بخشی از مقاله

شرکت فنی و مهندسی
شرکت فنی و مهندسی (عمران) شرکت ساختمانی می باشد که به طور کلی طراحی ساختمان،محاسبات،اجرا ونظارت ساختمان را بر عهده دارد.
در چنين شرکتی هميشه کارهای اجرايی صورت نمی پذيرد فقط زمانی اين عمل انجام می شود که نياز به محاسبه ی جريمه ها و زمان بندی می باشيم.


اساساً ميزان دقيق هزينه ها بعد از اجرا بدست می آيد که اين ميزان برای جداول متره برآورد بدست می آيد. به طور کلی در اين جدول هر مرحله از سازمان که پيش می رود در آن يادداشت می شود و به عنوان يک سند نگهداری می شود.
نگاهی می اندازيم به فعاليت مهندسين و مسئولان شرکت


مدير عامل شرکت:
از آنجايی که تمام مسئوليت ها در قبال ايمنی ساختمان ،اجرای ضوابط و قوانين با مدير عامل شرکت است.مدير عامل بايد محاسبات و طرح را چک کند بر اين اساس که طرح ارائه شده را بررسی می کند و اگر نواقصی داشته باشد برطرف می کند به همين ترتيب محاسبات را بررسی می کندتا از لحاظ فنی پروژه دچار مشکل نشود همچنين چون سود و زيان مالی شرکت مستقيماً متوجه مدير عامل می شود بايد روی مسائل مالی هم کنترل داشته باشد تا هزينه ها و در آمدها بر اساس روال ،به طور مرغوب باشد.


مدير عامل از جانب و نمايندگی خود فردی را به عنوان مهندس ناظر تعيين می کند که هرز گاهی بر سر پروژه برود تا از روال صحيح اجرا بر طبق محاسبات يقين حاصل نمايد .
بخش طراحی:
گفتيم که يکی از فعاليت های ساختمانی طراحی می باشد.
اولين قدم در اين بخش آگاهی کامل از ضوابط می باشد.برای طراحی پروژه ها بايد ضوابط شهرداری آن را قبلاً از شهرداری گرفته و بر اساس ضوابطی که ارائه می شود طراحی را بايد انجام داد چون هر منطقه از شهرداری ضوابط مخصوص به خود را دارا می باشد که بر اساس خاک منطقه ،عرض خيابان اصلی و عرض کوچه ها برآورد می شود.


طراحی يک کار ذوقی و سليقه ای می باشد که امروزه با استفاده از نرم افزارهايی مانند اتوکد و ...انجام می شود.
در کشورما روال به اين ترتيب است که بعد از گرفتن ضوابط يک طرح اوليه که به آن نقشه ی شهرداری هم می گويند ارائه می شود وپس از تأييد شهرداری معمولاًطرح ديگری به عنوان طرح اجرايی که ممکن است کمی مسائل خارج از ضوابط داشته باشد ارائه می گردد ودر اختيار بخش محاسبات قرار می گيرد .


بخش محاسبات:
بعد از طراحی محاسبات صورت می گيرد .
بخش محاسبات براساس طرح ارائه شده اندازه ی ستون ها و تيرها را مشخص می نمايد تا به گونه ای که کوچکترين ابعاد و اندازه های ممکن و مقاوم ترين حالت بدست آيد اين محاسبات را به جهت اطمينان از صحت کنترل کرده و دفترچه ای به عنوان دفترچه ی محاسبات ايجاد می کنند نسخه ای از آن را به مسئول اجرايی و نيز نظام مهندسی ارائه می دهند.


محاسبات له طور کلی يک کار فنی و رياضياتی می باشد که اين کار را با استغاده از نرم- افزارهايی مانند و...انجام می دهند.

بخش اجرايی:
پرونده ی نقشه های طراحی شده دفترچه ی محاسبات را تحويل گرفته و بر اساس آن پروژه را اجرا می نمايند .


در پروژه تعيين تعداد و نوع پرسنل به عهده ی مسئول اجرايی است و بايد به نوعی باشد که نه کمبودی ايجاد شود که و نه نيروی کاری هدر گردد و به بهترين شکل ممکن بازه ای ارائه شود.همچنين ايمنی و امنيت پروژه ،پرسنل و بناهای مجاور بايد رعايت گردد تا زيان مالی احتمالی به شرکت وارد نشود کارهای انجام شده را بايد به صورت گزارش به مدير عامل تحويل دادتا از روند اجرای پروژه مطلع گردد.
در صورت نياز بايد يا خود و يا شخص ديگری را به عنوان مسئول انجام متره وبرآوردقرار دهد که ميزان کار اجرايی در هر روز را يادداشت نموده و در پايان پروژه تحويل دهد.
اما بيشتر بيشتر ستون ها مقاديرشان متغير می باشد.


ستون اول: شماره گذاری:دراين ستون شماره گذاری کارهای مختلف انجام می پذيرد .
ستون دوم: شرح عمليات:اين ستون به گونه ای است که عمليات اجرايی را به صورت جزء به جزءاز ابتدايی ترين کارها را در آن توضيح می دهند.هر قسمت از پروژه می تواند دارای زير مجموعه های فراوان داشته باشد.مثلاً قسمت بتن ريزی شامل چندين نوع (بتن با عيار 150گرم ، 250گرم،300گرم)می باشد که هر کدام از اين بخش ها شامل توضيحات و و شرايط مخصوص به خودشان را دارند که اين شرايط بر حسب متراژ و ابعاد اجرای عمليات و جنس مصالح ساختمانی مورد استفاده تغيير می کند.


ستون سوم:کد عمليات:هر کدام از کارهای اجرايی يک کد عملياتی دارند که به عنوان کد اصلی محسوب می شود .هر کد اصلی می تواند دارای چندين شرايط کد فرعی باشد که هر کدام از فرعی ها هم می توانند دارای چندين جزء فرعی ديگر باشند(حالت درختی)
ستون چهارم ،پنجم،ششم و هفتم(طول و عرض وارتفاع):شامل وروده های يک سيستم بر حسب متر مربع و متر مکعب استکه بايد وارد جدول شود بايد دقت داشته باشيم که ستون وزن مختص فلزات و آهن آلات می باشد.که بايد برحسب کيلو محاسبه شود.
ستون هشتم:مساحت يا حجم:در اين قسمت عمليات ضرب 3 ستون (طول و عرض و ارتفاع)انجام می گيرد.
ستون نهم:قيمت:زير مجموعه های يک کد عملياتی دارای يک قيمت برحسب ريال می باشد.
هر ساله اين قيمت توسط اداره ی برنامه و بوجه محاسبه می شود و در کتابی کتاب فهرست بهاء چاپ می شود و به شرکت مهندسی ابلاغ می شود .در اين قسمت قيمت ها با توجه به همين کتاب در سيستم طراحی شده است و به صورت ثابت می باشند و هر قسمت قيمت مربوط به خودش را دارا می باشد.


ستون دهم:قيمت کل:گفتيم که 4تاستون ورودی داريم که3 ستون اول (طول،عرض،ارتفاع) در هم ضرب می شوند و شامل يک خروجی می باشند که مساحت يا حجم است .اين خروجی در يک داده اوليه که ستون قيمت می باشد ضرب می شود که يک خروجی ديگر می دهد که قيمت کل می باشد.


قابل ذکراست که ستون وزن بر خلاف بقيه مستقيم در قيمت ضرب می شود وقيمت کل را ميدهد.
نکته:قيمت کل که شامل يک خروجی پايانی است يک خروجی نهايی هم دارد که قيمت کل بايد رديف های قبلی اش را ضرب کند و يا در صورت نياز کسر کند و فقط يک خروجی به صورت يايانی به کاربر بدهد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید