دانلود فایل پاورپوینت ارزیابی فرضیه ها

PowerPoint قابل ویرایش
36 صفحه
11900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ارزیابی فرضیه ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ارزیابی فرضیه ها قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

یک الگوریتم یادگیری با استفاده از داده های آموزشی فرضیه ای را بوجود میآورد . قبل از استفاده از این فرضیه ممکن است که لازم شود تا دقت این فرضیه مورد ارزیابی قرار گیرد.

اینکار از دو جهت اهمیت دارد:
دقت فرضیه را برای مثالهای نادیده حدس بزنیم.
گاهی اوقات ارزیابی فرضیه جزئی از الگوریتم یادگیری است: مثل حرس کردن درخت تصمیم.

اسلاید ۲ :

در این فصل سعی میشود تا روشهای آماری مناسب برای حدس زدن دقت فرضیه ها معرفی گردند. مبنای کار در جهت پاسخگوئی به سه سوال زیر است:
اگر دقت یک فرضیه برای داده های محدودی معلوم باشد دقت آن برای سایر مثالها چه قدر خواهد بود؟
اگر یک فرضیه برای داده های محدودی بهتر از فرضیه دیگری عمل کند احتمال اینکه این وضعیت در حالت کلی نیز صادق باشد چقدر است؟
وقتی که داده آموزشی اندکی موجود باشد بهترین راه برای اینکه هم فرضیه را یاد بگیریم و هم دقت آنرا اندازه گیری کنیم چیست؟

اسلاید ۳ :

وقتی که داده آموزشی محدود باشد این امکان وجود دارد که این مثالها نشان دهنده توزیع کلی داده ها نباشند

اسلاید ۴ :

وقتی که یادگیری با استفاده از داده های محدودی انجام میشود دو مشکل ممکن است رخ دهند:
Bias in the estimate
دقت یک فرضیه بر روی مثالهای آموزشی تخمین مناسبی برای دقت آن برای مثالهای نادیده نیست. زیرا فرضیه یاد گرفته شده بر اساس این داده ها برای مثالهای آتی بصورت optimistic عمل خواهد نمود. برای رهائی از این امر میتوان از مجموعه داده ها ی تست استفاده کرد.
Variance in the estimate
حتی با وجود استفاده از مجموعه تست این امکان وجود دارد که خطای اندازه گیری شده با خطای واقعی اختلاف داشته باشد

اسلاید ۵ :

در یک مثال یادگیری میتوان برای فضای مثالهای ورودی یک تابع توزیع احتمال نامعلوم D در نظر گرفت که احتمال رخداد هر نمونه x را با p(x) مشخص مینماید.

در اینصورت با دو سوال زیر مواجه هستیم:
اگر فرضیه h و تعداد n نمونه داشته باشیم که بصورت تصادفی از مثالهائی با توزیع D انتخاب شده باشند، بهترین تخمین برای دقت h برای مثالهائی با همان توزیع چیست؟
خطای احتمالی در این تخمین دقت چقدر است؟

اسلاید ۶ :

خطای نمونه
عبارت است از خطای فرضیه روی مجموعه مثالهای موجود ) آموزشی و یا تست(
خطای نمونه فرضیه h نسبت به تابع هدف f و داده نمونه s بصورت زیر بیان میشود:
errors(h)= 1/n xS(f(x),h(x))
که در ان n تعداد مثالهای s ومقدار (f(x),h(x)) برابر با ۱ است اگر f(x)  h(x)و در غیر اینصورت برابر با ۰ است.

اسلاید ۷ :

خطای واقعی
عبارت است از خطای فرضیه روی مجموعه تمام مثالهای با توزیع نامعلوم D و برابر است با احتمال اینکه یک نمونه تصادفی به غلط دسته بندی شود.
خطای واقعی فرضیه h نسبت به تابع هدف f و داده با توزیع D بصورت زیر بیان میشود:
errorD(h)= PrxD[f(x)  h(x)]

اسلاید ۸ :

یک مجموعه داده۶ تائی با توزیع احتمال زیر وجود دارد:
P(X1) = 0.2 P(X4) = 0.1
P(X2) = 0.1 P(X5) = 0.2
P(X3) = 0.3 P(X6) = 0.1
فرضیه h برای مجموعه نمونه {X1, X2, X3, X4}میتواند X1, X2, X3 را بدرستی دسته بندی کند ولی قادربه دسته بندی صحیح X4 نیست. دراین صورت خطای نمونه برابر است با:
¼ (۰ + ۰ + ۰ + ۱) = ¼ = ۰٫۲۵

اگر این فرضیه برای X6 صحیح و برای X5نادرست باشد در اینصورت خطای واقعی برابر است با:
۰٫۲(۰) + ۰٫۱(۰) + ۰٫۳(۰) + ۰٫۱(۱) + ۰٫۲(۱) + ۰٫۱(۰) = ۰٫۳

اسلاید ۹ :

اگرشرایط زیر برقرار باشند:
نمونه S دارای n مثال باشد که مستقل از یکدیگر و مستقل از h برپایه توزیع احتمال D انتخاب شده باشند و
n  ۵ باشد و
فرضیه h منجر به r خطا برروی این مثالها گردد errorS(h)=r/n
تحت این شرایط میتوان بر پایه قضایای آماری ادعا نمود که

اسلاید ۱۰ :

فرض کنید که s دارای n=40 مثال بوده و فرضیه h منجر به r=12 خطا بر روی این داده شود. در اینصورت:
خطای نمونه برابر است با errorS(h)=12/40=.30
اگر این آزمایش را بارها و بارها برای ۴۰ نمونه جدید تکرار کنیم متوجه خواهیم شد که در ۹۵% مواقع خطای محاسبه شده در فاصله زیر قرار خواهد داشت:

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 36 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد