بخشی از مقاله

فهرست‌
بنـد
كليات‌ 7 - 1
اطمينان‌ بخشي‌ حسابرس‌ درباره‌ اطلاعات‌ مالي‌ آتي‌ 9 - 8
پذيرش‌ کار 12 - 10
شناخت‌ فعاليت‌ واحد مورد رسیدگی‌ 15 - 13
دوره‌ تحت‌ پوشش‌ 16
روشهاي‌ رسیدگی 25 - 17
ارائه‌ و افشا 26
گزارش‌ رسیدگی به اطلاعات‌ مالي‌ آتي‌ 33 - 27
تاریخ اجرا 34

كليات‌
1 . هدف‌ اين‌ بخش‌، ارائه‌ استانداردها و راهنماييهاي‌ لازم‌ درمورد خدمات رسیدگی به اطلاعات مالی آتی و گزارش درباره آن، شامل روشهای رسیدگی به مفروضات بهترین براورد و مفروضات ذهنی است. این بخش برای رسیدگی به اطلاعات مالی آتی که به‌طور کلی یا توصیفی ارائه می‌شود، مانند مواردی که در مباحث و تحلیلهای مدیریت در گزارشهای سالانه واحد مورد رسیدگی ارائه می‌شود، کاربرد ندارد، اگرچه بیشتر روشهای مقرر در این بخش ممکن است برای چنین رسیدگیهایی نیز مناسب باشد.

2 . حسابرس‌ در رسیدگی به‌ اطلاعات‌ مالي‌آتي بايد شواهد مناسب‌ و كافي‌ درباره‌ موارد زير كسب‌ كند:
الف‌- نامعقول نبودن مفروضات بهترین براورد مدیریت که زیربنای اطلاعات مالی آتی است و انطباق مفروضات ذهنی با مقاصد اطلاعات.
ب‌ - تهیه اطلاعات‌ مالي‌ آتي‌ برمبناي‌ مفروضات مربوط‌ به‌نحو مناسب‌.
پ‌ - ارائه اطلاعات‌ مالي‌ آتي‌ به‌نحو مناسب‌ و افشای کافی مفروضات با اهمیت، از‌جمله تفکیک روشن مفروضات بهترین براورد و مفروضات ذهنی.
ت‌ - تهیه اطلاعات‌ مالي‌ آتي‌ به‌طور یکنواخت با صورتهای مالی تاریخی و با استفاده از رویه‌های حسابداری مناسب.

3 . ” اطلاعات‌ مالي‌ آتي“ ‌ يعني‌ اطلاعات‌ مالي‌ كه‌ مبتنی‌بر مفروضاتي‌ درباره‌ رويدادهاي آتی و اقدامات احتمالی واحد مورد رسیدگی است. این اطلاعات از لحاظ ماهیت، بسیار ذهنی است و تهیه آن مستلزم اعمال قضاوت قابل توجه است. اطلاعات مالی آتی می‌تواند به شکل پیش بینی، فرضی یا ترکیبی از هر دو باشد، برای مثال، اطلاعات مالی پیش‌بینی شده یک‌ساله به علاوه اطلاعات مالی فرضی پنج ساله.

4 . ” اطلاعات مالی پيش‌بيني شده‌“ يعني‌ اطلاعات‌ مالي‌ آتي‌ تهيه‌ شده‌ برمبناي مفروضاتی درباره رويدادهاي‌ آتي‌كه‌ مدیریت انتظار دارد رخ دهد و اقداماتی که مدیریت در تاریخ تهیه اطلاعات انتظار دارد انجام دهد (مفروضات بهترین براورد).

5 . ” اطلاعات مالی فرضی“ يعني‌ اطلاعات‌ مالي‌ آتي‌ كه‌ براساس‌ یکی از مباني‌ زير تهيه‌ شده‌ است‌:
الف‌- مفروضات‌ ذهني‌ درباره‌ رويدادهاي‌ آتي‌ و اقدامات‌ مديريت‌ كه‌ لزوما انتظار وقوع‌ آنها نمي‌رود، مانند مواردی‌كه‌ برخي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ در مرحله‌ پیش از بهره‌برداری يا در حال‌ بررسي‌ تغيير عمده‌ در نوع عملیات خود می‌باشند.
ب‌ - تركيبي‌ از مفروضات بهترین براورد و مفروضات ذهنی.
اين‌ اطلاعات‌، پيامدهای احتمالي‌ رویدادها و اقدامات را با فرض وقوع آن،در تاریخ تهیه اطلاعات نشان می‌دهد.

6 . اطلاعات‌ مالي‌ آتي‌ مي‌تواند شامل‌ مجموعه صورتهاي‌ مالي‌، یکی از صورتهای مالی یا یک یا چند عنصر صورتهای مالی باشد و ممکن است برای مقاصد زیر تهیه شود :
الف‌- به‌عنوان‌ ابزار مديريتی درون سازمانی‌، براي‌ مثال‌، كمك‌ به ارزيابي‌ يك‌ سرمايه‌گذاري‌ احتمالي.
ب‌- برای ارائه به اشخاص ثالث، به‌عنوان مثال :
• در اعلامیه پذیره نویسی به‌منظور ارائه اطلاعات‌ درباره‌ انتظارات‌ آتی به سرمایه‌گذاران بالقوه.
• در گزارش سالانـه برای ارائـه اطلاعـات به سهامداران، مراجع ذیصلاح قانونی و سایـر اشخاص ذینفع.
• در گزارشی برای آگاهی اعتباردهندگان که ممکن است شامل مواردی‌ چون جریان وجوه نقد پیش‌بینی شده باشد.

7 . مسئولیت‌ تهيه‌ و ارائه‌ اطلاعات‌ مالي‌ آتي‌، شامل‌ مشخص کردن‌ و افشاي‌ مفروضات زیربنای آنها، به‌عهده مدیریت است. به‌منظور افزایش اعتبار اطلاعات مالی آتی، برای استفاده اشخاص ثالث یا هدفهای داخلی، ممکن است از حسابرس درخواست شود اطلاعات مزبور را رسیدگی و در‌مورد آن گزارش ارائه کند.

اطمينان‌ بخشي‌ حسابرس‌ درباره‌ اطلاعات‌ مالي‌ آتي‌

8 . اطلاعات‌ مالي‌ آتي‌ به‌ رويدادها و اقداماتي‌ مربوط‌ مي‌شود كه‌ هنوز واقع‌ نشده‌ و ممكن‌ است‌ واقع‌ نشود. گرچه‌ ممكن‌ است‌ شواهدی به‌منظور پشتيباني‌ از مفروضات زیربنای تهیه اطلاعات مالی آتی در دسترس باشد، اما این‌گونه شواهد، خود مربوط به آینده است و از این رو، به‌دلیل ماهیت نظری، با شواهد معمول قابل دسترس در حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی متفاوت است. بنابراین، حسابرس نمی‌تواند درباره تحقق نتایج نشان داده شده در اطلاعات مالی آتی اظهارنظر کند.

9 . به علاوه، با درنظر گرفتن نوع شواهد در دسترس برای ارزیابی مفروضات زیربنای تهیه اطلاعات مالی آتی، حسابرس ممکن است نتواند به‌گونه‌ای متقاعد شود که درباره عاری‌بودن مفروضات از تحریف با اهمیت، نظر مثبت اظهار کند. بنابراین، در این بخش، حسابرس هنگام گزارشگری درباره معقول بودن مفروضات مدیریت، تنها اطمینانی در سطح متوسط ارائه می‌کند. با این وجود، اگر حسابرس، به اندازه کافی متقاعد شده باشد، از اظهار اطمینان مثبت درباره مفروضات منع نشده است.

پذيرش‌ کـار
1. حسابرس‌، لازم است قبل‌ از پذيرش‌ کار رسیدگی به‌ اطلاعات‌ مالي‌ آتي‌، موارد زير را مورد توجه‌ قرار دهد:
• استفاده‌ مورد نظر از اطلاعات‌.
• نشر‌ عمومي‌ يا محدود اطلاعات‌.
• ماهيت‌ مفروضات یعنی مفروضات بهترین براورد است یا ذهنی.
• جزئيات‌ قابل درج در اطلاعات.
• دوره‌ تحت‌ پوشش‌ اطلاعات‌.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید