دانلود مقاله ابعاد نظری قدرت نرم در اندیشه ی سیاسی امام علی ( علیهالسلام )

word قابل ویرایش
12 صفحه
21700 تومان

210340


مقدمه

در بررسی عملکردهای سیاسی امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) غلبهی واژهی زیبای »حق« نمایان میشود، واژهای که در مقام عمل صیقل داده شد و جلا یافت؛ در محدودیتها و فشارهای سیاسی حاد، رنگ نباخت، و با وجود تنگناهای فراوان گسترانده شد. در دنیای کنونی که تئوریهای مطروحه در جستوجوی صلح، با شکست مواجه میشوند و به بنبست میخورند، قلب تپندهی تئوری »توازن حقوق« حکومت علوی، امواجی فرا زمان و فرا مکان ایجاد کرده و کهنگی و فرسودگی آنرا نشاید. آنچه موجب ماندگاری حقانیت و جذابیت سیاستهای امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) در اذهان و قلوب مردمان شد نه امواج تبلیغات در شبکههای سایبری، که امواج عدالتگستری در وادی »توازن حقوق« بود.

بررسی وقایع و رویدادهای سیاسی از منظر تئوری توازن حقوق امیرالمؤمنین علی(ع) قدرت در تمام وجوه آنرا به ابزاری جهت نیل به اهداف عدالتگستری تبدیل میکند؛ بهعبارتی قدرت در اندیشهی امام علی(ع) فقط و فقط در چارچوب توازن حقوق مشروعیت مییابد که این امر یکی از اصول بنیادین انتشار و انسجام جذابیت قدرت سیاسی فرای محدودیتهای زمانی و مکانی است.

وحدتگرایی، صلحگرایی، عدالتگستری، دموکراسی و مردمسالاری دینی، برابری و مساوات بشر، و ... مؤلفههای مدیریت قدرت نرم در اندیشهی امام علی(ع) هستند که بازتاب این مؤلفهها در سطح اجتماع، شاخصهای قدرت نرم مثل جذابیت، حقانیت، مقبولیت، مشروعیت، اعتبار، و ... است.

.1 جایگاه عدالت در قدرت نرم و تأثیرگذاری آن

مشهور است که دولتی پایدار میماند که اقامهی عدل کند و در رفتار خود با مردم، جانب انصاف بدارد. قاعدهای را که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند هیچگاه به رغبت اجرا نمیکنند و برای فرار از این بیعدالتی به انواع وسایل دست میزنند. پس دولت برای حفظ نظام عمومی و ایجاد آرامش اجتماعی، ناگزیر است که تا حد امکان، قواعد حقوقی را با عدالتی که نزد مردم، محترم است سازگار کند. انسان طالب اجرای عدالت است، یا دست کم وانمود میکند که چنین شوقی را در دل دارد. قواعد حقوق نیز تمایل به اقامهی عدل دارد و بر همین مبنا همه را در پیشگاه قانون، برابر میداند. با وجود این، در جستوجوی این گمگشته نزاعها برمیخیزد و ستیزها رخ میدهد، چندان که ظلمها میکنند تا اثبات نمایند که منشی عادلانه دارند(کاتوزیان،.(67 :1384 نای میگوید:

مجادلهی همیشگی برای مشروعیت، نشان از اهمیت قدرت نرم دارد. اخلاقیات نیز میتواند یک قدرت واقعی باشد. تأثیر اولیه-ی جنگ عراق، بر نظرات جهان اسلام کاملاً منفی بود...در اروپا نیز نظرسنجیها نشان میداد که مسیری که ایالات متحده در جنگ با عراق طی کرده بود، جریان همدلی و احساس همدردی که پس از اتفاقات 11 سپتامبر در این کشور به وجود آمده بود، را از بین برد(.(Nye,2004:28-29

اخلاقیاتی که نای آنرا بهعنوان یک قدرت واقعی معرفی میکند، زیربنای اعتقادی دارد که در تبدیل به رفتار قدرت، بازتابی از عدالت اجتماعی است. قدرتی که فاقد اخلاقیات است، تا جایی توان اجرای عادلانهی حقوق را دارد که منافعاش متضرر نشود. آن-گاه که منفعتمحوری در میان باشد، قدرت سیاسی بهعنوان برترین قدرت در ضمانت اجرای عادلانهی حقوق، به سمت انحصارگرایی تغییر کاربرد میدهد و اولین عامل نامتوازن ساختن حقوق میشود. اگر آمریکا از طرفی به اشاعهی کارویژهی اجرای

3


عدالت، آزادی، دموکراسی و حقوق بشر میپردازد و از طرف دیگر نقض حقوق بشر را در دستورکار قرار میدهد، فقط و فقط به این دلیل است که مدیریت سیاسی در خلأ اخلاقیات شکل میگیرد.

ارزشهای عام جهانشمول در امواج سایبری، نمایی ذهنی از درک واقعیتهای زیبای خلقت است که در تابلوی نقاشی به-تصویر کشیده شده است و فاقد هویت ارزشی میباشد. آنچه موجب هویتبخشی به ارزشها میشود کردار است؛ و آنچه موجب جذابیت عملکردهای ارزشی میشود عدالت است؛ و آنچه عملکردهای ارزشی عادلانه را جاویدان میسازد مطلق بودن عدالت است. نای میگوید:

از آنجا که جذابیت قدرت نرم بر پایهی ارزشهای مشترک و عدالت است و وظیفهی دیگران، مشارکت در سیاستهایی است که با این ارزشهای مشترک سازگار باشد، لذا مشورتهای چندجانبه در مقایسه با تأکید یکجانبهی صرف بر ارزشها، احتمال بیشتری دارد تا قدرت نرم را بهوجود آورد(نای،.(130 : 1389 قدرت سخت و قدرت نرم گاهی یکدیگر را تقویت و گاهی تضعیف میکنند. تشخیص اینکه آنها در موقعیتهای مختلف، چطور متقابلاً بر یکدیگر تأثیر میگذارند مهم است. اگر ما مجبور باشیم که در سیاستهای جهانی بین قدرت نظامی و قدرت نرم یکی را انتخاب کنیم قدرت نظامی را انتخاب میکردیم. اما بهترین پیشنهاد برای داشتن هم قدرت سخت و هم قدرت نرم، قدرت هوشمند است(.(Nye,2011:24

رکود گفتاری مشورتهای چندجانبه در ارزشهای مشترک، همانقدر در جذابیت قدرت نرم بیحاصل خواهد بود که تأکید یکجانبه بر ارزشها؛ ارتقای سطح عملکردی مشورتهای چندجانبه در ارزشهای مشترک، جذابیت قدرت نرم را پیریزی میکند و تداوم عملکردهای ارزشی عادلانه و مطلق، موجبات استحکام پایههای جذابیت قدرت نرم را فراهم خواهد کرد. مدیریت امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) ارزشهای عام جهانشمول را در فرایند تبدیل به رفتار قدرت به سمت عدالتگستری اجتماعی سوق دادند بهگونهای که فراگیری این عدالت حتی شامل جبههی دشمن نیز میشد. در ادامه، نمایی از جذابیت عملکردهای سیاسی امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) به اختصار مورد بررسی قرار میگیرد.

در جنگ صفین، بعد از اینکه عهدنامهی صلح تا روشن شدن نتایج حکمیت، بین معاویه و امام علی(علیهالسلام) به امضا رسید، گروهی از سپاهیان امام علی(علیهالسلام) که به خوارج معروف شدند، نزد ایشان آمدند و با تهدید و اجبار از امام علی(علیهالسلام) خواستند که تعهدات عهدنامه را نقض کند و اعلان جنگ با معاویه را صادر کند. امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) فرمودند:

وای برشما! آیا پس از رضایت و عهد و پیمان برگردیم؟ مگر خداوند متعال نفرموده است »چون با خدا عهدی بستید، وفا کنید، و هرگز پیمانها و سوگندهایی را که استوار شده است مشکنید، و حال آنکه خداوند را بر خود کفیل قرار دادهاید)«ابن ابیالحدید،1375،ج352-353 :1 و 1378،ج.(237-238 :2

فرهنگ دستهای از ارزشها و اعمال است که به یک جامعه معنا میبخشد. فرهنگ نمودهای زیادی دارد. وقتی فرهنگ یک کشور ارزشهای جهانی را شامل شود و بنیاد سیاستهایش را ازشها و علایق مشترک تشکیل دهد، احتمال اینکه نتایج مطلوب بهدست آید افزایش مییابد زیرا چنین فرهنگی بین جاذبه و وظیفه رابطه ایجاد میکند(.(Nye,2008:12

قواعد آمره در رأس قواعد حقوق بینالملل قرار گرفته و طبق کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات، قواعدی خدشه ناپذیر می-باشند مگر بهواسطهی جایگزینی قواعدی دیگر. با توجه به شخصیت حقوقی سازمانهای بینالمللی، این موجودیتها در قبال اعمال خود مسئول میباشند. همانگونه که »انجمن حقوق بینالملل« در گزارش نهایی خود در خصوص »مسئولیت سازمانهای بینالمللی« متذکر شده است، این سازمانها در فعالیتهای خود ملزم به رعایت حقوق بشر و حقوق بشردوستانه میباشند و

4


خصلت خدشهناپذیر بودن قواعد آمره سبب میگردد که سازمانهای بینالمللی از جمله شورای امنیت از آنها تبعیت کنند و مسئولیت بینالمللی سازمانهای بینالمللی نه به این جهت است که آنها قواعد را نقض کردهاند بلکه به این دلیل است که اقدامات آنها اساساً »غیر قانونی« بوده است(موسیزاده،.(233 : 1389

اصل وفای به عهد، بهعنوان اولین اصل قواعد آمره، توسط جامعهی بینالمللی پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است. رعایت این اصل، عملکردهای سیاسی را قانونی و مسئولانه جلوه میدهد. مدیریت هوشمند امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) در هزار و چهارصد سال پیش و در بحرانیترین شرایط سیاسی، هویت عینی اصل وفای به عهد را از دریچهی عملکردهای سیاسی نمایان کردند و جان خود را سپر حفاظت از این اصل جهانشمول قرار دادند؛ و این در حالی است که ایالات متحده پس از باجگیری امتیاز حق وتو در شورای امنیت و متعهد شدن نسبت به اصول سازمان ملل متحد، در قرن بیستویکم با یکجانبهگرایی، اصل وفای به عهد را به فراموشی سپرد، اصل منع تجاوز را نقض کرد، اصل منع کشتار جمعی را توجیه کرد، و اصل منع جنایات جنگی را نادیده گرفت با عملیاتی کردن دستورالعمل مدیریتی که از تجویز دموکراسی آمریکایی در راستای منع سلاحهای کشتار جمعی شروع شد و به آزادی و حقوق بشر آمریکایی در زندانهای ابوغریب و گوانتانامو ختم شد. نای میگوید:

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 12 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله مفهوم « عزاداری سیاسی » در اندیشه امام خمینی

word قابل ویرایش
10 صفحه
18700 تومان
مفهوم « عزاداری سیاسی » در اندیشه امام خمینی « سیاست » در مفهوم صحیح و انسانی آن و نه آنچه در جهان سیاسی معاصر و نظام های حکومتی غرب به ظهور می رسد و پیش از آن در ادوار تاریخی مصادف با حاکمیت سیاسی بنی امیه و بنی عباس تجلی یافت از ملزومات بزرگ و اجتناب ناپذیر برای اداره امور و مدیریت کارآمد و انتظام و سازمان ...

دانلود پاورپوینت زندگی و اندیشه سیاسی امام خمینی

PowerPoint قابل ویرایش
66 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 : زندگي و انديشه سیاسی امام خميني از آن جا که رهبری امام خمینی مهمترین نقش را در پیروزی انقلاب داشته، به شکل تفضیلی به زندگی و زمانه، اندیشه سیاسی و رهبري سیاسی حضرت امام می پردازیم .اسلاید 2 : سید روح الله خمینی در اول مهر 1281 ش. (بیستم جمادی الثانی 1320/ 24 سپتامبر1902) در شهر خمین و د ...

دانلود پاورپوینت زندگی و اندیشه سیاسی امام خمینی

PowerPoint قابل ویرایش
66 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :زندگي و انديشه سیاسی امام خميني از آن جا که رهبری امام خمینی مهمترین نقش را در پیروزی انقلاب داشته، به شکل تفضیلی به زندگی و زمانه، اندیشه سیاسی و رهبري سیاسی حضرت امام می پردازیم . اسلاید 2 :زندگی و زمانه امام خمینی (قدس سره)سید روح الله خمینی در اول مهر 1281 ش. (بیستم جمادی الثانی 1320/ 24 ...

دانلود مقاله انسان در اندیشه امام خمینی و تأثیر آن بر بینش سیاسی ایشان

word قابل ویرایش
28 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمهاز دیرباز، ارباب ادیان، اهل فلسفه و اهالی علـم، هـر کـدام در پـی شـناخت آدمـی برآمده و هر کدام به پرسشهـای مختلـف در بـاب آدمـی، پاسـخهـای متفـاوتی ارائـه کرده اند. بدیهی است که هرگونه تغییر در تفسیر ما از انسان، مسـتلزم تغییـر در چیـنش نظام سیاسی و عناصر موجود در آن است. به تعبیر دیگر، از اصول مسـلﹼم ای ...

دانلود مقاله جایگاه قدرت نرم در اندیشه ی سیاسی امام علی ( علیهالسلام )

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
 مقدمه از اوایل دههی 1990، مقولهی قدرت نرم توسط جوزف نای در گفتمان لیبرالیستی مطرح شد. به عقیدهی وی قدرت نرم، توان ایجاد جذابیت برای رسیدن به نتایج دلخواه، بدون تهدید و تشویق آشکار و ملموس است. بر این پایه مهمترین عنصر قدرت نرم، توان ایجاد جذابیت است، جذابیتهایی که در بازتاب ارزشهای انساندوستانه در فرهنگ، سیا ...

دانلود فایل پاورپوینت مبانی و سیر اندیشه سیاسی امام و مباحث مهم آن

PowerPoint قابل ویرایش
24 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : اهميت انديشه امام ‌خميني در جهان امروز از ابعاد مختلف قابل بررسي است: اولاً؛ امام ‌خميني ايدئولوگ انقلاب اسلامي بود، از اين‌رو و براي شناخت ايدئولوژي اصيل انقلاب اسلامي مي‌بايد ابعاد و زواياي انديشه ايشان را بازشناسيم. اصولاً انقلاب اسلامي بدون نام امام ‌خمي ...

دانلود فایل پاورپوینت مبانی و سیر اندیشه سیاسی امام و مباحث مهم آن

PowerPoint قابل ویرایش
24 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : اهميت انديشه امام ‌خميني ¢اهميت انديشه امام ‌خميني در جهان امروز از ابعاد مختلف قابل بررسي است: ¢اولاً؛ امام ‌خميني ايدئولوگ انقلاب اسلامي بود، از اين‌رو و براي شناخت ايدئولوژي اصيل انقلاب اسلامي مي‌بايد ابعاد و زواياي انديشه ايشان را بازشناسيم. اصولاً انقل ...

مقاله تبیین نظری «قدرت نرم» بر مبنای نگرشی فرا«نای» به کاربست «منابع غیر مادی قدرت» در سیاست خارجی

word قابل ویرایش
22 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تبيين نظري «قدرت نرم» بر مبناي نگرشي فرا«ناي» به کاربست «منابع غير مادي قدرت» در سياست خارجي چکیده: مفهوم قدرت نرم که در اواخر دهة ١٩٨٠ جوزف ناي آن را ارائه کرد، بخش گسـتردهاي از ادبيات مربوط به رويکرد غير مادي به قدرت (به ويژه در ارتباط با امريکـا) را در بـر گرفتـه است . نکتة مهم ، موقعيت انحصاري اين نوع « ...