بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تعریف استراتژی:

 • واژه استراتژی به چهار مقوله استناد می کند:

.1نهادینه ساختن خشونت

.2فعال سازی ذهن

.3بهبود بخشیدن به تصویرگری ذهن

.4روش شناسی منفک بودن از زمان

اسلاید 2 :

توجه به عامل زمان و تفکیک آن به دو سطح:

 • زمان تاکتیک، که گردش آن بدون توقف و پیوسته است و انجام امور خرد و بی نهایت مولد در حیات یک موسسه، شرکت و سازمان را شامل می شود.
 • زمان استراتژیک، که گردش آن ناپیوسته است و برای تصمیمات بزرگ و عمده تنظیم می شود، زیربنای آن مکاتب و اصولی است که تفکر انتقادی مداوم را امکان پذیر می سازد؛ لذا به ایجاد یک دوگانگی می انجامد و در یک زمان گذشته و حال با هم حضور می یابند.

اسلاید 3 :

مدیریت استراتژیک از دیدگاه اجتماعی:

 • مدیریت استراتژیک نوعی مدیریت آینده نگر، انطباق پذیر و خلاق و پویاست.
 • مدیریت استراتژیک یک فراگرد است نه یک پدیده. فراگردی که از بینش و نگرشی آینده نگر و آینده ساز آغاز می شود.

اسلاید 4 :

ویژگی های یک مدیر استراتژیک:

 • دارای قدرت تخیل وذهن مبتکر و نوآور
 • اهل خطر کردن
 • توانمند در تشخیص واقعیتها از امورغیر واقعی و خیالی
 • شکیبا و پیگیر
 • دارای ارزیابی درست از امکانات و محدودیتهای محیط بیرونی و درونی
 • ترسیم آینده قابل تحقق
 • متوجه زمینه فرهنگی جامعه

 

اسلاید 5 :

استراتژی توسعه

 • استراتژی توسعه در گذشته اساسا بر رشد اقتصادی پایه ریزی شده بود، در حالی که توسعه فراگردی است جامع و فراگیر که تمامی وجوه زندگی انسانها را دربر می گیرد.
 • توسعه حقیقی، توسعه ای است متوازن که در آن حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به صورت اجزاء بهم پیوسته یک کل، همزمان تحول پیدا می کنند.

اسلاید 6 :

 • توسعه را می توان افزایش حق انتخاب یا آلترناتیوها تعریف کرد که هسته اصلی آن خلاقیت و نوآوری است.
 • توسعه اساسا گسترش توانایی های ذهنی انسان را هدف گرفته است یعنی توسعه فرهنگ را.
 • توسعه فرهنگی به معنی گسستن ازسنتهای گذشته نیست، زیراسنتها انباشت و ذخیره تجربیات گذشته یک جامعه است.
 • توسعه بر مبنای گسترش سنتها و تجارب گذشته انجام می گیرد و نه بر اساس نفی آنها.

اسلاید 7 :

 • نظام آموزشی نوین همراه انتقال علوم و تکنولوژی و نظام ارتباط جمعی در کشورهای جهان سوم تا کنون در جهت تقویت دوگانگی فرهنگی (فرهنگ نخبگان و فرهنگ مردم) عمل کرده است.
 • نظام آموزشی در آینده باید در جهت کاستن این شکاف عمل کند.
 • نظام آموزشی باید با فراهم کردن زمینه نوآوری و بازاندیشی افراد را برای تغییر آماده کند.

اسلاید 8 :

 • مدیریت استراتریک

مدیریتی است که بتواند روشهای مناسبی برای

ایجاد تغییر

در سازمان پیدا کند

اسلاید 9 :

 • مدیریت استراتژیک فرایند اتخاذ تصمیماتی است که منجر به توفیق، ادامه حیات و یا مرگ سازمان میشود.
 • وظیفه استراتژیستها (طرح ریزان) عبارت است از بهترین نوع استفاده از منابع مؤسسه در یک محیط در حال تغییر.
 • استراتژی یک برنامه واحد، همه جانبه و تلفیقی است که محاسن یا نقاط قوت اصلی سازمان را را با عوامل و تغییرات محیط مربوط می سازد و به نحجوی طراحی شده است که با اجرای صحیح آن از دستیابی به اهداف اصلی سازمان اطمینان حاصل می شود.

اسلاید 10 :

استراتژی

 • استراتژی به طور کلی با این امور سر و کار دارد:

1- فعالیت مؤسسه چیست؟

2- این فعالیت چه باید باشد؟

3- تولیدات مؤسسه چیست و بازار کار آن کجاست؟

4- مؤسسه برای دستیابی به اهداف خود به چه اقداماتی نیازمند است؟

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید