بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اهداف وانتظارات

 • دانشجو بتواند شاخص هاي مهم بهداشتي جامعه را شرح دهد
 • دانشجو بتواندميزان مواليد وباروري را شرح داده ومحاسبه نمايد
 • دانشجو بتواند انواع ميزان مرگ ومير را براي جمعيت هدف محاسبه نمايد
 • دانشجو بتواند ميزان ابتلا را توضيح واصطلاحات مهم در بيان ميزان ابتلا را شرح دهد

اسلاید 2 :

 • دانشجو بتواند مفهوم اميد به زندگي وبقا را شرح بدهد
 • دانشجو بتواند ميزان كشندگي را شرح داده ومحاسبه نمايد
 • دانشجو بتواند مسئله ارائه شده را بدرستي حل نمايد

اسلاید 3 :

نکات مهم در مورد نشانگر در سلامت

 • اندازه گیری سطح سلامتی یک جامعه مشکل است و لذا یک نشانگر خاص را نمی توان برای این منظور در نظر گرفت.
 • همانطور که سلامت شامل ابعاد گوناگون است، نشانگرهای گوناگونی نیز برای اندازه گیری سطح سلامت لازم است.
 • تعداد اندکی از نشانگرها واجد تمام ویژگیهای لازم برای یک نشانگر هستند.
 • لذا برای بررسی سطح سلامت یک جامعه باید چندین نشانگر را در نظر گرفت و در مجموع تصمیم گیری نمود.
 • انواع نشانگر سلامت:(1)

نشانگرهای مرگ و میر (mortality)

نشانگرهای ابتلا (morbidity)

نشانگرهای ناتوانی (disability)

نشانگرهای تغذیه (nutrition)

نشانگرهای کیفیت زندگی (quality of life)

اسلاید 4 :

موضوعات اصلي كنفرانس

 • موضوعاتي كه ارائه خواهد شد:
 • ميزان ابتلاوحمله
 • ميزان مرگ و مير
 • ميزان مواليد
 • ميزان بقا
 • ميزان کشندگی
 • ميزان اميد به زندگي

اسلاید 5 :

اندازه گیریهای مرگ و میر(4)

 • میزان خام مرگ
 • میزانهای اختصاصی مرگ
 • میزان کشندگی بیماری (Case Fatality Rate)
 • ميزان مرگ نسبتي (Proportional Mortality Rate)
 • میزان بقا (Survival Rate):

اسلاید 6 :

فرایندهای موثر بر تغییر جمعیت(5)

 • میزان موالید خام (CBR)
 • میزان باروری عمومی (GFR)
 • میزان باروری اختصاصی سنی (ASFR)
 • میزان باروری کلی (TFR)
 • نسبت جنسی
 • درصد مرده زایی

اسلاید 7 :

 • میزان موالید خام (Crude Birth Rate=CBR):

(تعداد موالید زنده در یک سال تقسیم بر جمعیت منطقه در وسط سال) ضربدر 1000

اسلاید 8 :

نكاتي درباره ميزان مواليد خام(3)

 • اين شاخص معلوم مي كند كه در يك منطقه در سال به ازاي هر 1000جمعيت چند بچه زنده به دنيا مي آيد
 • برنامه هاي تنظيم خانواده در كاهش اين شاخص تاثير فراواني دارد
 • عوامل موثر ديگر در اين ميزان:تحصيلات؛وضعيت اقتصادي؛ساختار سني :اگر افراد زیر 15 سال یا سالمند زیاد باشند CBR پایین خواهد بود

اسلاید 9 :

باروری(2)

 • قابلیت تولید مثل یا توانایی بالقوه برای باروری (fecundity)
 • عمل حقیقی تولید مثل یا توانایی بالفعل برای باروری (fertility)
 • تعداد موارد باروری بستگی دارد به:

سن ازدواج

سطح تحصیلات

سطح اجتماعی اقتصادی (socioeconomic status)

تنوع و دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری

اسلاید 10 :

 • میزان باروری عمومی (Gross Fertility Rate=GFR):

(تعداد موالید زنده در یک سال تقسیم بر تعداد زنان 15 تا 49ساله در وسط سال) ضربدر 1000

در ایران: 61

üGFR بیان می کند که از هر هزار زن در سن باروری چند فرزند زنده متولد می شود

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید