تحقیق در مورد شرکت فنی و مهندسی

word قابل ویرایش
10 صفحه
18700 تومان

شرکت فنی و مهندسی
شرکت فنی و مهندسی (عمران) شرکت ساختمانی می باشد که به طور کلی طراحی ساختمان،محاسبات،اجرا ونظارت ساختمان را بر عهده دارد.
در چنين شرکتی هميشه کارهای اجرايی صورت نمی پذيرد فقط زمانی اين عمل انجام می شود که نياز به محاسبه ی جريمه ها و زمان بندی می باشيم.


اساساً ميزان دقيق هزينه ها بعد از اجرا بدست می آيد که اين ميزان برای جداول متره برآورد بدست می آيد. به طور کلی در اين جدول هر مرحله از سازمان که پيش می رود در آن يادداشت می شود و به عنوان يک سند نگهداری می شود.
نگاهی می اندازيم به فعاليت مهندسين و مسئولان شرکت


مدير عامل شرکت:
از آنجايی که تمام مسئوليت ها در قبال ايمنی ساختمان ،اجرای ضوابط و قوانين با مدير عامل شرکت است.مدير عامل بايد محاسبات و طرح را چک کند بر اين اساس که طرح ارائه شده را بررسی می کند و اگر نواقصی داشته باشد برطرف می کند به همين ترتيب محاسبات را بررسی می کندتا از لحاظ فنی پروژه دچار مشکل نشود همچنين چون سود و زيان مالی شرکت مستقيماً متوجه مدير عامل می شود بايد روی مسائل مالی هم کنترل داشته باشد تا هزينه ها و در آمدها بر اساس روال ،به طور مرغوب باشد.


مدير عامل از جانب و نمايندگی خود فردی را به عنوان مهندس ناظر تعيين می کند که هرز گاهی بر سر پروژه برود تا از روال صحيح اجرا بر طبق محاسبات يقين حاصل نمايد .
بخش طراحی:
گفتيم که يکی از فعاليت های ساختمانی طراحی می باشد.
اولين قدم در اين بخش آگاهی کامل از ضوابط می باشد.برای طراحی پروژه ها بايد ضوابط شهرداری آن را قبلاً از شهرداری گرفته و بر اساس ضوابطی که ارائه می شود طراحی را بايد انجام داد چون هر منطقه از شهرداری ضوابط مخصوص به خود را دارا می باشد که بر اساس خاک منطقه ،عرض خيابان اصلی و عرض کوچه ها برآورد می شود.


طراحی يک کار ذوقی و سليقه ای می باشد که امروزه با استفاده از نرم افزارهايی مانند اتوکد و ...انجام می شود.
در کشورما روال به اين ترتيب است که بعد از گرفتن ضوابط يک طرح اوليه که به آن نقشه ی شهرداری هم می گويند ارائه می شود وپس از تأييد شهرداری معمولاًطرح ديگری به عنوان طرح اجرايی که ممکن است کمی مسائل خارج از ضوابط داشته باشد ارائه می گردد ودر اختيار بخش محاسبات قرار می گيرد .


بخش محاسبات:
بعد از طراحی محاسبات صورت می گيرد .
بخش محاسبات براساس طرح ارائه شده اندازه ی ستون ها و تيرها را مشخص می نمايد تا به گونه ای که کوچکترين ابعاد و اندازه های ممکن و مقاوم ترين حالت بدست آيد اين محاسبات را به جهت اطمينان از صحت کنترل کرده و دفترچه ای به عنوان دفترچه ی محاسبات ايجاد می کنند نسخه ای از آن را به مسئول اجرايی و نيز نظام مهندسی ارائه می دهند.


محاسبات له طور کلی يک کار فنی و رياضياتی می باشد که اين کار را با استغاده از نرم- افزارهايی مانند و...انجام می دهند.

بخش اجرايی:
پرونده ی نقشه های طراحی شده دفترچه ی محاسبات را تحويل گرفته و بر اساس آن پروژه را اجرا می نمايند .


در پروژه تعيين تعداد و نوع پرسنل به عهده ی مسئول اجرايی است و بايد به نوعی باشد که نه کمبودی ايجاد شود که و نه نيروی کاری هدر گردد و به بهترين شکل ممکن بازه ای ارائه شود.همچنين ايمنی و امنيت پروژه ،پرسنل و بناهای مجاور بايد رعايت گردد تا زيان مالی احتمالی به شرکت وارد نشود کارهای انجام شده را بايد به صورت گزارش به مدير عامل تحويل دادتا از روند اجرای پروژه مطلع گردد.
در صورت نياز بايد يا خود و يا شخص ديگری را به عنوان مسئول انجام متره وبرآوردقرار دهد که ميزان کار اجرايی در هر روز را يادداشت نموده و در پايان پروژه تحويل دهد.
اما بيشتر بيشتر ستون ها مقاديرشان متغير می باشد.


ستون اول: شماره گذاری:دراين ستون شماره گذاری کارهای مختلف انجام می پذيرد .
ستون دوم: شرح عمليات:اين ستون به گونه ای است که عمليات اجرايی را به صورت جزء به جزءاز ابتدايی ترين کارها را در آن توضيح می دهند.هر قسمت از پروژه می تواند دارای زير مجموعه های فراوان داشته باشد.مثلاً قسمت بتن ريزی شامل چندين نوع (بتن با عيار 150گرم ، 250گرم،300گرم)می باشد که هر کدام از اين بخش ها شامل توضيحات و و شرايط مخصوص به خودشان را دارند که اين شرايط بر حسب متراژ و ابعاد اجرای عمليات و جنس مصالح ساختمانی مورد استفاده تغيير می کند.


ستون سوم:کد عمليات:هر کدام از کارهای اجرايی يک کد عملياتی دارند که به عنوان کد اصلی محسوب می شود .هر کد اصلی می تواند دارای چندين شرايط کد فرعی باشد که هر کدام از فرعی ها هم می توانند دارای چندين جزء فرعی ديگر باشند(حالت درختی)
ستون چهارم ،پنجم،ششم و هفتم(طول و عرض وارتفاع):شامل وروده های يک سيستم بر حسب متر مربع و متر مکعب استکه بايد وارد جدول شود بايد دقت داشته باشيم که ستون وزن مختص فلزات و آهن آلات می باشد.که بايد برحسب کيلو محاسبه شود.
ستون هشتم:مساحت يا حجم:در اين قسمت عمليات ضرب 3 ستون (طول و عرض و ارتفاع)انجام می گيرد.
ستون نهم:قيمت:زير مجموعه های يک کد عملياتی دارای يک قيمت برحسب ريال می باشد.
هر ساله اين قيمت توسط اداره ی برنامه و بوجه محاسبه می شود و در کتابی کتاب فهرست بهاء چاپ می شود و به شرکت مهندسی ابلاغ می شود .در اين قسمت قيمت ها با توجه به همين کتاب در سيستم طراحی شده است و به صورت ثابت می باشند و هر قسمت قيمت مربوط به خودش را دارا می باشد.


ستون دهم:قيمت کل:گفتيم که 4تاستون ورودی داريم که3 ستون اول (طول،عرض،ارتفاع) در هم ضرب می شوند و شامل يک خروجی می باشند که مساحت يا حجم است .اين خروجی در يک داده اوليه که ستون قيمت می باشد ضرب می شود که يک خروجی ديگر می دهد که قيمت کل می باشد.


قابل ذکراست که ستون وزن بر خلاف بقيه مستقيم در قيمت ضرب می شود وقيمت کل را ميدهد.
نکته:قيمت کل که شامل يک خروجی پايانی است يک خروجی نهايی هم دارد که قيمت کل بايد رديف های قبلی اش را ضرب کند و يا در صورت نياز کسر کند و فقط يک خروجی به صورت يايانی به کاربر بدهد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 10 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله شرکت فنی و مهندسی

word قابل ویرایش
10 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته عمران
شرکت فنی و مهندسیشرکت فنی و مهندسی (عمران) شرکت ساختمانی می باشد که به طور کلی طراحی ساختمان،محاسبات،اجرا ونظارت ساختمان را بر عهده دارد.در چنين شرکتی هميشه کارهای اجرايی صورت نمی پذيرد فقط زمانی اين عمل انجام می شود که نياز به محاسبه ی جريمه ها و زمان بندی می باشيم.اساساً ميزان دقيق هزينه ها بعد از اجرا بدست ...

دانلود مقاله طرح توجیهی شرکت تولیدی چینی و کاشی نگین میبد ( فنی ، اقتصادی ، مالی )

word قابل ویرایش
48 صفحه
23700 تومان
فهرست موضوعات :- مقدمه- تاريخچه فعاليت شركت- بررسي فني وضعيت موجود كارخانهامكانات فني مورد نياز- برآورد هزينه هاي سرمايه گذاري طرح- فرايند توليد- سيكل توليدبررسي اقتصادي :عرضه داخليتقاضاي داخلي بررسي بازار صادراتي و بين الملليقيمت فروش محصولات توليدي بررسي مالي :هزينه هاي خارجيدرآمدپيش بيني جداول ماليمقدمه شر ...

دانلود مقاله استقرار نظام 5S در دانشکده فنی و مهندسی

word قابل ویرایش
14 صفحه
18700 تومان
استقرار نظام 5S در دانشكده فني و مهندسيمقدمه : نظم و ترتيب اصل اول رسيدن به هر هدفي و تسهيل در پروسه رسيدن به هدف است . در اين مقاله مطالبي ذكر شده است كه ما را در جهت ساختن محيطي منظم و كارآمد در دانشكده فني سوق مي دهد . تهيهء مکاني با قابليت هاي زير جهت اسقرار متمرکز گروه ( اعم از رياست ، معاونان ، اتاق ملا ...

گزارش کارورزی شرکت هانی چاپ قم - مهندسی شیمی - گاز

word قابل ویرایش
116 صفحه
34700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
چکیده کلی مطالب : در ابتدای گزارش مقدمه ای تحت عنوان ستایش پلاستیک ها، کاربرد آنها و تاثیرات آن در رشد و زندگی امروزه بشر عنوان شده است. سپس بعد از معرفی شرکت هانی چاپ، فعالیت های روزانه خود را طی این دوران شرح داده و در قسمت بعد مفسر به شناسایی دستگاه ها و کار آنها در سه قسمت تولید، چاپ، برش و دوخت پرداخته ا ...

کارآموزی عمران - شرکت فنی و مهندسی گیلان مساح - ساختمان بتنی

word قابل ویرایش
31 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته عمران
کارآموزی عمران - شرکت فنی و مهندسی گیلان مساح - ساختمان بتنیمکان کارآ موزی:شرکت فنی و مهندسی گیلان مساحموضوع :ساختمان بتنیفهرستعنوان .................................................................................................................................. صفحه آشنایی با مکان کارآ موزی................. ...

دانلود مقاله مطالعه فنی - اقتصادی بهره گیری از انرژی خورشیدی جهت تامین انرژی ساختمانهای شرکت گاز خراسان شمالی

word قابل ویرایش
15 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهدر این مقاله به مطالعه فنی و اقتصادی ظرفیتهای استفاده از انرژی خورشیدی در تأمین انرژی ساختمانهای شرکت گاز استان خراسان شمالی پرداخته شده است . انرژی خورشیدی به فاکتورهای هواشناسی، جغرافیایی، اقلیمی و فراجوی بستگی دارد. به این منظور از معتبرترین مرجع مطالعات هواشناسی در سایت ناسا بهره گرفته شد. در ادامه م ...

دانلود فایل پاورپوینت رویکرد شرکت در مباحث فنی ، کالیبراسیون و حاکمیتی

PowerPoint قابل ویرایش
19 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : توسعه فعالیتها شرکت متکی بر سه عامل مهم است:  بازار کار(متقاضی)  تجهیزات(سخت افزار)  دانش (نرم افزار-مغز افزار) نیاز اعلام شده مشتری: درخواست آزمایش بارگذاری شمع در استان خوزستان، آزمایشات تجزیه شیمیایی با استفاده از دستگاه XRF در استان خراسان جنوبی ایجا ...

دانلود فایل پاورپوینت رویکرد شرکتهای فعال در حوزه مکانیک خاک در مباحث فنی ، کالیبراسیون و حاکمیتی

PowerPoint قابل ویرایش
19 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : توسعه فعالیت های شرکت توسعه فعالیتها شرکت متکی بر سه عامل مهم است:  بازار کار(متقاضی)  تجهیزات(سخت افزار)  دانش (نرم افزار-مغز افزار) نیاز اعلام شده مشتری: درخواست آزمایش بارگذاری شمع در استان خوزستان، آزمایشات تجزیه شیمیایی با استفاده از دستگاه XRF در ا ...