دانلود فایل پاورپوینت اساس زیست شناختی رفتار

PowerPoint قابل ویرایش
20 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اساس زیست شناختی رفتار توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اساس زیست شناختی رفتار قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 

اسلاید 1 :

سیستم عصبی

سیستم هورمونی

ژنتیک

اسلاید 2 :

آناتومی سیستم عصبی

سیستم عصبی مرکزی

سیستم عصبی محیطی

اسلاید 3 :

سیستم عصبی مرکزی

مغز: مخ، مخچه، ساقه مغز، بخش زیر قشری

مخ:

-تفکر، تکلم، یادگیری و حافظه، سازمان دهی حرکات ارادی و تجزیه و تحلیل پیام های حسی

-قشر مخ: محل اصلی ذخیره اطلاعات یا حافظه

-

اسلاید 4 :

بخش های قشر مخ

Fronta obe

-قشر قدامی، قشر حرکتی و ناحیه بروکا

-رفتار حرکتی، تشکیل شخصیت فرد(قشر قدامی)، ابتکار، قضاوت و تفکر

-آسیب: تغییرات خلق، ضعف قضاوت، فقدان انگیزش، کندی تفکر

اسلاید 5 :

Tempora obe

-شنوایی، ناحیه ورنیکه

-آسیب: فراموشی، آشفتگی های شخصیتی، توهمات شنوایی، صرع

 

Occipita obe

-پردازش و درک پیام های مربوط به بینایی

-آسیب: کوری، توهم بینایی، اختلالات جهت یابی

اسلاید 6 :

Parieta obe:

-دریافت و جمع بندی اطلاعات بینایی، لامسه و شنوایی، شناخت

-آسیب: انکار بیماری، بی توجهی به سمت مقابل بدن

اسلاید 7 :

نواحی حسی- حرکتی قشر مخ

نواحی حسی: ناحیه حسی اولیه، ناحیه حسی ارتباطی

-ناحیه ورنیکه: مرکز شناسایی و درک محرک های حسی (هوش)

نواحی حرکتی: حرکتی اولیه، ارتباطی یا پیش حرکتی، حرکتی مکمل

اسلاید 8 :

نیمکره های مغزی

نیمکره غالب

جسم پینه ای

نیمکره چپ: فعالیت های پیچیده منطقی و ریاضی، محاسبات ریاضی و تکلم

نیمکره راست: موسیقی، هنری، تصویرپردازی خیال و رویا

اسلاید 9 :

ساقه مغز

اتصال نیمکره های مغزی به طناب نخاعی

مغز میانی، پل مغزی و بصل النخاع

تنفس، فعالیت قلبی- عروقی، خواب و هوشیاری

آسیب: مرگ مغزی

اسلاید 10 :

مخچه

هماهنگی حرکات بدن

گیرنده های گوش داخلی

تعادل

آسیب: آتاکسی و دیس متری

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 20 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله پیشگوییکنندههای مصرف سیگار در نوجوانان پسر شهر همدان بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزیشده

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
مقدمهســیگار به خاطر سهولت تهیه در دسترس عموم افراد است و قبح اجتماعی بـرای مصـرف آن نیـز بسـیار اندک اسـت. بنابراین مـردم بـه ویـژه نوجوانـان و جوانـان بـهآسـانی بـه استعمال سیگار روی میآوردند و در اثر تداوم مصـرف، بـه آن معتاد میشوند .(1-2) مصـرف سـیگار یکـی از عوامـل خطر مهم و افـزایشدهنـده بـار کلـی بیمـا ...

دانلود مقاله عوامل پیش بینی کننده رفتارهای تغذیهای بر اساس تئوری شناختی اجتماعی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر تبریز

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
مقدمهتغذیه یکی از عوامل حیاتی دوران بارداری میباشـد کـه از یک سو بر سلامت مادر و از سوی دیگر بر نتیجه بـارداری و سلامت جنین مؤثر است .(1) بارداری و شیردهی، حـالتی آنابولیک هستند که با هماهنگی هورمونها، مواد مغذی در بافتهـای ویـژهای از مـادر نظیـر جفـت و غـدد شیرسـاز، جایگزین میشود، تا به مصرف تکامل جنین و نوز ...

دانلود مقاله اثر بخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی - رفتاری بر نشانه های افسردگی و استرس ناشی از تروما سوختگی

word قابل ویرایش
20 صفحه
21700 تومان
مقدمه جراحات سـوختگی یکـی از شـدید تـرین اشـکال ترومـا بـوده کـه سـبب بسـیاری از ناتوانـایی هـا ، عـوارض و میرایـی در کنـار هزینـههای بالای بیمارستان و مشکلات روحی و عاطفی آن می شود ( میر محمدی و همکاران ،.(2013سالانه ده ها هـزار نفـر بـه علـت سـوختگی بـه بیمارسـتانها مراجعـه مـی کننـد اکثـر ایـن افـراد در اث ...

مقاله مقایسه و اثر بخشی درمان شناختی رفتاری ( CBT ) با درمان نورو فیدبک در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری - عملی و نوجوانان

word قابل ویرایش
23 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقایسه و اثر بخشی درمان شناختی رفتاری (CBT)با درمان نورو فیدبک در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری -عملی و نوجوانان مقدمه وسواس ،اختلال نا همگنی است و شیوه های درمانی متنوعی را بخود دیده است .این درمان ها شامل درمان های دارویی،درمان های شناختی –رفتاری و غیره ..می شود که پژوهش های زیادی اثر بخشی ان ها را ب ...

مقاله پیش بینی رضایت زناشویی و بهزیستی ذهنی براساس طرحواره های ناسازگار اولیه در زنان مبتلا به ناباروری

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
پیش بینی رضایت زناشویی و بهزیستی ذهنی براساس طرحواره های ناسازگار اولیه در زنان مبتلا به ناباروری چکیده این پژوهش با هدف پیش بینی رضایت زناشویی و بهزیستی ذهنی براساس طرحواره های ناسازگار اولیه در زنان مبتلا به ناباروری انجام پذیرفت . مطالعه حاضر از نوع پژوهش های توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوه ...

مقاله بازنگری در زون بندی زیستی سازند قم براساس روزن داران

word قابل ویرایش
5 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بازنگري در زون بندي زیستی سازند قم براساس روزن داران   چکیده براساس توزیع زیست چینه نگاري روزن داران چهار زون زیستی تجمعی در برش مورد مطالعه از سازند قم شناسایی شده است. این بیوزونها معرف اشکوبهاي روپلین و چاتین از زمان الیگوسن و اشکوب هاي آکی تانین و بوردیگالین از زمان میوسن می باشند. واژگان کلیدي: ساز ...

مقاله تأثیر رهبری مخرب بر رفتارهای انحرافی بواسطه استرس شغلی و بهزیستی روانشناختی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

word قابل ویرایش
23 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تأثیر رهبری مخرب بر رفتارهای انحرافی بواسطه استرس شغلی و بهزیستی روانشناختی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان   چکیده این پژوهش با هدف تعیین تأثیر رهبری مخرب بر رفتارهای انحرافی بواسطه استرس شغلی و بهزیستی روانشناختی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان اجرا شد. این تحقیق به واسطه هدف، کار ...

مقاله تأملی جامعه شناختی در رفتارهای زیست محیطی گردشگران

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده صنعت گردشگري به عنوان يکي از سريع الرشدترين صنايع در جهان در بين مجموعه فعاليت هاي بشري اسـت کـه اثـرات مهمي بر محيط زيست گذارده اند که بدون شک ميتوان آن را در زمره ي مهم تـرين هـا قلمـداد کـرد. و همچنـين گردشگران به عنوان عنصر کليدي اين صنعت از اهميت بسـياري برخـوردار مـيباشـند. لـذا شـناخت و تـأملي ...