تحقیق در مورد تولید طناب نایلونی

word قابل ویرایش
25 صفحه
18700 تومان

تولید طناب نایلونی

طرح مقدماتی کارخانه تولید طناب نایلونی
هر شرکت تولیدی از سه بخش کلی تشکیل شده است که بترتیب زیر می‌باشند.
1- بخش اداری
2- بخش حقوقی
3- بخش فنی و تخصصی


و ما در این مجموعه به توضیح ختصری از این سه بخش در مورد شرکت تولید طناب نایلونی می‌پردازیم.

بخش اول: اداری
در این بخش به نمونه‌ای از دستورالعمل‌های تشکیل شرکتها می‌پردازیم.
دستورالعمل تشکیل شرکتها


تشکیل شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی تا مرحله ثبت و انتشار آگهی تأسیس آنها در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی
فصل اول:
الف- مقدمات و مراحل تشکیل شرکتهای تعاونی
1- برای تشکیل هر شرکت تعاونی، بدواً لازم است عده‌ای مرکب از حداقل 7 نفر متقاضی حائز شرایطی قانونی مربوط جهت عضویت در آن جلسه عمومی موسس را بر اساس مفاد 31 و 32 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تشکیل داده و سه نفر را از بین خود بعنوان هیات موسس مامور تمهید مقدمات تشکیل تعاونی از جمله تهیه کلیات طرح پیشنهاد و اساسنامه دعوت به عضویت افراد واجد شرایط و برگزاری اولین مجمع عمومی عادی (در صورت موافقت وزارت/اداره کل تعاون با تشکیل تعاونی) نمایند.


هیات مزبور پس از مطالعات و بررسیهای کافی طرح مشتمل بر توجیه ضرورت تشکیل تعاونی، اعلام تعداد و مشخصات داوطلبان اولیه عضویت (و مهارت و تخصصهای آنان در تعاونیهای تولیدی) نحوه تدارک سرمایه و دیگر امکانات مورد نیاز برای تشکیل و شروع فعالیت تعاونی، قید میزان سهمی که هر عضو باید در جهت تامین سرمایه شرکت (با تعیین مقدار لازم التادیه آن) خریداری نماید قید میزان سهمی که هر عضو باید در جهت تامین سرمایه شرکت (با تعیین مقدار لازم التادیه آن) خریداری نماید اعلام نام بانک یا موسسه اعتباری که در نظر است

اقدام به افتتاح حسابجاری در آن شود شرح میزان و نحوه سرمایه‌گذاری و مشارکت وزارتخانه ، سازمان و یا شرکت دولتی وابسته یا تحت پوشش دولت، بانک ،‌ نهاد انقلاب اسلامی و یا تعاونی دیگر (در صورتیکه واحدی از واحدهای مزبور قبول سرمایه‌گذاری و مشارکت نموده باشند تهیه نموده و ضمن معرفی نماینده تام الاختیار (برابر فرم شماره 1) به وزارت / اداره کل تعاون ارائه کند.


2- وزارت / اداره کل تعاون متعاقب وصول کلیات طرح پیشنهادی و تقاضا نامه موافقت با تشکیل تعاونی (فرم شماره 1) طرح تهیه شده از سوی هیات موسس را بر اساس ضوابط مقرر در آئین نامه اجرائی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی این مورد بررسی و اظهار نظر قرار داده و در صورت اعلام موافقت نمونه اساسنام و فرمهای مورد نیاز را که برای سهولت کار مراجعین تهیه شده در اختیار نماینده هیأت موسس قرار میدهد.


ب: مراحل انجام تشریفات قانونی تشکیل مجمع عمومی
1- هیات موسس با اخذ موافقت نامه تشکیل (فرم شماره 2)‌ و حصول اطمینان از امکان تشکیل و ثبت شرکت تعاونی مورد نظر در صورت رعایت ضوابط اقدام به دعوت افراد واجد شرایط و عضویت و دریافت مدارک لازمه از آنان نموده و پس از احراز شرایط داوطلبان و پذیرش آنان به عضویت با انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی عادی اولین مجمع عمومی را تشکیل میدهد لازم بیادآوری است که تاریخ انتشار آگهی دعوت با تاریخ تشکیل جلسه باید حداقل پانزده روز فاصله داشته باشد.


ج: مراحل انجام تشریفات قانونی ثبت شرکت و اخذ پروانه تأسیس
1- با اتمام مراحل یاد شده وق و قبل از ثبت شرکت هیات مدیره یا وکیل هیات مدارک مورد نیاز ثبت شرکت تهیه نموده و بتعداد مقرر به وزارت/اداره کل تعاون تحویل می‌نماید تا در صورت تایید تطبیق اقدامات انجام شده مجوز ثبت شرکت صادر گردد.


2- پس از ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها و ارائه آگهی منتشره در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران پروانه تأسیس شرکت توسط وزارت/اداره کل تعاون صادر شده و پس از آن شرکت تعاونی می‌تواند به فعالیت بپردازد.

درخواست موافقت با تشکیل شرکت / اتحادیه تعاونی .......

فرم شماره (1)
بسمه تعالی
وزارت تعاون / اداره کل تعاون استان .............
اینجانبان هیات موسس شرکت /اتحادیه تعاونی در شرف تاسیس ..........ضمن ارائه کلیات طرح پیشنهادی و معرفی آقای / خانم ....... .............فرزند ................
به شماره شناسنامه ............ ............صادره از ............ ............ به عنوان نماینده تام الاختیار این هیات جهت مذاکره و دریافت مدارک و سایر اقدامات لازم بدینوسیله درخواست موافقت با تشکیل شرکت/ اتحادیه تعاونی ............
را مینمائیم.
نام و نام خانوادگی و امضاء هیات موسس
نشانی کامل و تلفن نماینده هیات موسس:بخش دوم : حقوقی
در این بخش که بخش دوم هر شرکت تولیدی می‌باشد باید به چگونگی اساسنامه‌های اجرایی در بخش تولید بپردازیم و به این منظور نمونه‌ای از این اساسنامه به صورت مختصر در این مجموعه برای شما بیان گردیده که این اساسنامه دارای پنج فصل می‌باشد.

 


فصل اول: کلیات
ماده 1- نام شرکت تعاونی و نوع آن تولیدی است.
که در این اساسنامه به اختصار‌ «تعاونی» نامیده می‌شود.
ماده 2- اهداف تعاونی
1- ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و تعاون عمومی
2- تامین نیازهای مشترک اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و کمک به تحقیق عدالت اجتماعی
3-
4-


ماده 3- موضوع فعالیت
1- تامین و اداره واحد / مجتمع
با استفاده از سرمایه و نیروی کار، مهارت و تخصص اعضا و فروش محصولات تولید / عرضه خدمات.
2- انجام سایر فعالیتهای مرتبط با اهداف شرکت.
فصل دوم:مقررات مربوط به عضویت


ماده 12- عضویت در تعاونی برای کلیه واجدین شرایط اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیر دولتی که نیاز به خدمات تعاونی داشته باشند آزاد است.
الف- شرایط عمومی ب- شرایط اختصاصی


فصل سوم: ارکان تعاونی
ماده 20- ارکان تعاونی عبارتست از :
1- مجمع عمومی
2- هیئت مدیره
3- بازرسی یا بازرسان
فصل چهارم: مقررات مالی


ماده 54- ابتدای سال مالی تعاونی اول ماه و انتهای آن آخر ماه سال / سال بعد خواهد بود.
باستثنای سال اول تاسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان ماه است.

فصل پنجم : مقررات مختلف
ماده 61- هر یک از دستگاهها شرکت و موسسات موضوع ماده 17 قانون بخش تعاونی که بدون عضویت در تعاونی مشارکت یا سرمایه‌گذاری کرده باشند می‌توانند نماینده‌ای برای نظارت بر تعاونی و حضور در جلسات مجامع عمومی و هیئت مدیره به عنوان ناظر داشته باشند.


این اساسنامه در 66 ماده و تبصره در مجمع عمومی مورخ
به تصویب رسید و آنچه در آن پیش بینی نشده تابع قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی و قانون شرکتهای تعاونی آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های قانونی و قراردادهای منعقده بین شرکت و اعضا و یا موسسات طرف قرارداد می‌باشد.
هیات رئیسه مجمع
رئیس نایب رئیس منشی ناظران

بخش سوم (فنی و تخصصی)
مقدمه
طناب نایلونی در زندگی روزمره در موارد مختلفی استفاده می‌شود یکی از مهمترین موارد استفاده از آن در سواحل جنوب و شمال جهت کارهای صیادی می‌باشد. در شناورهای صیادی جهت ساختن تور ماهی و تورمیگو به میزان بسیار زیادی از طناب‌های قطر 12 و 14 و 16 و 18 میلیمتر استفاده می‌شود.


جهت لنگر نیز از طناب 20 الی 35 میلیمتر و جهت بستن سایبانها و استفاده در قرقره‌های چند ردیفه از انواع طناب نایلونی از قطرهای 6 الی 35 میلیمتر استفاده می‌شود.


یک موتور لنج صیادی برای ساختن تور ماهی و میگو ممکن است تا 10000 متر طناب از قطرهای مختلف مصرف کند. در لنج های باری و کشتی‌ها هر کدام در حد وفور از طناب جهت انجام بسیاری از کارهایشان استفاده می‌نمایند. در حال حاضر مقادیر زیادی طناب از خارج وارد میشود تا نیاز موجود را رفع نماید. احداث یک کارخانه تولید طناب مخصوصا در استانهای ساحلی امری ضروری و گامی مثبت به شمار می‌آید.

2- مشخصات فنی کالا
کالای تولید شده از جنس پولی پروپیلن (Poly propylene) از قطر 6 الی 35 میلیمتر خواهد بود. نوع دیگر از طناب از جنس پولی اتیلن (Poly propylene) را نیز با استفاده از ماشین آلات این طرح می‌توان تولید نمود که هر دو در بازار مصرف استفاده می‌شوند نوع اول از مرغوبیت و استحکام بیشتری برخوردار است. در این طرح فرض شده است که از هر نوع به مقدار مساوی
تولید خواهد شد


4- ظرفیت تولید کارخانه
میزان تولید کارخانه
میزان تولید کل سالانه کارخانه 1000 تن طناب از قطر 6 الی 35 میلیمتر در نظر گرفته شده که 500 تن مربوط به نوع پولی پروپلین و 500 تن مربوط به نوع پولی اتیلن می‌باشد.
3-1 جهت صرفه جویی در سرمایه گذاری اولیه ، انرژی، زمان و استفاده حداکثر از ماشین آلات کارخانه، برنامه تولید در دو شیفت در نظر گرفته شده است . کلیه محاسبات بر اساس 285 روز کار در سال (با توجه به تعطیلات ) در نظر گرفته شده است.


4- روش تولید
معمولا خط تولید طناب نایلونی در بین سازندگان آن در کشور مختلف یکسان است و مطابق شکل زیر می‌باشد.

محصول
تولید شده ROPE WINDER
STRAND TWISTER
UN-WINDER
WINDER دستگاه
خنک کننده
دستگاه اکسترودر مواد
اولیه


ابتدای مواد اولیه که ممکن است بصورت دانه های ریز یا ضایعات خورد شده و آسیاب شده می باشند در دستگاه اکستروژن ریخته می‌شود .


این دستگاه مواد را با استفاده از یک حلزونی با فشار از درون قالب هائی عبور میدهد قالب ها دارای سوراخ های ریزی هستند که مواد اولیه پس از گرم شدن توسط المنت برقی و خمیری نشدن از آنها عبور کرده و رشته‌هائی جهت ساختن طناب تولید می‌گردد قالب ها قابل تعویض بوده و برای هر قطر طناب ،

قطر رشته‌ها نیز متفاوت است کار تولید رشته‌ها بصورت یکنواخت انجام شده و مواد اولیه میبایست بصورت مداوم در دستگاه اکسترودر ریخته شود. رشته‌ها پس از خروج از دستگاه گرم هستند و جهت خنک کردن آنها را از یک حوضچه کوچک آب عبور می‌دهند. برای اینکه دمای آب حوضچه زیاد بالا نرود آب حوضچه مرتبا به یک دستگاه خنک کننده کوچک پمپاژ میشود و آب سرد شده به حوضچه برمیگردد. رشته‌های خنک شده سپس وارد دستگاه winder میشوند این دستگاه رشته ها را روی قرقره‌های بزرگی می‌پیچید هر گاه قرقره‌ای پر شد رشته را قطع نموده و روی قرقره خالی دیگری قرار می‌دهند

. قرقره‌های پرشد ه از رشته ها را روی دستگاه Un winder قرار می‌دهند تا با استفاده از آن قرقره‌های کوچکتری را از رشته‌ها پر کنند. این قرقره‌های کوچکتر روی دستگاه Strand Twister قرار میگیرد. دستگاه مذکور در رشته‌های پیچش مناسب ایجاد می‌کند و آنها را روی قرقره دیگری پر میکند . سپس 3 عدد ا زقرقره‌های اخیر روی دستگاه اصلی طناب بافی قرار میگیرند. تا با پیچیدن رشته ها بدور یکدیگر طناب سه رشته‌ای تولید شود.


طرح خط تولید فوق یک طرح کلی است و ممکن است در بین سازندگان آن تفاوت‌های جزئی در خط تولید وجود داشته باشد لیکن با طرح فوق هیچگونه تفاوت اساسی ندارد. آنچه که مسلم است این که هر خط تولید طناب حتما دارای سه دستگاه اصلی Extruder و Strand Twister و Ropetwister که در بالا توضیح داده شد می‌باشد. دستگاههای دیگر فقط جهت انتقال تولید یک دستگاه به دستگاه دیگر انجام وظیفه می‌کنند.

5- میزان مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید سالانه و قیمت آنها
ردیف نام مواد منبع تامین مصرف سالیانه (تن) قیمت واحد ریال قیمت کل (هزارریال)
1 پولی پروپلین بصورت گرانول ایران 100 000/1500 000/150
2 پولی پروپلین بصورت ضایعات ایران 400 000/300 000/120
3 پولی اتیلن گرانول ایران 100 000/1200 000/120
4 پولی اتیلن ضایعات ایران 400 000/250 000/100
- - - جمع 1000 تن - جمع 000/490

در جدول فوق 20٪ از تولیدات کارخانه با استفاده از مواد اصلی و 80٪ از بازیافت ضایعات در نظر گرفته شده است که این امر در صنایع مشابه از نظر اقتصادی امری ضروری و عادی است.

6- فهرست ماشین آلات و تجهیزات خط تولید و قیمت آنها
ردیف نام ماشین آلات مشخصات فنی ازکشور سازنده تعداد قیمت واحد (دلار) قیمت کل (هزار ریال)


1 دستگاه اکتسرودر 150 کیلو در ساعت کره 2 000/80 000/288
2 دستگاه خنک کننده 150 کیلو در ساعت کره 2 000/10 800/36
3 دستگاه Winder 150 کیلو در ساعت کره 2 000/8 800/28
4 Un-winder 150 کیلو در ساعت کره 2 000/8 800/28
5 Strand Twister 150 کیلو در ساعت کره 2 000/10 000/36
6 Rope Twister 150 کیلو در ساعت کره 2 000/100 000/360
7 دستگاه آسیاب 250 کیلو در ساعت کره 1 000/10 000/18
جمع 400/796

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 25 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

پروژه کارآفرینی تولید نایلون عریض کشاورزی ، نخ و طناب پلاستیکی

word قابل ویرایش
29 صفحه
18700 تومان
پروژه کارآفرینی تولید نایلون عریض کشاورزی ، نخ و طناب پلاستیکی1- 1 مقدمه : نایلونها از گروه پلیمرهای پلی آمید هستند. این پلیمرها از طریق واکنش‌های چند تراکمی یا پلی کندانسیون تولید می‌شوند. می‌دانیم که نایلونها کاربردهای صنعتی فراوانی دارند. از جمله کاربردهای این پلیمرها در تهیه الیاف پارچه است. اگر در یک پلی ...

دانلود مقاله اثرات اعتماد سازمانی بر رفتار های ضد تولید کارکنان از طریق متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی : مطالعه موردی در شرکت توکا فولاد اصفهان

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده:پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیر اعتماد سازمانی بر رفتارهای ضد تولید کارکنان و با لحاظ کردن رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر میانجی یا واسطه، انجام شده است. بدین منظور، پرسشنامه هایی برای سنجش این متغیرها طراحی گردید و پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازه گیری توسط تحلیل عاملی اکتشافی و تأیید ...

دانلود مقاله امکان سنجی اقتصادی استفاده از سیستم تولید همزمان ( CHP ) برق و حرارت در یک مجتمع ساختمانی مطالعه موردی

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
چکیدهنیروگاه های کوچک تولید همزمان برق و حرارت و سرما یکـی از راه حـل - های افزایش راندمان مصرف انرژی سوختهای فسیلی و صـیانت از منـابع و محیط زیسـت مـی باشـد . موقعیـت یـک سـاختمان آموزشـی ( انسـتیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران واقع در پردیس شماره2 امیر آباد) با زیر بنای 28 هزار متر مربع در تهران با توجه به نیاز ...

دانلود مقاله ارزیابی مقایسه ای هزینه تولید انرژی باد و انرژی فسیلی و نقش انرژیهای تجدید پذیر در دستیابی به توسعه پایدار

word قابل ویرایش
15 صفحه
21700 تومان
چکیده مسائل مربوط به انرژي در وضع محیط زیست زمین، اهمیت حیاتی دارند.نیروي باد،فن آوري استفاده از باد براي تولیدبرق،منبع جدید تامین برق با سریعترین رشد در سطح جهان است.به گفته کارشناسان پیگیري این روند مستلزم تحقیق و توسعه هر چه بی پروا و التزام دولت به فراهم آوردن پشتوانه اي اقتصادي براي این فناوري استانرژي. ...

دانلود مقاله ایده بکارگیری توربواکسپندر و پیل سوختی اکسید جامد در ایستگاه تقلیل فشار گاز طبیعی به منظور تولید الکتریسیته

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
چکیدهدر میان منابع متعدد، ایستگاه هاي تقلیل فشار گاز، منابعی سرشار از انرژي جهت تولید انرژي الکتریسیته می باشند. در فصل مشترك شبکه هاي انتقال به شبکه هاي توزیع، مقدار زیادي تلفات انرژي حرارتی در شیرهاي فشارشکن وجود دارد که در صورت نصب توربین هاي انبساطی و تولید برق به وسیله آنها می توان از هدر رفت انرژي حرارت ...

دانلود مقاله تأثیر شوک نفتی بر تولید و تورم از طریق واکنش سیاستهای پولی و مالی در ایران

word قابل ویرایش
21 صفحه
21700 تومان
چکیدهاقتصاد تک محصولی کشور ایران، اثر پذیري شدیدي از نوسانات قیمت نفت دارد. به دلیل اینکه بخش عمده درآمدهاي نفتی در اختیار دولت قرار دارد و هزینههاي جاري و عمرانی دولت را شکل میدهد، شناخت نحوه و شدت اثرگذاري شوكهاي ناشی از رشد درآمدهاي نفتی بر تولید و تورم براي سیاستگذاري اقتصادي از اهمیت بالایی برخوردار است. ...

دانلود مقاله برآورد فرسایش خاک و تولید رسوب حوزه آبخیز چم آسیاب ( مطالعه موردی ) با استفاده از مدل MPSIAC در محیط ARC GIS

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهاز آنجا که فرسایش پدیده ای است که موجب از بین رفتن خاک می شود و به موجب آن ذرات خاک توسط عامـل آب یا باد از توده خاک جدا شده و به مکان دیگر منتقل می گردند، از اینرو مخـرب تـرین عامـل از بـین رفـتن خـاک محسوب می شود و لذا ضرورت دارد اقدام به حفاظت خاک و مبارزه با فرسایش شـود. شـناخت و بررسـی سـاز و کـار ...

دانلود فایل پاورپوینت طرح توجیهی بررسی تولید لوله PVC و کیسه نایلونی و شیلنگ آب

PowerPoint قابل ویرایش
52 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 :  پلاستیکها امروزه کاربرد فراوانی در زندگی انسان پیدا کرده‌اند. پلیمرها ، پایه پلاستیکها می‌باشند. یک ویژگی مهم مواد پلاستیکی در صنعت ، فرآیند پذیر بودن یا Processible بودن آن است. پس از کشف و کاربرد پلیمرها بخصوص پلاستیک ها ، بعلت مقاومت این مواد نسبت ...