تحقیق در مورد چکیده ای بر تشکیل شوراهای منطقه ای آموزش و پرورش

word قابل ویرایش
43 صفحه
18700 تومان

چكيده اي بر تشكيل شوراهاي منطقه اي آموزش و پرورش
مقدمه
آموزش و پرورش را به عنوان ساز و كار و وسيله انتقال باورها و ارزشها در طول عصرها و نسل ها و پديده اي اجتماعي به مدت پيدايي انسان با كمترين مسامحه اي مي توان يكي از گرامي ترين سرمايه ها و دست آوردهاي بشر دانست 1 كه اهميت و ارزش آن روشن و مـورد تـأكيد قـوانين تكامـل اجـتمـاعي مي باشد. 2 گرچه بيان منزل و منزلت راستين نهاد متولي تعليم و تربيت لازم است اما هدف در اين مقاله مطلبي ديگر است. 3 در اين باره پيشگامان نيك انديش پيشين اشارتهاي نيكو دارند.4

جان ديوئي 5 علاوه بر اينكه آموزش و پرورش را آزمايشگاه سنجش انديشه هاي فلسفي مي داند، زيبا و روشن، نقش هدايت گر آن را در جامعه چنين بيان مي كند.
(دموكراسي تنها در سرزمين هايي به نابودي گراييد كه طبيعتي فقط سياسي داشت و به گوشت و خون مردم به زندگي روزانه آنان راه نيافته بود. من برآنم كه دموكراسي سياسي نامطمئن خواهد بود مگر اينكه خوي دموكراسي به انديشه و كردار و به بافت زندگي مردم راه يابد و اين كاري است كه از آموزش و پرورش به معناي گسترده آن برمي آيد.) 6

گستره و نفوذ آموزش و پرورش:
الف) حوزه نيازهاي فردي از انسان از جنبه حرفه اي (دست) عقلاني (سر) و عاطفي (دل) 7
ب) حوزه نيازهاي اجتماعي: پرورش دگر آگاهي و دگر پذيري، تعاون و اشتراك مساعي
ج) حوزه نيازهاي اقتصادي: پرورش و كارآيي و بهره گيري نيروي انساني
د) حوزه نيازهاي فرهنگي: گسترش مرزهاي دانش، معرفت و هنر

مطالعات بين المللي نشان داده است كه بين رشد اقتصادي و توسعه آموزش و پرورش رابطه مستقيمي وجود دارد.سطح آموزش و پرورش در كشورهاي غني و به اصطلاح پيشرفته بالاست و در كشورهاي فقير و به اصطلاح كم توسعه پايين. 8
آموزش و پرورش به دليل ارزش خود و بازده اقتصادي و نيز با

اين سرمايه نيازمند پاسداري بوده راه بـردها و تدابـير منطقي و كوششهاي پيگير و وسيع را طلب مي كند كه در قالب برنامه ريزي نمود مي يابند. اهميت برنامه و نحوه تدبير و اداره آموزش و پرورش زماني خود را بيشتر نشان مي دهد كه تحول و تكاپوي همه جانبه جهان امروز و گسترش ارتباطات را در نظر بگيريم. گرچه نبايد به دهكده جهاني مك لوهان نيز بيش از حد خوشبين بود چرا كه در عصر انفجار اطلاعات آنچه تهديدي جدي محسوب مي شود تراكم اطلاعات و آگاهي مي باشد.

اگر در گذشته تمركز قدرت و ثروت و عدم توازن آن، در جامعه مشكل آفرين بوده امروزه به دليل تقسيم كار در جوامع و تخصصي شدن شاخه هاي معرفت و عدم توازن و ناهموار بودن اطـلاعات در سـطح جهاني هر طايفه اي مي تواند به علت واجد بودن اطلاعات خاص به ديگران ستم كرده و دست به بهره وريهاي گزاف و نامشروع بگشايد.
پيروز ميدان در اين مسابقه همان كساني هستند كه برنامه ريزي صحيح حركت مي كنند. حال اين سؤال پيش مي آيد كه آموزش و پرورش مهد تحول است يا جايگاه ثبات؟ شعار امروز: حداكثر آموزش براي حداكثر افراد است و اين نكته با توجه به واقعيتهاي موجود 10 اهميت نحوه نگرش و اعمال روشها را به خوبي نمايان مي سازد.

ماندن در بحثهاي فلسفي چنانچه گروهي هنوز اين سؤال را مطرح مي كنند كه آيا اصولاً برنامه ريزي در آموزش و پرورش ممكن و مفيد است يا خير؟ و يا جمعي به دليـل اينكـه آمـوزش و پـرورش مي تواند نتايج زيان بخش هم به بار آورد با شكل دادن و مقيد كردن آن مخالف و ورود به اين حيطه را ممكن نمي دانند 11 راه به جايي نمي برند.
ضرورت برنامه ريزي شورايي در آموزش و پرورش

آموزش و پرورش امري نيست كه در خلاء صورت گيرد از اين رو ابتدا بايد به شناخت جامعه و تشخيص جامعه و تشخيص و طبقه بندي نارساييهاي آن پرداخت تا بتوان آموزش و پرورش در خور جامعه اي نو و بهتر طراحي و برنامه ريزي كرد و از توان بالقوه جمعي سود برد. در اين مسير مي توان به راهكارهاي زير اشاره نمود:
 سعي در پيدايي اين احساس در مردم كه آنان به يكديگر تعلق دارند.


 توجه دادن به اينكه بدون مشاركت خود مردم آموزش حداكثر براي حداكثر مردم امكان پذير نيست.
 مطرح نمودن مشكلات مبتلا به آموزشي و پرورشي با ارائه آمار و ارقام جهت تفهيم و پذيرش كه گرايش به مشاركت رابه دنبال دارد و عدم تكيه بر متقاعد كردن. 12

 مطرح شدن اينكه آموزش و پرورش از نظر اقتصادي بنگاهي است كه ثمربخشي كيفي و دراز مدت دارد و نيازمند عزم ملي است.


 سعي در دگرگوني اين انديشه كه دولت بايد تأمين كننده آموزش و پرورش باشد.
 جلب همكاري مؤسسات و كارفرماياني كه از ثمرات آموزش و پرورش در جهت افزايش توان توليد بهره مند مي شوند.
نخستين گامها به سوي برنامه ريزي و تشكيل شوراها در آموزش و پرورش
پس از تأسيس دارالفنون (1268 هـ.ق)‌و تشكيل وزارت علوم (1272 هـ. ق) قانون اداري معارف در (1298) و سپس قانون اساسي فرهنگ تصويب گرديد.

اولين شورا تحت عنوان شوراي عالي فرهنگ در (1300 هـ .ش) برپا شد. سپس در سال (1348 هـ. ش) قانون مديريت شورايي به تصويب مجلس شوراي ملي سابق رسيد كه به دلايلي عمده و عديده اي بي توفيقي بوده اند كه ما بايد به ديده عبرت به آنان نظر كنيم و بابهاي تازه اي را بگشائيم و از شيوه هايي نوين بهره جوييم.
تشكيل شوراهاي منطقه اي آموزش و پرورش

بر اساس اصل سوم قانون اساسي قانون شوراها در جلسه 26/10/72 مجلس شوراي اسلامي در 22 ماده تصويب و در 17/11/72 جهت اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ گرديد اما آيين نامه اجرايي اين قانون در 17/3/76 به استانها ارسال گرديده است.

كاركردهاي عمده و قابل تصور براي شوراهاي منطقه اي آموزش و پرورش به عنوان طليعه داران نهادينه كردن مشاركت مردمي

 جامعه پذيري
 توسعه مشاركت و نظارت مردم بر بزرگ ترين متولي تعليم و تربيت در جامعه
 تمركـز زدايي سيستم آموزشي و دخالت در تصميم گيري در سطـح منـطقه كه اجـرا را تسـهيل مي نمايد.
 دوري از بوروكراسي و رشد توان محلي و شكوفا شدن خلاقيتها.
 افزايش بهره وري
 كاهش سرخوردگي و پيش نيازي براي مشاركت سياسي

مشاركت، فطري انسانهاست و آموزش و پرورش مستلزم يك سلسله اعمال يا كنشهاي اجتماعي (Socialaction) است كه با افراد جامعه سر و كار دارند و از جانب آنان نيز واكنشهايي (Reaction) را برمي انگيزد و بايد پذيرفت كه مشاركت محصول توسعه نيست بلكه برعكس است. برنامه اي مي تواند با موفقيت اجرا شود كه جوابگوي نيازها و علايق اكثريت مردم باشد كه در اين مسير يكي از اهداف تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش توجه به منطقه اي كردن تصميمات بوده است.


مهم ترين نكات در منطقه اي كردن (برنامه ريزي خرد) از دست آوردهاي نيكوي شوراها
• جلوگيري از تمركز و تصميم گيري براي حل مسايل در محل و عدم فاصله بين زمان تهيه برنامه و اجراي آن. (برخلاف برنامه ريزي كلان)

• تجهيز منابع محلي و تشويق مردم بر مشاركت در سرمايه گذاري فعاليتهاي توسعه آموزش و پرورش.
• تعيين اولويت هاي محلي و منطقه اي در برنامه ها و فعاليتهاي آموزشي و اقدام به موجب آنان.
• كمك به رشد اجتماعي مردم در به كار بستن شيوه ها و سياست هاي دموكراتيك و انديشيدن مردم مـحل به نيازهاي خود مطالعه تطبيقي نظامهاي آموزش و پرورش جوامع مختلف نشان مي دهد كه بسياري از موازين و اهداف بيان شده در قالب اداره شورايي نهادينه گرديده است

اما در آموزش و پرورش ما يك سري عوامل از جمله گريز از عدم تمركز و استوار ماندن بر اصول بوروكراتيك به عنوان موانعي نمود يافته اند.
مهم ترين موانع در راه شوراهاي آموزش و پرورش
 تصور اينكه شورا به نوعي سلب استقلال رأي مدير است.
 مقاومت بافت سنتي سيستم اداري در مقابل تحول و تغيير

 عدم اعتقاد مديران آموزشي و پرورشي به نيروي عظيم مردمي و تصور اينكه مردم بايد در تختخواب پروكاست آموزش و پرورش خوابانيده شوند.
 عدم هماهنگي سيستم اجرائي كشور با مديريت شورايي
 عدم آگاهي عمومي و تصور اينكه دولت بايد متولي مطلق آموزش و پرورش باشد.

پي نوشت ها:
1- در ميان ابداعات بشري دو مورد از بقيه مشكل تر است،‌ هنر مملكت داري و حكومت و هنر تعليم و تربيت (ايمانوئل كانت)
2- قانون تكامل اجتماعي بر آن است كه ارزش هر كاركردي مي بايست ابتدا به طور غيررسمي و غيراختصاصي به ثبوت برسد تا بتواند به صورت يك كاركرد رسمي مورد قبول در جامعه تثبيت گردد.
3- مقاله حاضر در مجالي اندك تهيه گرديد و به دليل اينكه تأكيد بر ايجاز رفته بود نگارنده به اين عرصه فراخ وارد نشده است.


4- علاوه بر دستورات پيامبر گرامي اسلام اقوال و آراء بزرگاني چون امام محمد غزالي، ابن خلدون و ...
5- فيلسوف و مربي معروف آمريكايي
6- يكي از دلايل شكست مديريت شورايي در آموزش و پرورش يعني قانون سال 1348 مصوبه مجالس سنا و شوراي ملي- مشاركت ناپذيري نظام گذشته- عدم اعتماد مردم و نداشتن پايگاه ملي بود.
7- امام محمد غزالي مي گويد: «معلم در قلب و روح انسان نفوذ مي كند و بدون ترديد شريف ترين مخلوق روي زمين است.»
8- در اين رابطه

مطالعات بين المللي و تطبيقي سوئيلسون ادينگ والوين (1961) كه در مورد 22 كشور انجام داده اند و نيز تحقيقات هاربيسون و مايرز (1964) در مورد 75 كشور جهان.

9- در فهرست شاخصها كه توسط مؤسسه تحقيقات سازمان ملل تهيه شده موارد زير به چشم مي خورد؛ مرگ و مير نوزادان- مصرف سرانه پروتئين- ثبت نام در مدارس ابتدايي و متوسطه- ثبت نام در مدارس حرفه اي- چاپ روزنامه بر حسب هر هزار نفر و ... منبع UNRISD مؤسسه تحقيقات سازمان ملل براي توسعه اجتماعي ژنو (1970).
10- بر اساس پيش بيني سازمان ملل جمعيت جهان از سال 1980 تا سال 2000 ميلادي 40% افزايش يافته و از 4/4 ميليارد به 1/6 ميليارد نفر مي رسد. رشد متوسط جمعيت مدرسه رو در كشورهاي پيشرفته 9/1% و در كشورهاي در حال رشد 40/1% يعني 20 برابر بيشتر.

11- كارل ياسپرس آلماني مي گويد: «آنچه اهميت دارد كاري است كه آموزگار در چهار ديواري كلاس درس انجام مي دهد يعني جائي كه او آزاد و مستقل است همان چيزي كه برنامه ريزان، فرماندهان و گردانندگان اداري را آشفته مي كند (البته از اين سخن دقيق آن نتيجه كم مايه به دست نمي آيد.)
12- متقاعد كردن به معناي به جاي خود نشاندن براي ساكت كردن ديگران كاربرد ندارد.

دشمني با دين و تمدن اسلامي به هويت آمريكايي كمك مي كند؟!
(يك نظريه خطرناك ديگر از هانتينگتون)
نظريه پرداز مشهور آمريكايي در كتاب جديد خود معتقد است، دشمني با دين اسلام و تمدن اسلامي در آينده كمك فراواني براي توجه آمريكاييها به هويت ملي خود و تمسك به آن خواهد كرد.
«ساموئل هانتينگتون» نظريه پرداز سياسي آمريكا و نويسنده كتاب «برخورد تمدنها» در كتاب جديد خود تحت عنوان «ما چه كسي هستيم؟ تهديداتي كه متوجه هويت ملي آمريكاست» (چاپ مه 2004) نظريه خطرناكتري را مطرح مي كند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 43 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

بررسی تاثیر رضایتمندی شغلی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی منطقه ۶ آموزش و پرورش

word قابل ویرایش
47 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته آمار
 مقدمه:رضايتمندي شغلي معلمان از عوامل مهمي است كه پيوسته در توسعه تكنولوژيك مورد توجه قرار مي‌گيرد، مطالعه و بررسي تاريخچه توسعه و تحول جوامع تكنولوژيك نشان مي‌دهد كه رضايتمندي شغلي نيروي انساني ماهر و تعليم يافته در تبديل جوامع به جوامع تكنولوژيك تاثير انكارناپذيري داشته است.از آنجا كه هر فردي سعي دارد شغلي ...

دانلود مقاله استعدادهای اهمیت آموزش و پرورش درخشان

word قابل ویرایش
74 صفحه
27700 تومان
-1- آموزش : 1-1-1 اهميت آموزش و پرورش: تمدن امروزه وجوه متفاوتي دارد. دگرگوني تكنيك زندگي مرتبا بر وسعت و تنوع نيازها مي‌افزايد و بهره‌مندي انسانها را از مهارتها و تواناييهاي جديد ايجاب مي‌كند. در اثر اين تحول تدريجي چه بسا هدفهاي تربيتي كه روزي بعنوان مقاصد تجملي مطرح بوده اند و اكنون يك نياز اجتناب ناپذير ع ...

دانلود مقاله بررسی تأثیر فرزند ناتوان هوشی بر کارکردهای مختلف خانواده در منطقه 15 آموزش و پرورش شهر تهران

word قابل ویرایش
77 صفحه
27700 تومان
پيشگفتارانسان به عنوان اشرف مخلوقات ايزد منان خلق شده تا از فرصتهاي بدست آمده کمال استفاده را ببرد و به کمال نهايي که همان قرب خداست، دست يابد. همين انسان ابتدا در خانواده خود را پيدا مي کند، خانواده بايد شرايطي آماده کند تا شخص بسوي هدف نهايي گام بردارد. بر اساس تعاليم عاليه همه انسانها از حقوق يکساني برخورد ...

دانلود مقاله بررسی رابطة بین منبع کنترل و رضایت‌زناشویی در زنان متأهل شاغل دبیرستانهای منطقه 3 آموزش و پرورش شهر تهران

word قابل ویرایش
196 صفحه
44700 تومان
بررسي رابطة بين منبع كنترل و رضايت‌زناشويي در زنان متأهل شاغل دبيرستانهاي منطقه 3 آموزش و پرورش شهر تهرانمقدمهخانواده اين واحد به ظاهر كوچك اجتماعي، از اركان عمده و از نهادهاي اصلي هر جامعه به شمارمي‌رود در واقع هر خانواده را بايد خشت بناي جامعه و كانون اصلي سنت و رسوم و ارزش‌هاي والا و مورد احترام و شالودة م ...

مقاله در مورد آموزش و پرورش در چین و فرانسه

word قابل ویرایش
30 صفحه
18700 تومان
آموزش و پرورش در چین و فرانسهآموزش و پرورش بر اساس ايده کنفسيوس بىن فعاليت سياسى و آموزش و پروش رابطه متقابل وجود داشته و يکى از تزهاى اصلى مىباشد. در سال ۱۹۱۲ دولت سون يات سن قوانين حاکم بر آموزش و پروش در دوران امپراطورى را منسوخ کرده و سيستم جديدى که از مدل ژاپنى نشأت گرفته بود توسط وزير آموزش و پرورش تحصي ...

نظام آموزش و پرورش قرن 21 درکنفرانس ملبورن

در کنفرانس ملبورن (1998) نیز که دربارة آموزش و پرورش قرن 21 برگزار گردید مجدداًو از گزارش یادگیري گنج درون حمایت شد، تأکید اساسی بر آموزش پایه با کیفیت براي همه بود که در همایش جهانی داکار (2000) به عنوان چهارچوب عمل قرار گرفت. حاصل این کنفرانس اهداف کلی و تعهدات دولت و جامعه بین المللی براي دستیابی به آموزش ...

مقاله بررسی تاثیر آموزش حفاظت از محیط زیست بر ارتقای دانش ، نگرش و مهارت معلمان مقطع ابتدایی منطقه 12 آموزش و پرورش

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی تاثیر آموزش حفاظت از محـیط زیسـت بـر ارتقـای دانـش ، نگـرش و مهـارت معلمـان مقطـع ابتـــــــــــــــدایی منطقـــــــــــــــه 12 آمـــــــــــــــوزش و پـــــــــــــــرورش چکیده: پژوهش حاضر با هدف " بررسی تاثیر آموزش حفاظت از محیط زیست بر ارتقای دانش ، نگرش و مهارت معلمان مقطع ابتدایی منطقه 12 آموز ...

مقاله عوامل موثر در یادگیری مهارت های شهروندی دانش آموزان دختر مدارس متوسطه اول آموزش وپرورش منطقه ٢ تهران

word قابل ویرایش
22 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
هدف ازاين پژوهش شناسايي عوامل موثر در يادگيري مهارت هاي شهروندي دانش آموزان دخترمدارس دوره اول متوسطه ، آموزش وپرورش منطقه ٢ شهر تهران ميباشد. جامعه آماري دراين پژوهش شامل والدين و دبيران مدارس متوسطه دوره اول آموزش وپرورش منطقه ٢ تهران درسال تحصيلي ٩٤-٩٣ مي باشد؛ که تعداد آنها ٩٠٣٦ نفراست . براي تعيين حجم نم ...