حقوق بانکی

Word قابل ویرایش
41 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده مطالب
تعریف چک
چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده می تواند وجوهی را که نزد بانک دارد کلا” یا مقداری از آن را دریافت ویا به دیگری واگذار نماید .

حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز
قرض الحسنه وجوهی است که از طرف افراد به عنوان سپرده قرض الحسنه پس انداز به بانک واگذار می گردد تا جهت رفع نیازمندی های مالی اشخاص مصرف گردد .
بانکداری الکترونیکی
تجارت الکترونیک با برقراری ارتبا طات مدیریت دادها و ارائه خدمات مطمئن به بنگاههای تجاری این اجازه را می دهد که به طور اتو ماتیک به تبادل اطلاعات با سایر بنگاهها بپردازد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
به سپرده هایی اطلاق می شود که سپرده گذار می تواند بمنظور سرمایه گذاری بدون در نظرگرفتن مدت ، مبلغی را به حساب خود واریز واز آن برداشت نماید .
سپرده سرمایه گذاری بلندمدت عادی
حساب سپرده سرمایه گذاری بلندمدت به حسابهای سپرده (۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴، ۵ ساله ) طبقه بندی وبه نام اشخاص حقیقی وحقوقی به صورت انفرادی یا مشترک ونیز شرکت های دولتی افتتاح می شود .
سپرده مستمری مادام العمر
حساب مستمری مادام العمر از نوع سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت بوده
سپرده سرمایه گذاری تامین آتیه ۵ ساله و۱۰ساله
اطمینان خاطر از تامین آتیه از طریق پرداخت های مستمر ماهانه ،شش ماهه یا سالیانه
معاملات عقود اسلامی
مضاربه / مشارکت مدنی / فروش اقساطی/ سلف/ اجاره به شرط تملیک/ قرض الحسنه اعطایی/ جعاله

 

مقدمه:
در جوامع اقتصادی عصر حاضر موسسات تولیدی و تجاری به ندرت قادر به رفع احتیاجات مالی خود
از محل درآمدها و سپرده های اختصاصی و متعلق به خود هستند ؛ به علاوه دریافت ها و پرداخت های
این قبیل موسسات کمتر با یکدیگر منطبقند . همین وضع غالباً برای موسسات دولتی و وابسته به دولت
نیز وجود دارد . با توجه به این امر در هر کشور سیستم بانکی از سازمان های بسیار مهم در زمینه تامین
اعتبارات به ویژه اعتبارات کوتاه مدت و میان مدت بوده که قادرند با اعطای تسهیلات به افراد ( اعم از
حقیقی و حقوقی ) و همچنین موسسات و شرکت های دولتی در حجم پول کشور موثر واقع شوند .
استفاده از اعتبارات بانکی از وسایل و شرایط ادامه فعالیت های اقتصادی کنونی بوده ، به طوری که
بیشتر کالا و خدماتی که در جامعه تولید و یا مورد معامله قرار می گیرند غالباً از محل وجوهی است
که از بانک ها تحصیل گردیده است . در واقع رشد و توسعه اقتصادی بدون افزایش عام

ل « سرمایه »
به عنوان یکی از عوامل تولید ممکن نیست و چون برای تمامی اشخاص استفاده از امکانات و منابع
پولی شخصی به منظور تامین نیازهای موجود امکان پذیر نبوده ، لذا ناگزیر برای استفاده از تسهیلات به سیستم بانکی روی می آورند .

بانک ها با عملیات اعتباری خود موجبات انتقال منابع را از اشخاصی که مستقیماً مایل و یا قادر به
مشارکت در فعالیت های اقتصادی نمی باشند به آنان که جهت انجام امور اقتصادی نیازمند به سرمایه
می باشند فراهم ساخته و بدین ترتیب باعث افزایش تولیدات کشور و ارتقاء سطح اشتغال و تعادل
اقتصادی می گردند و لذا تسهیلات بانکی از دو نظر دارای اهمیت مخصوص بوده؛ ابتدا از نقطه نظر
خود بانک به عنوان موسسه انتفاعی تجاری در جهت تامین منابع و دوم از نظر اجتماع و تاثیرگذاری در
فعالیت های اقتصادی از طریق حجم اعتبارات اعطایی .
بدین ترتیب اهمیت اعطای تسهیلات چه از لحاظ متقاضی و چه از بابت اعطاء کننده تسهیلات و چه از
نظر سپرده گذاران و در نهایت از جهت کل اقتصاد جامعه مشخص می شود .
تشخیص اعتبار متقاضیان استفاده از تسهیلات و تعیین ظرفیت تحصیل و بهره برداری از اعتبارات و
امکان بازپرداخت آن ، یکی ازمشکل ترین ودرعین حال مهمترین وظایفی است که بر عهده سیستم
بانکی قرار دارد ، بنابراین بانک ناچار است که نه تنها از نظر حفظ منافع خود و جلوگیری از ضرر و
زیان احتمالی ، بلکه به منظور تامین منافع متقاضیان ، در انتخاب مشتری دقت کافی مبذول نموده و در
بررسی وضعیت هر مشتری به دو عامل مهم ، یکی تمایل متقاضی به بازپرداخت تسهیلات اعطایی و
دیگری قدرت بازپرداخت او توجه نماید ؛ به عبارت دیگر سرمایه گذاری های بانکی بر اساس و به
ماخذ اعتبار متقاضی ، ظرفیت تحصیل اعتبار ، قدرت استفاده از تسهیلات و بازپرداخت انجام گیرد .
لذا انتظار می رود مسئولین واحدهای اجرایی به عنوان اهرم اقتصادی در پیشبرد اهداف دولت با تزریق
سرمایه به بخش های مولد با ملحوظ داشتن اولویت ها و خط مشی های تعیین شده به رسالت اجتماعی
خود عمل نمایند تا ثابت گردد نظام بانکداری اسلامی بدون ربا با اجرای صحیح مقررات می تواند

در
ایجاد نظامی بر اساس عدل و قسط و همچنین شکوفایی اقتصاد و پیشرفت جامعه نقش سازنده ای ایفا
نماید . به امید آن روز که میهن اسلامی ما در زمره کشورهای آزاد ، مستقل و پیشرفته جهان 

فصل اول
تعریف چک
چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده می تواند وجوهی را که نزد بانک دارد کلا” یا
مقداری از آن را دریافت ویا به دیگری واگذار نماید .
ازتعریف فوق فهمیده می شودکه :
۱- تمام یا قسمتی از وجوه سپرده شده نزد بانک بوسیله صدور چک قابل پرداخت می باشد .
۲- صاحب حساب سپرده قرض الحسنه جاری می تواند بنام خود ، یا در وجه حامل ویا شخص
معین چک صادرنماید. درتنظیم چک نیز مانند برات معمولا” سه نفر (۱) صادرکننده چک (محیل یا
متعهد)، (۲) دارنده چک (متعهدله ) و(۳) پرداخت کننده چک (بانک یا محال علیه ) دخالت دارند .
ارکان چک
برای اینکه چک خصوصیات خود را حفظ نموده و دارای اعتبار باشد بایستی شامل یک سلسله
مندرجات الزامی باشد . ارکان چک از نظر بانک بدین جهت مهم است که هنگام پرداخت آن بایستی
دقیقا” این ارکان را کنترل نموده تا از مشکلات احتمالی آتی جلوگیری گردد .
این ارکان عبارتنداز:
۱- تاریخ صدور چک
۲- مبلغ چک
۳- محلی که چک در آنجا باید پرداخت گردد
۴- نام گیرنده چک
۵- امضاء صادرکننده چک

انواع چک
بانک ها برای ارائه خدمات بیشتر به مشتریان خود و تسهیل در امر دریافت وپرداخت ، انواع چک را پیش بینی نموده اند .
در کشورهای خارج چک های مختلف از جانب بانک ها به کار گرفته می شود، لکن در ایران هنوز
چک و انواع آن به صورت گسترده مورد استفاده قرار نگرفته است ، لذا در اینجا چک های شناخته
شده ومورد عمل تشریح می گردد .
۱- چک های عادی
۲- چک مسافرتی
۳- چک های تضمینی
۴- چک آزاد (عمومی – آمنیبوس)
۵- چک تائید شده

چک های عادی :
چک هایی که اشخاص در مقابل افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری از بانک دریافت نموده ویا

هنگام برداشت از حساب ، صاحب آن برعهده بانک در وجه خود یا حامل ویا در وجه شخص معین یا
به حواله کرد صادر می نماید چک عادی (یا معمولی)نامیده می شود . اعتبار چک عادی بسته به اعتبار
صادر کننده آن می باشد .
چک مسافرتی:
چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان 

چک های تضمین
الف ـ چک بانکی
چکی است که توسط بانک به عهد ه همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می گردد.
ب ـ چک بین بانکی (حواله بین بانکی)
چکی (حواله ای) است که توسط بانک به عهده سایر بانک ها برای انجام عملیات بانکی خاصی
صادر می گردد.
چک آزاد (عمومی) (آمنیبوس – Omnibus)
شعب از بین دسته چک های موجود یک جلد را انتخاب وکلیه اوراق آن را به مهر آزاد (آمنیبوس)
ممهور و در مواقعی که مشتریان شعبه دسته چک خود را همراه نداشته باشند و احتیاج مبرم وفوری به
دریافت وجه از حساب قرض الحسنه جاری خود داشته باشند یک برگ آن را با درج شماره حساب
مشتری در اختیار وی قرار خواهند داد .
– چک آزاد نبایستی تحت هیچ عنوان ظهرنویسی شده وبه اشخاص دیگری تسلیم گردد .
– تقاضا کننده چک آزاد (صاحب حساب) فقط می تواند از آن ، جهت دریافت وجه در شعبه ذیربط
استفاده نماید .
– صاحب حساب بایستی شخصا” به شعبه مراجعه ودر مقابل متصدیان شعبه چک را امضاء نماید .
– انعکاس چک های آزاد که بدین منظور مورد استفاده قرار می گیرد درته سوش دسته چک از جانب
شعبه الزامی است .
– این دسته چک می بایستی زیر کلید مسئولین شعبه بوده واستفاده از این نوع چک فقط برای موارد
بسیار ضروری واستثنایی می باشد و نباید به طور دائم ومستمر مورد استفاده صاحبان حساب قرار گیرد .
پرداخت بهاء تمبرمالیاتی این قبیل چک ها به عهده شعب بانک بوده و باید از حساب کارمزد پرداختی
تادیه گردد .

چک تائید شده

چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر وتوسط بانک محال علیه پرداخت
وجه آن تائید می شود .

ظهرنویسی و انتقال چک

طبق ماده (۳۱۲ ) قانون تجارت ، چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد
ویا ممکن است به صرف امضاء در ظهر چک به دیگری منتقل گردد .
افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری
این سپرده یکی از اجزاء مهم تشکیل دهنده منابع بانک می باشد زیرا این گونه سپرده ها به دلیل نقل
وانتقال آن به وسیله چک نه تنها در شناسایی بانک به عموم مردم (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی)
تاثیر به سزایی دارد ، بلکه به دلیل هزینه زا نبودن در مقایسه با سایر انواع سپرده ها واستفاده از آن در
معاملات کوتاه مدت می تواند درآمدهای قابل توجهی برای بانک ایجاد نماید . علیهذا با عنایت به
مراتب فوق بایستی سعی شود کنترل های لازم قبل از افتتاح این حساب اعمال گردد .
انواع حساب قرض الحسنه:
۱- افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی
۲- افتتاح حساب برای اشخاص حقوقی ایرانی (شرکتهای خصوصی)
۳- افتتاح حساب برای شرکت در شرف تاسیس

۴- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای کسبه ، بنگاهها ، انجمن های فرهنگی وخیریه

۵- افتتاح حساب جاری برای پزشکان

۶- افتتاح حساب جاری مشترک

۷- افتتاح حساب برای اشخاص خارجی

۸- افتتاح حساب برای مدارس غیرانتفاعی

۹- افتتاح حساب برای مدارس (غیر از مدارس غیرانتفاعی)

۱۰- افتتاح حساب برای شرکت های دولتی

۱۱- افتتاح حساب برای واحدها یا سازمانهای ارتشی

۱۲- افتتاح حساب برای دستگاههای دولتی

۱۳- افتتاح حساب به نام شهرداری ها

۱۴- افتتاح حساب برای شوراهای شهر و روستا

۱۵- سایر موارد مربوط به سپرده قرض الحسنه جاری

حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز
قرض الحسنه وجوهی است که از طرف افراد به عنوان سپرده قرض الحسنه پس انداز به بانک واگذار
می گردد تا جهت رفع نیازمندی های مالی اشخاص مصرف گردد .
بنابراین با توجه به تعریف مزبور اشخاص مختلف می توا نند منابع مالی خود را در حساب سپرده قرض
الحسنه قابل برگشت تعهد شده ای نزد بانک نگهداری نموده وبانک نیز به عنوان امین آنان می تواند
نسبت به رفع حوائج ونیازمندی های مالی ضروری کوتاه مدت برخی از اشخاص (اعم از حقیقی
وحقوقی ) که نمی توانند از تسهیلات دیگری استفاده نمایند اقدام وبه عنوان وام قرض الح

ه به بانک
تمام یا قسمتی از سپرده خود را دریافت نمایند .
حساب در گردش
به منظور جلوگیری از نقل وانتقال وجوه نقد و رفع نیاز پولی وجلب رضایت مشتریان بانک وافرادی که
قصد مسافرت به نقاط مختلف کشور رادارند می توانند با قبول شرایط ، حساب در گردش (قابل
دریافت وپرداخت در کلیه شعب بانک در داخل کشور) افتتاح نمایند .استرداد سپرده تودیعی در این
حساب توسط بانک تعهد وتضمین می گردد . مانده این حساب در سرفصل حساب سپرده قرض
الحسنه پس انداز کد ۴۰۶۰۰۴۰۰۰ ثبت می شود . همچنین شماره های مخصوص برای حساب در
گردش توسط اداره فن آوری اطلاعات وارتباطات برای هرشعبه اختصاص یافته است .

بانکداری الکترونیکی
تعریف
این رسانه جدید الکترونیکی همگام با توسه تجارت الکترونیکی بیشتر شناخته شده است تجارت
الکترونیک با برقراری ارتبا طات مدیریت دادها و ارائه خدمات مطمئن به بنگاههای تجاری این اجازه
را می دهد که به طور اتو ماتیک به تبادل اطلاعات با سایر بنگاهها بپردازد. یکی از صنایعی که به
منظور دسترسی به مشتریان خود از این کانال ارتباطی استفاده می کند صنعت بانکداری است. صنعت
بانکداری با بکارگیری رسانه جدید ارتباطی خدمات و تسهیلات با ارزش افزوده بالا به مشتریان خود
ارائه می دهد به این سیستم که باعث تاثیر متاقبل بین مشتریان و صنعت بانکداری می شود سیستم
بانکداری الکترونیک گویند.
بانکداری الکترونیک بکارگیری کامپیوتر به منظور پردازش و بازار یابی اطلات بانکی(شامل
صورتحساب بانکی وجزئیات معاملات) انجام دادن معاملات (پرداخت وجه/ انتقال وجه و ارائه
خدمات)که بطور مستقیم از جانب بانک یا سازمان ارائه کننده خدمات مالی ارائه می گردد می باشد.
سیستم جدید بانکداری الکترونیکی به افراد این اجازه را می دهد که با حسابهای بانکی شان از طریق
اینترنت از هر کجای جهان ارتباط بر قرار کنند.

افتتاح حساب اینترنتی بشرح زیر می باشد
در صفحه بانکداری الکترونیکی ، مشتریان بانک اطلاعات شناسائی خود را به طور کامل وصحیح با
توجه به فرم مربوط به افتتاح حساب ، وارد سیستم نموده و پس از اخذ نام کاربری و کلمه عبور از
طریق پست الکترونیکی خود ، برای احراز هویت و اخذ ” کد فعال سازی ” مخصوص انجام عملیات
بانکی در شعبه اینترنتی به یکی از شعب بانک مراجعه نماید .
وظایف شعب بانک
– مسئولین شعب پس از اخذ اصل وکپی مدرک شناسائی معتبر مشتری ، اطلاعات (نام و نام خانوادگی
،‌ شماره شناسنامه ، نام پدر) را از منوی انتقالی ، وارد سیستم نمایند که در این موقع سیستم کدفعال سازی تولید می کند .

– ممهور نمودن کپی مدرک شناسائی به مهر رونوشت برابر اصل است و تحویل کد فعال سازی شماره
حساب با اخذ رسید از مشتری
– بایگانی کپی مدارک شناسائی اخذ شده بر اساس شماره حسابهای افتتاح شده در شعبه
– در صورت یکسان نبودن اطلاعات وارده توسط مشتری وبانک مشتری می بایست مجددا” از طریق
اینترنت افتتاح حساب نماید
– شعبه موظف است مشتری را برای وارد نمودن اطلاعات صحیح راهنمایی کند
بدیهی است مسئولیت افتتاح ورود صحیح اطلاعات شناسنامه ای مشتری به عهده متصدیان امور بانکی
می باشد .

وظایف شعب درخصوص ارسال حواله به شعبه اینترنتی
از آنجائیکه بهنگام افتتاح حساب اینترنتی ، موجودی حساب صفر می باشد مشتریان می توانند از طریق
حواله به حساب خود مبالغی را واریز نمایند .

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت به سپرده هایی اطلاق می شود که سپرده گذار می تواند بمنظور
سرمایه گذاری بدون در نظرگرفتن مدت ، مبلغی را به حساب خود واریز واز آن برداشت نماید .
بانکها با جمع آوری سپرده های سرمایه گذاری بر اساس سیاست های پولی وبانکی در بخش های
مختلف اقتصادی اعطاء تسهیلات می نمایند .
وظایف مراکز پولرسانی سرپرستی مناطق
با عنایت به حساسیت موضوع ، از آنجائیکه برآورد نیاز شعب مجهز به ATM از نظر پول درشت
جهت جاسازی درکاست های دستگاهها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، مرکز پولرسانی می باید
ترتیبی اتخاذ نمایند که وجوه درشت وسالم ودوبار شمارش شده که از جانب اداره خزانه ومبادلات
تامین ویا از سطح شعب تحت پوشش جمع آوری گردیده را حتی الامکان ومتناسب با مقدار مورد نیاز
برای دستگاههای ATM نگهداری و مورد استفاده قراردهند .
وظایف اداره خزانه ومبادلات وپولرسانی
نظر به اهمیت تامین نقدینگی دستگاههای ATM مراکز پولرسانی بایستی ترتیبی اتخاذ نمایند که نیاز
شعب دارای ATM از نظر پول درشت سالم وبدون تاخوردگی ، چسب زدگی و … تامین ودر
جداسازی ، پولهای تاخورده پاره ، بدون لبه و … از دسته اسکناسها اقدام نمایند .

سپرده سرمایه گذاری بلندمدت عادی
تعریف
حساب سپرده سرمایه گذاری بلندمدت به حسابهای سپرده (۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴، ۵ ساله ) طبقه بندی وبه نام
اشخاص حقیقی وحقوقی به صورت انفرادی یا مشترک ونیز شرکت های دولتی افتتاح می شود .
مبلغ مورد نیاز برای افتتاح حساب
حداقل مبلغ مورد نیاز برای افتتاح سپرده سرمایه گذاری بلندمدت عبارتست از :

نوع سپرده حداقل مبلغ سپرده برای افتتاح حساب
۱ ساله ۰۰۰ ۱۰۰ ریال
۲ ساله ۰۰۰ ۲۰۰ ریال

۳ ساله ۰۰۰ ۳۰۰ ریال
۴ ساله ۰۰۰ ۴۰۰ ریال
۵ ساله ۰۰۰ ۵۰۰ ریال

سپرده مستمری مادام العمر
تعریف
حساب مستمری مادام العمر از نوع سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت بوده که دارنده حساب بر
اساس قراردادی که با بانک منعقد می نماید ، قادر می باشد با رعایت برنامه سپرده گذاری ماهانه (طبق
قرارداد منعقده ) پس از پایان دوره های مشخص (سه سال یا پنج سال ) از زمان شروع پرداخت (سرمایه
گذاری) ، مادام العمر نسبتی از پرداخت های ماهانه انجام شده را به شرح زیر از بانک دریافت نماید .
۱- در صورت توافق مشتری و انجام عمل سپرده گذاری برای مدت ۳ سال معادل ۵۰% پرداخت
های ماهانه وبرای مدت ۵ سال معادل ۱۰۰% پرداخت های ماهانه اش را مادام العمر در پایان هر ماه از
شعبه مربوطه دریافت نماید .
۲- هر زمان که سپرده گذار قرارداد خویش را با بانک فسخ نماید ، مطالبات وی با رعایت ضوابط
مندرج در بند ۴ مقررات اجرایی آتی الذکر محاسبه و به او پرداخت خواهدشد .

سپرده سرمایه گذاری تامین آتیه ۵ ساله و۱۰ساله
موضوع حساب:
اطمینان خاطر از تامین آتیه از طریق پرداخت های مستمر ماهانه ،شش ماهه یا سالیانه به بانک توسط
افرادجهت تشکیل سرمایه برای کسب وکار ،تهیه مسکن ،تهیه خودرو ، تامین هزینه تحصیلات عالی
فرزندان ،تهیه جهیزیه ، تقویت درآمد زمان بازنشستگی و….ضمن تحت پوشش قرار گرفتن در بیمه
عمر در طول مدت قرارداد جهت پرداخت سرمایه به معرفی شدگان از طرف صاحب حساب ویا ورثه
در صورت فوت صاحب حساب.
طرح سپرده گذاری تامین آتیه به طور کلی از دو عامل پس انداز وبیمه تشکیل شده است ،به طوری که
سپرده گذاران با افتتاح این حساب وبا هدف تشکیل سرمایه به میزان حداقل ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ریال
وحداکثر ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال برای مدت ۱۰سال ،۶۰%وبرای مدت ۵ سال ،۵/۷۶%سرمایه مورد نظر
خویش را به اقساط مساوی ماهانه ،شش ماهه یا سالیانه در بانک سپرده گذاری نموده ودر پایان مدت
قرارداد ۱۰۰%سرمایه مذکور را از بانک دریافت خواهند نمود .
از سوی دیگر سپرده گذار هم زمان با افتتاح سپرده تامین آتیه با هزینه بانک بیمه عمر شده وچنانچه در
اثنای دوران سپرده گذارای فوت نماید (حتی با پرداخت یک قسط از سپرده )پس از فوت وطی مراحل
قانونی کل سرمایه موردنظر به معرفی شدگان ومبالغ اندوخته شده در حساب همراه با سود متعلقه به

ورثه او پرداخت خواهد شد.
لازم به ذکر است در صورتی که سرمایه مورد نظر سپرده گذار بیش از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال باشد
ویا سن سپرده گذار بیش از۵۰سال باشد افتتاح سپرده موکول به انجام آزمایشات پزشکی با هماهنگی
این بانک وشرکت بیمه مربوطه خواهد بود.
مانده های مطالبه نشده
تعریف
مانده حساب های سپرده قرض الحسنه جاری درگذشتگان و ورشکستگان ونیز مانده حسابهای
سپرده قرض الحسنه جاری راکد و وجوه موجود در حساب بستانکاران به خاطر رعایت موازین قانونی
و حفظ منافع اشخاص ذینفع به حساب مانده های مطالبه نشده منتقل و تا موقع پرداخت در آن حساب
نگهداری می گردد.
صندوق امانات
به منظور ارائه خدمات بیشتر به مشتریان قدیمی وجلب مشتریان جدید ، تعدادی صندوق امانات با ابعاد
مختلف و متفاوت در بعضی از شعب بانک قرارداده شده واستفاده از صندوق های مذکور بر اساس
شرایط عمومی تدوینی که شامل ۱۸ ماده وسه تبصره است .

بـــاجـه ها
واحدهایی که به منظور ارائه خدمات بیشتر وبهتر این بانک در پادگان ها ویا مراکز صنعتی وتولیدی
بزرگ تاسیس می گردند و تا زمانی که توسعه کامل نیافته زیر نظر شعبه متبوعه اداره می شوند را در
اصطلاح بانکی باجه می نامند .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 41 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد