدی تشکیل شده است. این ورقه ها در بسیاری از پرندگان و دیگر پستانداران به ضخامت یک سلول و سینوزوئید در هر سمت دارند. اما در ماکیان اهلی سینوزوئیدها به وسیله ورقه هایی با دو سلول کبدی جدا شده، مانند آنچه در مهره داران پست دیده می شود13]و[14 (شکل (3-1 ورقه ها بوسیله فضاهایی اشغال شده و بنابراین پارانشیم مانند اسفنج می شود. که در دو نمونه مورد مطالعه کاملا مشهود بود (شکل (3- 1 و (شکل (3-2 بافت همبند پیرامون قطعه کبدی دیده نمی شود، در نتیجه از نظر بافت شناسی، در پرندگان لوبولهای کبدی نوع کلاسیک مانند پستانداران با سیاهرگ کبدی مرکزی، و نواحی کبدی در بر دارنده


سیاهرگهای باب و سرخرگ های کبدی به همراه مجاری صفراوی در ناحیه محیطی بر سختی قابل تشخیص است. .[15]بعد از مشاهده با میکروسکوپ در هر دو نمونه مورد بررسی پارانشیم کبدرا دستجات متراکمی از هپاتوسیتها همراه با سینوزوئید کبدی تشکیل می داد.دستجات هپاتوسیتها که به صورت شعاعی اطراف سیاهرگ مرکز لبولی قرار داشتند از دو ردیف هپاتوسیت تشکیل می شدند. هر دو نمونه از هپاتوسیتهای درشت با هسته مشخص برخوردار بودند نشان از فعالیت بالای سلولهای کبدی است [14] که در نمونه با تغذیه طبیعی، هپاتوسیتها از نظر اندازه بزرگتر و حتی اندامکهای داخل سلول نیز مشخص بود. (شکل (3-1 اما در نمونه با تغذیه صنعتی در مقایسه با نمونه با تغذیه طبیعی اندازه هپاتوسیتها کوچکتر بود اما اندامکهای داخل سلول به وضوح مشخص نبود.و سلولهای کوپفر نیز در دیواره داخلی سینوزوئیدها بندرت قابل مشاهده بود. البته در این مطالعه به بررسی تاثیر داروها و هورمونها در نمونه با تغذیه صنعتی نیز پرداخته شداما با میکوسکوپ نوری تفاوت آشکاری مشاهده نشد(شکل (3-1 و (شکل (3-2

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 4 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله آسیب شناسی مداخلات در نوسازی بافتهای قدیمی و فرسوده ( مطالعه ی موردی : محله فیض آباد )

word قابل ویرایش
24 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته عمران
مقدمه در اکثر شهرها با ورود ماشین و توسعه راهها، ساختار ارگانیک شهرها دستخوش تغییرات اساسی شد و شالوده آنها تغییر نمود، سازمان محلات از هم پاشید و هیچ تدبیر و اقدام ویژهاي براي تطابق این اقدامات با ماهیت این بافتها به عمل نیامد. در تحولات جدید شهرنشینی که در جهان و ایران رخ داد، مسائل و مشکلات خاصی بروز نمود ...

دانلود فایل پاورپوینت تاثیر آموزش های فنی و حرفه ای با تکیه بر اقتصاد کوچک خانگی بر اشتغال زنان و بهبود کیفیت تولیدات داخلی در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی ( مطالعه موردی : شهرستان کهنوج )

PowerPoint قابل ویرایش
27 صفحه
23700 تومان
  اسلاید 1 : بيان مسئله آموزش های فني و حرفه اي نقش مهمي در تشکیل سرمایه انسانی از طریق تربيت نيروهاي ماهر مورد نياز بازار كاردر كشورهاي مختلف جهان ايفا مي كنند. اين آموزش ها در كشورهاي در حال توسعه نه تنها عهده دار تربيت نيروي كار مورد نياز بخش هاي مختلف اقتصاد اين كشورها مي باشند، بلكه ازطریق بستر ساز ...

مقاله بررسی تأثیر پارامترهای هواشناسی بر تبخیر - تعرق مرجع با استفاده از سیستم استنتاج تطبیقی عصبی - فازی ( مطالعه موردی منطقه تبریز )

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** بررسی تأثیر پارامترهای هواشناسی بر تبخیر- تعرق مرجع با استفاده از سیستم استنتاج تطبیقی عصبی- فازی (مطالعه موردی منطقه تبریز) چکیده برآورد میزان آبی که در پروژههای آبیاری به مصارف کشاورزی میرسد، بر اساس مقدار تبخیر- تعرق تعیین میشود، لذا ت ...

مقاله تاثیرات متابولیسم شهری بر بافت شهری و توسعه پایدار

word قابل ویرایش
7 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تاثیرات متابولیسم شهری بر بافت شهری و توسعه پایدار چکیده متابولیسم شهری مفهومی است که در چند دهه اخیر جایگاه ویژهای را در مطالعات شهرسازی و محیط زیستی به خود اختصاص داده است اما متأسفانه در ایران از جایگاه خوبی برخوردار نیست. تمامی موجودات زنده دارای چرخهای از دریافت، مصرف و تولید انرژی میباشند. شهر نیز ب ...

مقاله ارزیابی مدل های شبکه عصبی RBF و MLP در برآورد تبخیر ماهانه مطالعه موردی : ایستگاه هواشناسی رشت

word قابل ویرایش
18 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** ارزيابي مدل هاي شبکه عصبي RBF و MLP در برآورد تبخير ماهانه مطالعه موردي: ايستگاه هواشناسي رشت چکيده تبخير يکي از مهم ترين اجزاي چرخه هيدرولوژيکي است . تخمين دقيق اين پارامتر در مطالعات زيادي از قبيل بيلان آبي، طراحي سيستم هاي آبياري و مد ...

مقاله تاثیر تجربه برند بر وفاداری برند ( مورد مطالعه شعب بانک شهر در شهرتهران )

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تاثیر تجربه برند بر وفاداری برند (مورد مطالعه شعب بانک شهر در شهرتهران) چکیده: با پیشرفت فناوری و رقابتی تر شدن شرایط بازار در بخشهای مختلف تولیدی و خدماتی، مشتری وفادار به عنوان سرمایه اصلی هر شرکتی محسوب می شود چرا که وفاداری مشتری منجر به موفقیت تجاری، افزایش سودآوری و خلق ارزش مشتری می گردد. رضایت مشتر ...

مقاله بررسی وصول مطالبات مشترکین ( خانگی ، صنعتی ، تجاری ) . مطالعه موردی : شرکت گاز استان ایلام

word قابل ویرایش
21 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده هدف این تحقیق "توصیف روابط بین وصول مطالبات (پرداخت به موقع قبض گاز) با رفتار مشترکین (خانگی، تجاری، صنعتی) در شرکت گاز استان ایلام می باشد." روش تحقیق مورد استفاده در اینجا، پیمایشـی اسـت. جامعـه آمـاری ایـن تحقیـق کلیـه مشترکین گاز شهر ایلام میباشد که تعداد آنها 55 هزار مشترک هستند و با استفاده از جد ...

مفاله تاثیر افزودن امولسیفایرها و صمغ ها بر خصوصیات کیفی ، رئولوژیکی و میکروساختاری کیک بدون تخم مرغ

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تاثیر افزودن امولسیفایرها و صمغ ها بر خصوصیات کیفی ، رئولوژیکی و میکروساختاری کیک بدون تخم مرغ چکیده: در این پژوهش تاثیر صمغ هایی مانند صمغ عربی ، گوار ، زانتان ، کاراگینان ، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز در ترکیب با امولسیفایرهایی مانند گلیسرول منو استئارات (GMS) و سدیم استئارویل - ۲- لاکتیلات در خصوصیات کیفی ...