بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

بهره گیری مناسب از تکنولوژی مهمترین عامل در توسعه اقتصادی کشورهاست.

این فرآیند پیچیده بوده و در صورت عدم تسلط طرفین بر اصول و رویه های صحیح فرآیند، می تواند به موضوعی چالش برانگیز مبدل گردد.

انتقال تکنولوژی بایستی به گونه ای انجام پذیرد که تولید در حجم کوچک و آزمایشگاهی قابلیت تعمیم به تولید انبوه محصولات قابل ارائه به بازار را داشته باشد. به بیان بهتر انتقال دانش تئوریک به تنهایی کافی نخواهد بود.تجاری سازی امری مهمتر است.

به منظور حرکت در جهت خوداتکایی تکنولوژیک، بایستی مشکلات و تنگناهای موجود در این زمینه مشخص گردند. سپس چگونگی ایجاد زمینه های لازم به منظور بومی کردن و توسعه تکنولوژی روشن شود.

نتیجه نهایی این فرآیند برای گیرنده تکنولوژی، نباید چیزی جز توان به کارگیری، تکرار، بهبود و حتی فروش مجدد تکنولوژی باشد.

اسلاید 2 :

اصول و مبانی موفقیت در انتقال تکنولوژی:
در تعیین برنامه و اهداف طرح انتقال تکنولوژی توجه به عوامل زیر می تواند تاثیر گذار و به نوعی متضمن موفقیت طرح باشد:
١- تعریف فرآیند
٢- شناسایی کامل توانمندیهای فرآیند
٣- تناسب فرآیند با شرایط گیرنده
٤- مدیریت صحیح تغییرات فرآیند
٥- تنظیم و تدوین انتظارات و حرکت در جهت تامین
٦- اجرا و مدیریت طرح و فرآیند انتقال
٧- شناسایی و مدیریت تعاملات و روابط کاری

اسلاید 3 :


مهمترین عوامل تعیین کننده سطح تکنولوژی در یک کشور :


سطح سواد مردم.

درصد بودجه تحقیقاتی به کل درآمد ناخالص ملی.

سهم ارزش افزوده صنایع سنگین به ارزش کل صنایع.

سطح آموزش عالی کشور یا نسبت کل دانشجویان به کل جمعیت.

سطح علمی کشور یا نسبت تعداد پژوهشگران در ده هزار نفر از جمعیت کل کشور.

اسلاید 4 :

مدل 7c در انتقال موفق تکنولوژی

١- زمینه (context):
انتقال تکنولوژی در خلاء اتفاق نمی افتد. عملکرد یک تکنولوژی انتقال یافته به دامنه وسیعی از عوامل وابسته است:
عملکرد تکنولوژی به طور محسوسی تحت تاثیر زیرساخت های پشتیبانی و دسترسی به مهارت های مدیریتی، نظارت و تعمیرات قرار دارد.
تکنولوژیی که دریک دوره زمانی واجد شرایط است الزاماً برای دوره های دیگر مناسب نخواهد بود.
ضوابط عملکردی تکنولوژی ممکن است در نتیجه اطلاعات جدید و یا تغییر ارزش و نگرش، تغییر کند.

٢- چالش ها(Challenges):
موانع زیادی بر سر راه انتقال تکنولوژی قرار دارد. طبیعت و شدت چنین چالش هایی به مواردی نظیر شرایط محیطی غالب، تنوع تکنولوژی، کاربردهای خاص آن و ویژگی های تامین کننده و گیرنده تکنولوژی بستگی دارد:
عدم منبع یابی مناسب برای تکنولوژی
موانع محیطی بر سر راه عملکرد بهینه تکنولوژی
اطلاعات ناکافی و غیرقابل اطمینان و...

شرکت های کوچک و متوسط بیشتر تحت تاثیر این چالش قرار دارند.

اسلاید 5 :

٧- تعهد:
ارائه دهندگان تکنولوژی می بایست با تعهد کامل، در جهت غلبه بر چالش ها، فراهم آوردن تکنولوژی مناسب و شایسته برای کاربران، ایجاد اطمینان و کاهش ریسک، بهبود ارتباطات بین اعضای درگیر در فرآیند انتقال و تقویت زیرساخت های محیطی ظرفیت های لازم برای انتقال تکنولوژی را فراهم آورند.

اسلاید 6 :


فعالیت های کلیدی برای ایجاد بهتر مدل 7cعبارتند از:

برآورد نیاز ها و کاستی ها، شناسایی سازمان ها و نمایندگی های وابسته و حمایت آنان در جهت بهبود.

ارزیابی و تقویت سیاست هایی که موجب بهبود محیط انتقال می شوند.

ارتباطات و تعامل بهتر و اثربخش تر بین بخش های کلیدی دولت.

مساعدت، همکاری و هماهنگی درون و میان دولت ها.

محترم شمردن حقوق مالکیت و پایبندی به قراردادهای قانونی.

حمایت سیاسی از برنامه ها و سازمان های درگیر در انتقال تکنولوژی.

ایجاد انگیزه های اقتصادی و تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این زمینه.

بهبود ظرفیت های موجود.

ترسیم و تعیین نقش بخش خصوصی و دولتی گیرنده و انتقال دهنده تکنولوژی.

اسلاید 7 :


الف)کیفیت: تولرانس-قابلیت اطمینان-هزینه گارانتی-بازرسی-نرخ مواد و...

ب)نقش زمان و خدمات:خدمات کنترلی-تحویل-زمان سفارش تا تحویل-حجمها-طیف محصولات-حداقل مقدارها-شناخت نیازهای مشتری-وابستگیها-زمانهای عکس العمل

ج)هزینه ها:موجودی-کار در جریان-زمانهای توقف-نرخهای مطلوبیت-زمانهای اماده سازی-دورریز-کارگر مستقیم-هزینه های مواد-ابعاد فعالیتهای غیر ارزش افزوده ای-هزینه های حمل-زمانهای بالا سری مورد نیاز-صرفه جوییهای مقیاس

د)قابلیت انعطاف:تعیین مسیر-انعطاف پذیری در ماشین و محصول و فرآیند-مهارتهای مورد نیاز در کارکنان تولیدی و تعمیرات و نگهداری- صرفه جوییهای منطقه ای

ن)نوآوری:توسعه محصول جدید-نوآوری در فرآیند و تکنولوژی-پژوهش و توسعه در بیرون از موسسه-اتحادیه های استراتژیک

اسلاید 8 :

مهمترین موانع انتقال تکنولوژی در جهان سوم:


١- ساختار نامناسب سیاسی و اجتماعی
٢- کوچک بودن طبقه متوسط جامعه
٣- بی سوادی
٤- افزایش جمعیت و عدم استفاده بهینه از نیروی انسانی
٥- عوامل فرهنگی
٦- ضعف نظام آموزشی
٧- وابستگی
٨- غارت منابع کلیدی جهان سوم
9- عوامل زیر ساختاری: حمل و نقل ، ارتباطات ، تاسیسات مربوط به انرژی ، آموزشی و اطلاعاتی

اسلاید 9 :

عوامل کلیدی موفقیت در توسعه کشورهای شرق آسیا:

عوامل درونی:
عزم ملی برای توسعه تکنولوژی
آماده سازی کلیه بسترها و زیرساخت های برای توسعه
مدیریت کارا و موثر
همکاری نزدیک بین مراکز تحقیقاتی و صنایع
توجه به فعالیت های تحقیق و توسعه
قابلیت این کشورها در جذب تکنولوژی
سیاست توسعه صادرات

عوامل بیرونی:
تمایل سرمایه گذاران خارجی به همکاری مشترک و سرمایه گذاری در این کشورها بدلیل اشباع شدن فضای سرمایه گذاری در در کشورهای پیشرفته
در دسترس بودن بازار کافی

اسلاید 10 :

عوامل کلیدی موفقیت در انتقال تکنولوژی در ژاپن


اولویت واردات تکنولوژی با سرمایه گذاری در بخش هایی که قادر باشند با بهبود کیفیت کالا و تولید بیشتر منجر به صادرات و بهبود تراز تجاری گردند.
توجه به تکنولوژی هایی که در توسعه صنایع استراتژیک موثرند.
مشارکت فعال در کلیه مراحل فرآیند انتقال تکنولوژی از مذاکره و طراحی گرفته تا راه اندازی و تولید.
آشنایی کامل با تکنولوژی وارداتی، اصلاح معایب آن و تحول و بهبود تکنولوژی.
سیاست نامتمرکز انتقال تکنولوژی چه در سرمایه گذاری و چه در اجرا.
همیاری و انطباق تکنولوژی های جدید بویژه برای صنایع متوسط و کوچک توسط موسسات پژوهشی که هزینه های سرمایه ای آنها توسط دولت و نیز شرکت ها و مقامات محلی تامین می گردد.
توسعه ظرفیت های جذب و تجاری سازی تکنولوژی وارداتی.
انتقال تکنولوژی در مراحل اولیه (تحقیقات کاربردی و توسعه ای) و خرید حق اختراعات.
استفاده گسترده از روش های غیر رسمی انتقال تکنولوژی از جمله مبادلات علمی و فنی، بازدید از نمایشگاه ها و مراکز علمی و فنی و...

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید