تحقیق در مورد جزوه تجهیز و راه اندازی کارگاه

word قابل ویرایش
31 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

جزوه تجهیز و راه اندازی کارگاه

تعریفات:
پروژه: مجموعه ای از فعالیت های مرتبط با یکدیگر برای دست یابی به هدف یا هدف های مشخص با استفاده از منابع خاص.
منابع پروژه: نیروی انسانی و ماشین آلات و مواد و مصالح و سرمایه و اطلاعات و زمان دوره سیر (عمر) پروژه:
نصب و راه اندازی اجرا طراحی و تهیه نقش های اجرایی انجام مطالعات بررسی و تعریف مساله (پروژه)
آرمان پروژه:

کارفرما: شخص حقیق یا حقوقی که اجرای عملیات پروژه را بر اساس اسناد و مدارک معین به پیمانکار واگذار می کند.
مشاور: وظایف مشاور: ۱- انجام مطالعات اولیه، ۲- تهیه نقشه های اجرایی، ۳- نظارت بر اجرای کار که عملیات مربوط به مطالعات اولیه و تهیه نقش های اجرایی و نظارت بر اجرای کار از جانب کارفرما را بر عهده دارد.

پیمانکار: شخص حقیقی یا حقوقی که اجرای عملیات پروژه را بر عهده می گیرد.
طرح: مجموعه از پروژه ها را گویند.
طرح تولیدی
طرح صنعتی
طرح عمرانی
طرح عمرانی:
طرح استانی ۲- طرح ملی

مشخصات طرح های استانی شامل موارد زیر است:
فایده این طرح مرتبط با آن استان است.
طول مدت پروژه بین یک تا دو سال است.
نیاز به مهندس مشاور معمولا ندارد.

اعتبار محدودی دارد.
طرح ملی: طرحی که فایده آن مرتبط با تمام افراد جامعه باشد علی رغم آنکه در یک منطقه استان اجرا می شود.
شواری اقتصاد: تشکیل شده است تعدادی از وزیران و رئیس بانک مرکزی و با ریاست ریاست جمهور جهت هدایت و بنامه ریزی امور اقتصادی کشور تشکیل می شود.
مراحل بودجه:

مرحله تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه
مرحله تصویب بودجه
مرحله اجرای بودجه
مرحله نظارت بر بودجه (قوه مقننه)

طرح های عمرانی:
طرح های عمرانی انتفاعی
طرح های عمرانی غیر انتفاعی
طرح های مطالعاتی
برنامه بودجه از لحاظ زمانی:
برنامه کوتاه مدت ۲- برنامه میان مدت ۳- برنامه بلند مدت

حدود یک سال ۲- ۳ تا ۷ سال ۳- ۱۰ تا ۳۰ سال
مدیریت پروژه: هدایت و استفاده صحیح از منابع جهت رسیدن به اهداف پروژه را مدیریت پروژه گویند –حداکثر رساندن کیفیت و کمیت با حداقل هزینه و کار.
برای راه اندازی یک پروژه به ۵ عامل نیاز است:
ماشین آلات ۲- منابع پولی ۳- مردان کار
مدیریت ۵- مواد اولیه
مدیر: سیستم نظامی و یا خطی گویند.

مدیر معماری مدیر سازه مدیر تاسیسات مدیر اداری مدیر مالی

مدیر خوب چه خصوصیاتی باید داشته باشد: (چگونه هماهنگیهای لازم را در یز بخشهای تشکیلات انجام دهد)
۱) تقسیم مناسب کارها، واگذاری اختیارات و خواستن پیگیری گزارش کارها.
۲) داشتن یا گردآوری اشخاص ذیصلاح (متخصص) جهت کدیریت کارها (هیئت مدیره)

۳) آگاهی به امور حسابداری یا مالی و بررسی برنامه ریزی بر اساس گزارشهای مالی (سود و زیان)
۴) استعداد مدیریت و رهبری ۲۰/۱۲/۸۷
بررسی ضرورت اجرای یک طرح در یک منطقه:
۱- انجام مطالعات اولیه (دسترسیها و امکانات و نیاها و نیروی انسانی و مالی و سیاسی و اجتماعی

۲- مذاکره و تبادل نظر با مسئولین منطقه (مجوزهای لازم)
۳- تجزیه و تحلیل اطلاعات و شناخت مسائل و مشکلات آن
۴- مشخص نمودن اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت
۵- تهیه و تنظیم برنامه های لازم برای رسیدن به اهداف طرح

بررسی اقدامات مقدماتی قبل از شروع عملیت اجرای پروژه:
۱- بررسی و شناخت مسائل و مشکلات آن
الف) دسترسیها (راههای موجود و احداثی در صورت لزوم)
ب) بررسی موقعیت اقلیمی و طبیعی و اجتماعی منطقه (توپوگرافی، فصول انجام کار، آب و هوایی)
ج) بررسی طرق تدارکات و تهیه مصالح
۲- تدوین برنامه های اجرای و کارگاه
۳- برنامه آماده سازی محل کار
۴- تهیه و تدارک مصالح لازم

۵- بررسی و تهیه ماشین آلات و تجهیزات لازم
بررسی مطالعه حرکت و زمان در پروژه:
مطالعه حرکت باعث روشن شدن این موارد می شود:
۱- روشهای اجرای عملیات و چگونگی انتخاب روشها
۲- چگونگی اندازه گیری حجم و ابعاد عملیات
۳- زمانهای لازم برای انجام پروژه

انواع روشهای زمان بندی و برنامه ریزی پروژه:
۱- روش نمودار میله ای یا نمودار گانت
۲- روش تحلیل شبکه GERT- PERT- CPM
1- ابتدا برای واحد زمان پروژه (ساعت، روز، هفته، …) روی محور طولی با یک واحد طولی مشخص می گردد.
۲- هر فعالیت را به موازات محور زمانی پروژه بر حسب زمان مورد نظر رسم می کنیم.

مسیر برهانی
روش ارزیابیو بازنگری پروژه ها- موشک
روش گرافیکی و بازنگری پروژه ها – سفینه
نقاط ضعف نمودار میله ای:
۱- روابط بین فعالیت ها کاملا مشخص نیست.

۲- برنامه ریزی بر اساس زمان تحویل پروژه ممکن است صورت گیرد.
۳- تفسیر و اصلاح نمودار میله ای دقت زیادی لازم است.
۴- با دریافت اطلاعات پیشرفت کار نمی توان زمان خاتمه پروژه را محاسبه کرد.
نقاط قوت:

۱- سادگی شکل
۲- درک آن برای همه راحت است.
۳- برای کارهای تکراری برنامه ریزی راحت است.
نقاط قوت (cmp):
1- روابط بین فعالیت ها کاملا مشخص است.

۲- با دریافت اطلاعات پیشرفت کار می توان برنامه را به روز نمود.
۳- برنامه ریزی در سطح جزئیات مشکلات و مسائل اجرا را برای ما مشخص می کند.
نقاط ضعف (cpm):
1- نوشتن و تدوین برنامه زمانبندی زمان بیشتری نسبت به نمودار میله ای می طلبد.

۲- یادگیری و آموزش همگانی نیروهای زری مجموعه را جهت اجرای آن می طلبد.
مثالی از یک پروژه ساده:
رفتن به محلی در خارج از شهر، انتخاب منظره و گرفتن عکس
نام فعالیت شرح فعالیت زمان (روز) پیش نیازها
A رفتن به محل ۲/۱ —-
B انتخاب منظره و گرفتن عکس ۲/۱ A

C ظهور فیلم و چاپ عکس ۳ B
D تهیه قاب ۱ —-
E قاب گرفتن عکس ۲/۱ C,D

۱۸/۱/۸۸
• تعاریف و مفاهیم اولیه شبکه زمانبندی CPM
1- فعالیت جزئی از مجموعه کارهای که در اجرای یک پروژه احتیاج به صرف زمان در اغلب موارد احتیاج
۲- فعالیت آن دسته از فعالیتها که ضمن اجرای پروژه وجود نداشته و به هیچ نوع منابع احتیاج ندارد.

– رویداد O O نقطه آغاز و پایان هر فعالیت را رویداد گویند.
– رویداد پایه
– رویداد پایان
– رویداد جوششی
– رویداد پوششی
– رویداد آغازین

– رویداد پایانه
– فعالیت پیش نیاز
– فعالیت وابسته
۱- به هزینه و اترژی دارد.

۲- تنها برای نشان دادن وابستگی های بین عملیات پروژه بر روی شبکه اضافه می شود.
۳- فعالیت A در صورتی پیش نیاز B است که بلافاصله پس از تکمیل A فعالیت B قابل شروع شدن باشد.
• قوانین رسم شبکه (مسیر بحرانی CPM)
قانون۱- هر فعالیتی روی شبکه تنها یک بار ظاهر می شود.

قانون ۲- دو فعالیت نباید دارای اسم مشابه باشند.
قانون ۳- هر شبکه دارای یک رویداد آغازین و یک رویداد پایانی می باشد.
قانون ۴- هر فعالیت از یک رویداد آغاز و به یک رویداد ختم میشود.

قانون ۵- طول کانها نشان دهنده زمان فعالیت نمی باشد.
قاون ۶- شبکه ها را طوری رسم کنید که رویداد پایه سمت چپ رویداد پایان باشد.
قانون ۷- شماره گذاری رویدادها طوری باشد که همواره شماره رویداد پایه هر فعالیت از شماره رویداد پایان آن کوچکتر باشد.
قانون ۸- روابط پیش نیازی و وابستگی در شبکه طوری است که فعالیتهایی که از یک رویداد خارج می شود وقتی می تواند شورع شود که وقتی همه فعالیت ها می رسد انجام شده باشد.
قانون ۹- واحد زمان در شبکه ها همواره باید یکسان باشد.
• اشتباهات
۱- وابستگی های غیر ضروری
۲- ایجاد حلقه
۳- فعالیت های مجازی و غیر ضروری
اگر A پیش نیاز C است و A و B پیش نیاز D است:
؟؟؟
• محاسبات زمان:
۱- حرکت پیشروی

۲- حرکت بازگشتی
محاسبه زودترین و دیرترین تاریخ وقوع یک رویداد.
زمان هر فعالیت را روی کمان مربوطه نوشته و تاریخ رویداد آغازین را مشخص کنید.
– محاسبات زمان شبکه زیر را انجام دهید؟
؟؟؟
۲۵/۱/۸۸
• شناوری رویداد: عبارت است از تفاضل بین زودترین و دیرترین تاریخ وقوع آن رویداد.
• رویداد بحرانی : رویدادهایی که دارای شناوری صفر باشد رویداد بحرانی گویند.
• راه ها ( مسیرهای شبکه ): یک دنباله از فعالیت ها که از رویداد آغازی شبکه شروع و به رویداد پایانه ختم می شود.
• مسیر بحرانی : در هر شبکه حداقل یک راه وجود دارد که شامل طولانی ترین زمان می باشد این راه را مسیر بحرانی و یا راه طولانی گویند.
مثال ) برنامه شبکه مسیر بحرانی پروژه ای مطابق جدول زیر را رسم نمایید .
الف ) زمان های رفت و برگشتی را محاسبه نمایید.
ب) شناوری را محاسبه

فعالیتها پیش نیازها زمان (روز)
A —- 5
B —- 4
C A 3
D A 2
E B 6
F B 5

G D و E 2
H C 8
I GوF 4
J HوI 3
K J 9
L J 10
M K 3
ج ) مسیر بحرانی را مشخص کنید.

• سازمان پیمانکار در کارگاه :
در راس سازمان پیمانکار رییس کارگاه قرارداد که بایست مورد تایید دستگاه نظارت باشد بیشتر مواقع در کارگاه حضور داشته باشد و عملیات اجرای کار تحت نظارت به سرپرستی مستقیم رییس کارگاه قرارگیرد هرگونه ابلاغ و دستور کار و یا ؟؟؟؟؟؟ مربوطه به سرپرست کارگاه ارسال می گرددو او به عنوان نماینده پیمانکار جوابگو می باشد.
• شرح وظایف رییس کارگاه :
هماهنگ نمودن فعالیت های کلیه واحدهای تحت سرپرستی جهت سرعت بخشیدن به کار و کاهش هزینه های تمام شده پروژه – تنظیم روابط و مسئولیت های مهندسی و تکنسین ها و سرکارگرها و کارگرها – ایجاد هماهنگی لازم با دستگاه نظارت جهت رفع نواقص موجود در کار.
• تعداد واحدهای مستقر در کارگه:

۱- سرکارگران و سرگروه ها: وظایف : حضور و غیاب کارگران و کنترل ساعت کارآنها کنترل نحوه کارگران و تهیه گزارش برای رییس کارگاه – کنترل دستگاه ها و ماشین آلات در حال کار – گواهی اضافه کاری غیبت و تشویق و ترغیب – دادن مرخصی به کارگران تحت نظارت با هماهنگی رییس کارگاه
۲- انبار داران: اطلاع از مقدار موجودی انبار – چیدمان مصالح و اجناس جهت دسترسی بهتر- تحویل اجناس درخواستی با تایید رییس کارگاه – کنترل مصالح و ابزار تحویلی به افراد از نظر مصرف – نظارت بر کیفیت اجناس خریداری شده توسط مسئول خرید – درخواست به موقع خرید کالاهایی که در انبار موجود نیست- کنترل نحوه تخلیه و نگهداری اجناس و مصالح وارد شده به انبار- ارائه گزارش روزانه و هفتگی به رییس کارگاه

۳- بخش تدارکات و خرید
• شرح وظایف تدارکات و خرید :
۱- در یافت درخواست ها نیازهای واحدهای مختلف با تائید رئیس کارگاه
۲- تهیه و خرید لولزم و اجناس مورد نیاز با کیفیت و قیمت مناسب
۳- تحویل لازم و اجناس خریداری شده به انبارو اخذ گواهی تحویل به انبار
۴- تحویل اسناد مالی مربوط به خرید کالا و اجناس
• شرح وظایف مالی و اداری:

۱- انجام کلیه مکاتبات و امور اداری کارگاه با امضای رییس کارگاه
۲- تشکیل پرونده برای پیمانکاران دست دوم و تنظیم قرارداد آنها
۳- تشکیل پرونده پرسنلی کارگاه
۴- پرداخت مطالبات گروه های کاری بر اساس دستور رییس کارگاه
۵- تنظیم گزارشات اداری و مالی ماهیانه و ارائه به رییس کارگاه

• شرح وظایف بخش فنی:
۱- برآورد مصالحمورد نیاز با توجه به نقشه های موجود
۲- تهیه برنامه زمان بندی و بررسی کار
۳- ثبت کلیه کارهای خارج از نقشه و تنظیم صورت جلسات

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 31 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد