تحقیق در مورد کاربرد در مقایسۀ دو مدل تأثیرات مطالعۀ منابع کلسیم گوسفند

word قابل ویرایش
23 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

کاربرد در مقایسۀ دو مدل تأثیرات مطالعۀ منابع کلسیم گوسفند

* چکیده
– هدف اصلی این تحقیق ارزیابی و مقایسۀ دو مدل قسمت بندی با مطالعۀ تأثیرات مختلف منابع کلسیم برمتابولیسم a )و p گوسفند بود . گوسفند نوع نر برزیلی (۲۰) از رژیم غذایی مبنای مکمل شده با منابع مختلف (a تغذیه کرد که به صورت زیر است . آهک (l) ، یونجه ، خشک آلفالفا (AH) ، مواد غذایی پوست مرکبّات (osm) و گوشت مرکبّات (TP) . پس از ۲۱ روز هر گوسفند ، به هر گوسفند دوز تک از طریق رگ گردن MBq 4/7 رادیوکلسیم (ca 45) وMBq 4/7

رادیوفسفر (p 32( دارند . متابولیسم (a و p با مقایسۀ مدل های VD و FL ارزیابی شدند . مدل بازبینی شدۀ مطالعۀ سینتیک های فسفر و کلسیم در گوسفند در حال رشد مورد بررسی قرار گرفت . با مقایسۀ جریانات بین دل و دوده و پلاسما ، پلاسما و استخوان و پلاسما و بافت این امر صورت گرفت . هیچ اختلافی در میزان جذب Ca و p بریا روش های درمانی مشاهده نشد . جریانات Ca بافت و استخوان به پلاسما و برعکس در میان روش های درمانی یکسان بودند اگرچه

نگهداری استخوان خالص و بافت خالص برای درمان های l و osm بیشتر ، و برای AH و CTP کمتر و همچنین منفی به شمار آمدند (P(0+05) نتایج Ca استخوان خالص بین مدل VD و FL ثابت بودند اگرچه نگهداری Ca بافت خالص به طور ناچیزی برای VD بیشتر بود . حضور پکتین در CTP و اگزالات در AH می توانند بر تعادل

کلسیم در این روش های درمانی تأثیر بگذارند . جذب کل کلسیم برای ما با هر دو مدل بیشتر بوده شکل شیمیایی ca در منابع مختلف بر متابولیسم آن تأثیر گذاشت امّا هیچ تأثیری بر متابولیسم p نداشت . هر دو مدل جذب p بیشتر از جذب p در استخوان داشتند و این امر نشان داد که گوسفند p را متابولیسم می کند . این امر حاکی از آن است که اختلال در هضم متابولیسم p استخوان را تحریک می کند تا p را برای موارد نیاز متابولیکی به کاربرد . هم مدل VD و FL الگوی یکسانی برای جریانات P ، و برای حفظ P بافت و استخوان خالص داشتند . هر دو مدل را می توان برای ارزیابی Ca وp و همچنین منابع غیر ارگانیگ ca استفاده کرد .

* لغات کلیدی : قابلیت هضم صحیح ، کلسیم ، فسفر ، مدل سازی و متابولیسم
*۱٫ مقدمه
– کلسیم و فسفر اغلب مهمترین مواد معدنی در تغذیه نشخوار کننده ، بخاطر حضور گسترده شان در بدن حیوان ، عمدتاً در استخوان به صورت نمک هیدروکسیا پاتیت . بنابراین ، حیوانات در حال رشد باید مقادیر کافی این مواد معدنی کافی استخوان ، ذخیره کند . غذاها به عنوان منابع کلسیم برای نشخوار کنندگان ذخیره می شوند ، اما عدم اطلاعات در مورد در دسترس بودن ca در این منابع ، عدم دقت یا صحیح بودن فرمولاسیون این منابع ، وجود دارد . بنابراین دانش در دسترس بودن کلسیم و تأثیرات آن بر سینتیک ca و p ، برای ارزیابی به کاربردن این مکمل ها به عنوان منابع کلسیم برای نشخوار کنندگان امری مهم به شمار می آید .

– روش های رادیو ایزوتوپ ، داده ها پی در مورد دفع داخلی و همچنین توزیع مواد معدنی در بدن حیوان بدست آمده است . بالاخص در مورد نشخوار کنندگانی دفع داخلی که بخش مهم دفع p به شمار می آید ، این اطلاعات به منظور جذب صحیح و قابلیت هضم صحیح ، حیاتی به شمار می آید . علاوه بر این ردیاب های فعّال امکان رابطه بین ca و p را به منظور مطالعۀ استخوان فراهم می کنند جایی که متابولیسم ca به همراه متابولیسم p صورت می گیرد . علاوه بر این ، توسعۀ مدل های قسمت بندی براساس اندازه گیری های ca و p را تسهیل می کند .

– مدل vd برای توصیف متابولیسم p نشخوار کنندگان در حال رشد به کار رفت در حالیکه مدل خرناندزدر خوک های در حال رشد ایجاد گردید . هر دو مدل براساس اصول تأکیدی مشابه اند . لوپز(۲۰۰۱) مدل فرناندز هماهنگ کرد تا تغییر دائمی بیولوژیکی p را در خوک های تغذیه کننده از منابع مختلف فسفات را با افزودن قسمت بندی جدید ارزیابی کند تا بافت نرم را نشان می دهد .

– هدف این مطالعه مقایسۀ مدل های VD و FL با ارزیابی منابع مختلف کلسیم را متابوسیم Ca و p گوسفندهای در حال رشد به شمار آمد .
* جدول ۱
* ترکیبات علوفه و تریب رژیم غذایی گوسفند حاوی منابع مختلف کلسیم

ترکیبات (g/kg Dm)
آهک یونجۀ خشک آلفالفا گوشت مرکبّات مواد غذایی پوست خرچنگ
آهک ۱۳ – – –
یونجۀ خشک آلفاافا – ۴۵۰ – –
گوشت مرکبات – – ۳۰۰ –
مواد غذایی پوست خرچنگ – – – ۱۲
غلّات ) ذرت علوفه ای ( ۴۰۰ ۴۰۰ ۱۴۰ ۳۹۵
بخش باقیماندۀ چغندر بخار شده ۴۲۰ ۱۳۸ ۳۹۴ ۴۳۶
سویا ۱۵۰ – ۱۵۰ ۱۴۰
اوره ۷ ۵ ۶ ۷
مونو آمونیوم فسفات ۵ ۲ ۵ ۵
مکمل مواد معدنی ۵ ۵ ۵ ۵
-۲* مواد روش ها
۱ . ۲ *حیوانات و رژیم غذایی

– ۲۰ گوسفند نر برزیلی ۸ ماهه kg 55/4 6/31 ، به منظور مطالعات ایزوتوپ در قفس های مخصوص این امر قرار گرفتند که در مرکز انرژی هسته ای دانشکده کشاورزی Sao Paulo واقع در برزیل بود . گوسفندان از ماده غذایی بقایای چغندر قند هیدرولیز شده مکمل با آهک (l) ، یونجۀ خشک آلفالفا (AH) ، گوشت مرکبّات (CTP) یا ماده غذایی پوست خرچنگ (OSM) تغذیه کردند ، همه مواد غذایی مقادیر کافی Ca و p را مطابق با nrc ذخیره کردند مواد غذایی دوبار در روز در ساعت ۸ صبح و ۵ بعد ازظهر تغذیه می شدند .

– پس از هماهنگی دورۀ ۲۱ روزه ، دوز ترکیبی ca و ۷/۴mbq و ۷/۴mbq p32 در رگ وریدی هر گوسفند تزریق گردید . نمونه های خون ۵ دقیقه ، ۱ و ۲ و ۴ و ۶ و ۲۴ ساعت پس از تزریق و پس از هر ۲۴ ساعت جمع آوری شدند و آخرین نمونه ظرف مدّت ۱۴۴ ساعت جمع آوری شد .
– از طریق تزریق ، تعادل Ca و p روزانه به مدّت ۷ روز اندازه گیری شدند .ادرار و مدفوع در ساعت ۷ صبح جمع اوری شده و کل مدفوع ارزیابی شده و برای آنالیز بیشتر آسیا شدند .
* ۲ . ۲ انالیز نمونه

– نمونه های علوفه و علوفه های رد شده در مورد مواد خشک ، پروتئین ناخالص (cp) ، فیبر ضد عفونی کنندۀ خنثی (NDF) ، فیبر ضد عفونی کنندۀ اسید و
غلظت های PV ، آنالیز شدند . پروتئین ناخالص با روش کژال های و NDF مطابق با مرتنز (۲۰۰۲) بدون استفاده از آمیلاز یا سولفیت سدیم ( جدول ۲ ) مشخص شد . کل P رژیم غذایی با اندازه گیری کالری و Ca توسط اسپکترومتری جذب اتمی مشخص گردید .

– نمونه ها را خون در g 11008 به مدّت ۱۰ دقیقه درد مای c 37 سانتریفوژ شدند تا پلاسما و شناور استفاده شده برای آنالیز اسپکتوومتری جذب اتمی جدا شوند و آنالیز p توسط روش (( فیسک )) و (( سوبارو )) (۱۹۲۵) صورت گرفت نمونه های ادرار (ml30) هر وز جمع آوری شده و در NHCL12 حل شده ، خشک شده و به خاکستر تبدیل شدند تا Ca غیر ارگانیک وp مشخص شوند .
* جدول ۲ : آنالیز ترکیبات علوفه (g/kg DM) تغذیه توسط گوسفند از منابع مختلف کلسیم .
DM P Ca ADF NDF CP
سویا ۸۷۲ ۳/۷ ۸/۲ ۲/۱۲ ۱/۱۹ ۲/۵۱
دانۀ غلات ۹/۸۷۵ ۵/۲ ۳/۰ ۶/۴ ۷/۴۷ ۹
یونجۀ خشک آلفالفا ۹/۸۲۸ ۹/۳ ۵/۱۱ ۵/۲۹ ۹/۴۰ ۱/۲۳
بقایای چغندر قند ۷۳۵ ۵/۰ ۹/۰ ۴/۵۴ ۹/۵۸ ۲
گوشت مرکبّات ۸/۹۱۶ ۲/۱ ۵/۱۵ ۹/۲۸ ۸/۲۳ ۵/۷
آهک ۹۹۰ ۵/۰ ۴۱۱ – – –
MAPa 2/999 1/0 386 – – –
مخلوط مواد معدنی ۸/۹۱۸ ۲۵۰ ۵/۴ – – –
۲/۹۹۲ ۵/۰ ۳/۱ – – –
(۱۹۹۵) برای مطالعۀ متابولیسم ca و p
– نمونه های مدفوع در دمای c100 خشک شده و در دمای c500 به خاکستر تبدیل شدند و خاکستر را در ml5 ، Hcl N 2 حل کرده و پس از آن P با استفاده از روش اندازه گیری کالری مشخص شده کل کلسیم مدفوع را با اسپکترومتری جذب اتمی مشخص گردید .
– فعالیت رادیو در شمارشگر شفاف مایع و تصحیح رفع عطش اندازه گیری شد و فاسد شدن با تکنیک استانداراد بیرونی مورد بررسی قرار گرفت . نمونه های مدفوع (lg) خشک شده ، و خاکستر شده و در N H2 so4 18 غلیظ به مدت ۱ ساعت و پس از حل کردن مدفوع حل شدند ، نمونه های بافت خاکستر شده ابتدا با ml 10 ، H2so4 (101) در مان شدند و روش درمانی بیشتر با ml 5 H2so4 (m 5/0 ) صورت گرفت تا هضم کامل شود .
– نمونه های (ml 1 ) پلاسما ، اوره ، محلول بافت و محلول مدفوع در ml10 محلول شفاف با استفاده از اسپکترومتر شفاف مایع شمارش شدند
* ۳ . ۲ مدل ها
* ۱٫ ۳ . ۲ مدل vd
– این مدل در شکل ۱ در مورد ca ، شامل چهار بخشی است ۱) دل و روده ۲) پلاسما ۳) استخوان ۴) بافت نرم و جریانات بین بخش ها و خارج از سیستم به صورت خرملومی فلش دار نمایش داده می شوند . ca برچسب زده به صورت وریدی با دوز اندازۀ d در t=0 تزریق شده و اندازه و فعالیت رادیویی ، خاصی (SRA ) استخوان و بخش های نرم بافت پس از سا روز ارزیابی شدند فرض می شود این طرح هیچ منابع بیرونی را ثبت نکرده باشد . طرح مشابه برای P به شمار می آید .
– پس از V روزه بخش ۱ ( دل و روده ) در حالت ثابت کامل و بخش ۲ ( ظرف ۲ ) ( پلاسما ) در حالت غیر ایزوتوپی ثابت فرض شد . محلول جبری مدل به صورت زیر است .
(۱)

* شکل ۱ . نمایش طرحی مدل VD برای متابولیسم کلسیم گوسفندان در حال رشد ، Fij کل کلسیم جریان بخش I از j ، f10 هضم کلسیم ، f01 دفع کلسیم مدفوع ، f02 کلسیم ادرار را نشان می دهد .
(۲)
(۳)
(۴)
(۵)
(۶)
(۷)

* جدول ۳
علائم اصلی به کار رفته در مدل vd
Fij ، جریان کلسیم به بخش I از j ، fio نشان داده می شود ، جریان بیرونی به بخش او جریان بخش j خارج از سیستم ، علامت مد جریان اندازه گیری شده را نشان می دهد . واحدها گرم در روزاند.

D ، روز Ca برچسب زاده از طریق تزریق به خون در زمان صفر ، dpm
Qi ، مقدار کلسیم بخش j : g
Gi ، مقدار کلسیم بخش j : g
Ri ، مقدار تغییر ، تغییر فعالیت خاص بخش j
Si ، فعالیت خاص بخش j ( )
T ، زمان = روزها
– که علامت مد به لحاظ آزمایی جریان را مشخص می کند فعالیت خاص این بخش با ترکیب بخش ۳ و ۴ تشکیل می شود .
(۸)
مقدار تغییر فعالیت خاص بخش ۲ به صورت زیر است
(۹)
مقادیر s2 وr2 ، ۷ روز پس از تناسب بدست آمدند :
(۱۰)
– منحنی فاسد شدن SRA خون ، T زمان به شمار می آید از وقتی که دوز تزریق می شود و A هر دقیقۀ فاسد شدن و ( هر روز ) پارامترها به شمار می آیند اختلاف این معادله با توجه به زمان ، مقدار تغییر فوری را نشان می دهد :
که محاسبۀ R2 را ظرف مدت ۷ روز ایجاد می کند
* ۲ .۳ .۲ مدل FL

– فرناندز (۱۹۹۵) مدلی برای مطالعۀ متابولیسم Ca و p در خصوص خوکهای در حال رشد را ایجاد کرد که استخوان تنها قسمت بندی مورد نظر برای سوخت و ساز این مواد معدنی مورد توجه قرار گرفت لوپز (۲۰۰۱) با مطالعۀ متابولیسم p در مورد خوک تغذیه کنندۀ منابع گوناگون فسفات مطابق با مدل فرناندز با افزودن بافت نرم به عنوان بخش جدید ، بررسی هایی انجام داد . مدل fl که در شکل ۲ نشان داده می شود همانند مدل VD از چهار بخش تشکیل شده است : ۱) دل و روده ۲) پلاسما ۳) استخوان ۴ ) بافت نرم . جریانات مدل FL در شکل ۲ . به منظور مقایسۀ با مدل VD نشان داده می شوند ، مبادلات دو مسیره بین پلاسما و سه بخش دیگر یعنین متغییرهای VTe-VTe+0V0-,V0t,VLT,VaT ارزیابی شدند . – جریانات با استفاده از معادلات زیر محاسبه شدند :

* شکل ۲ : نمایش طرحی FL به کار رفته برای متابولیسم کلسیم گوسفندان در حال رشد . کلید : میزان جذب کلسیم (V1) ، از دست دادن ک کلسیم مدفوع (VF) ، کلسیم درونی مدفوع (VP) ،CA مدفوع مبدأ مواد غذایی (VFD) ، از دست دادن کلسیم ادرار (VU) ، کلسیم جذب شدۀ مبداء مواد غذایی (Vaa) ، ترشح کل کلسیم در دل و روده (VIT) ، کلسیم دوباره جذب شدۀ درونی دل و روده (Vaf) ، کل کلسیم جذب شده (Vat) ، کلسیم رشد یافته در استخوان (V0t) ، ca

دوباره جذب شدۀ استخوان (v0) ، ca بازیافت شدۀ استخوان به استخوان و بافت های نرم (VTE+) ، CA دوباره جذب شدۀ بافت نرم (VTE-) ، CA بازیافت شدۀ بافت نرم به استخوان و بافت نرم (V0+RL) ، کلسیم کل بازیافت شده به استخوان و بافت نرم (V0+R) ، کلسیم دوبارۀ جذب شده بافت نرم به دل و روده (VET-) ، کلسیم Vat رشد یافته به بافت نرم (V0+t) ، Vat ca به دل و روده Vat ,ca , (ved1) توزیع شده به استخوان و بافت های نرم (ved2) ، v0+r ca رشد یافته بافت های نرم (v0t1) و v0+r,ca رشد یافتۀ استخوان (v0t2) و تعادل ca .

* ۴٫ ۲ آنالیز آماری
– آنالیز آماری جریانات با استفاده از روش GLM ، SAS ( 2000) و روش LSMEANS به کار رفته در محاسبۀ میانگین و انحراف معیار صورت گرفت آنالیز بازگشت با استفاده از روش PROCREG صورت گرفت .
* ۳ . نتایج
۱ . ۳ کلسیم
– داده ها در مورد هضم شده ، در ادرار و مدفوع رشد یافته ، فعالیت های خاص و محتوای استخوان ، پلاسما و بافت در جدول ۴ و جود دارند . ضریب زاویه های جذب صحیح (TAC) با استفاده از فرمول زیر مشخص می شدند .
و مقادیر بدست آمده به ترتیب ۶۸/۰ ، ۱۴/۰ ، ۱۶/۰ و ۲۲/۰ در مورد OSM , CTP, AH ,L بودند (۰۵/۰ PC) . جریانات کلسیم بین پلاسما و دل و روده ، استخوان و بافت با ندل های VD و FL محاسبه شدند که در جدول ۵ نشان داده می شوند . نگهداری کل کلسیم بدن به صورت زیر مشخص شد :
(Ca ادرار – Ca مدفوع ) – ca هضم شده = حفظ کلسیم ( نگهداری )
و نتایج به ترتیب ۲۴/۱ ، ۱۸/۰- ، ۹۴/۰ – و روز / g 23/0 برای l ، atl ، ctp و osm بودند .
* ۲ . ۳ نتایج
– نتایج p هضم شده و مدفوع رشدیافته و ادرار و همچنین فعالیت های خاص ، p موجود در پلاسما ، استخوان و بافت در جدول ها نمایش داده می شود . TAC بدست آمده به ترتیب ۳۱/۰ ، ۴۴/۰ ، ۳۷/۰ و ۳۹/۰ برای CTP,AH,L و OSM بودند
* جدول ۴ :
جریانات کلسیم ، فعالیت رادیویی خاص (SRA) و مقادیر به کار رفته در مدل های VD و FL
روش های درمانی علامت
L AH CTP OSM SEM
جریانات (روز CAL)
کل : مدفوع
مواد غذایی : ”
درونی : ”
ادرار
(CPM LG CA) فعالیت رادیویی خاص
مدفوع
پلاسما
استخوان
بافت نرم
( g ca) مقادیر دیگر
پلاسما
استخوان
بافت نرم

* جدول ۵ : جریانات کلسیم محاسبه شدۀ مدل های vd و fl برای منابع مختلف کلسیم

روش های درمانی علامت
L AH CTP OSM SEM
(روز cal g) مفادیر مدل v
دل وروده به پلاسما
پلاسما به دل و روده
پلاسما به استخوان
استخوان به پلاسما
پلاسما به بافت
بافت به پلاسما
نگهداری استخوان خالص

نگهداری بافت خالص
(روز cal g) مقادیر مدل خرناندز
دل و روده پلاسما

پلاسما به دل روده
استخوان به بافت
پلاسما به بافت
بافت به پلاسما
نگهداری استخوان خالص
نگهدرای بافت خالص

*جدول ۶ : جریانات فسفر ، فعالیت رادیویی خاص (sra ) و مقادیر به کار رفته در مدل های vd و fl
روش های درمانی علامت
L AH CTP OSM SEM
(روز/gp) جریانات
مدفوع : رژیم غذایی
مدفوع : درونی
ادرار
(gp /cpm) فعالیت رادیویی خاص
مدفوع
پلاسما
استخوان
بافت نرم
(gp) مقادیر دیگر
پلاسما
استخوان
بافت نر م

جدول ۷ : جریانات فسفر محاسبه شده از مدل های vd و fl برای منابع مختلف
روش های درمانی علامت
L AH CTP OSM SEM
(روز/gp) مقادیر مدل v
دل و روده به پلاسما
پلاسما به دل روده

پلاسما به استخوان
پلاسما به بافت

بافت به پلاسما
نگهداری استخوان خالص
” بافت ”
(روز۱p) مقادیر مدل f
دل و روده به پلاسما
پلاسما به دل و روده
پلاسما به استخوان
استخوان به پلاسما

پلاسما به بافت
بافت به پلاسما
نگهداری استخوان ناخالص
” بافت “

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 23 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد