بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

1- تعيين هدف (اولويت هدفها- زمان- تركيب)


2-پيش بيني :مدت زمان فعاليت(كوتاه مدت ،ميان مدت وبلند مدت)
ميزان ذخاير مالي

3-قابل اجرا نمودن از راه بودجه بندي(آموزش- انتخاب اصلح افراد-كنترل)


4-اتخاذ تصميمات كه فعاليت سازمان را در راه نيل به هدف مطلوب رهبري نمايد:
انعطاف پذيري- قابليت درك – ايجاد هماهنگي – اخلاقي بودن تصميمات

5-روشهاي اجرا:روش متمركز – روش غير متمركز (محاسن ومعايب)
6-وسايل اجرا
7-عمل برنامه ريزي
8-ارزيابي واصلاح برنامه

اسلاید 2 :

1- گسترش سريع دانش اطلاع رساني
2- رشد تكنولوژي
3- افزايش مستمر آگاهي انسانها ومتحول شدن معيارها وانتظارات آنان
4-توسعه اقتصادي – اجتماعي
5- رشد فرهنگ سياسي
6- گسترش دامنه آموزشهاي تخصصي وكاربردي وحتي علوم اجتماعي
7- انجام پژوهشهاي علمي گسترده ،ارائه وكاربرد نتايج حاصله در جامعه

اسلاید 3 :

1-انعكاسي ازارز شهاي حاكم بر جامعه است. جهان بيني ها و
اعتقادات وسنت هاي جامعه در برنامه ريزي منعكس ميشود .
2-توجه اين برنامه ريزي معطوف به سوالات اصلي سازمان است
3-چهار چوبي براي برنامه ريزي عملياتي وتصميم گيرهاي
مديريت فراهم مي آورد . (راهنماي تصميم گيري مديران)
4-داراي ديد در از مدت است وافق هاي دور تري را در سازمان مطرح مي سازد .
5-عمليات واقدامات سازمان را در دوره هاي زماني نسبتاطولاني هماهنگ نموده وآنها پيوستگي وانسجام مي بخشد.
6-در سطوح عالي سازمان شكل مي گيرد .زيرا در اين سطح است كه تقريبا به طور همه جانبه اي اطلاعات لازم در مورد امكانات دنباله سازمان وانتظارات وتوقعات از آن متمركز است.
7-فراگير بوده وبرنامه هاي عملياتي سازمان را در بر مي گيرد
وبه آنها جهت مي بخشد .


.

اسلاید 4 :

تفكر وانديشدن به به شكل استرا تژ يك
تشخيص جهت گيري آينده
اتخاذ تصميمات امروز در پرتو نتا يج وبازتاب هاي آينده تصميمات
تدوين وتوسعه مباني جامع وقابل دفاع براي تصميم گيري
رعايت حداكثر احتياط وبصيرت در نواحي تحت كنترل سازمان
بهبود عملكرد
بر خورد موثر بامحيطي كه باتغييرات سريع مواجه
–ايجاد تيمكار ورعايت اصول كار شناسي

اسلاید 5 :

1- به روش استراتژيك بيند يشدواستراتژيهاي موثري تدوين كند.
2-جهت گيري آينده را مشخص مي كند
3-اولويتها را مشخص سازد
4-تصميم هاي امروز را در پرتو پيامدهاي آينده آنها اتخاذ كند
5-پايه اي داراي همسازي منطقي و قابل دفاع براي تصميم گيري برقرار سازد
6-درزمينه هاي تحت كنترل سازمان ،حداكثر بصيرت را اعمال كند
7-با توجه به تمامي سطوح وكنشها تصميم گيري كند
8-مسايل سازماني عمده را حل كند
9- عملكرد سازماني را بهبود بخشد
10-با اوضاع واحوالي كه به سرعت دستخوش تغيير ميشوند به روش ساده برخورد كند
11- كار تيمي ايجاد كنند وتيم كارشناسي تشكيل دهند

اسلاید 6 :

1-آغازفراگرد برنامه ريزي استراتژيك و حصول توافق درباره آن
2-تعيين و شناسايي نظامات سازماني
3-روشن ساختن رسالت و ارزشهاي سازماني
4-ارزيابي محيط خارجي : فرصتها و تهديدها
5- ارزيابي محيط داخلي: نقاط ضعف و قوت
6- شناسايي مسايل استراتژيكي كه سازمان با آنها مواجهه است
7-تنظيم استراتژيهايي براي مديريت مسايل استراتژيك
8-برقراري ديدگاه سازماني كارساز براي آينده

اسلاید 7 :

الف) تشكيل كميته ويژه
ب) تدوين روش كار
ج) بهره گيري از اطلاعات
د) كارگاه آموزش مقدماتي

اسلاید 8 :

الف) اهداف
ب) سياستهاي اجتماعي واقتصادي
ج) وضعيت اجتماعي – اقتصادي
د)وضعيت جمعيتي وروند آن
ه) وضعيت اپيد ميولوژي
و) وضعيت امكانات بهداشتي ودرماني
ز)وضعيت خدمات بهداشتي ودرماني

اسلاید 9 :


الف ) اهداف
ب)بررسي مسايل بهداشتي ودرماني
ج) تعيين اولويت هاي بهداشتي ودرماني
د) تعيين هدف هاي كلي براي بهبود بهداشت ودرمان
ه)تعيين هدفهاي اختصاصي

اسلاید 10 :

الف) اهداف
ب)معيارهاي تنظيم واستراتژي ها
ج)تجديد نظر در استراتژيهاي موجود
د)تهيه وتدوين استراتژيهاي جديد
ه)بررسي عملي بودن شقوق مختلف واستراتژيها
و) تدوين استراتژي هاي پشتيباني

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید