بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

بیان مسئله:

رابطه متقابل بین حکومت، نهادهای مردمی و ساختار شهر

هدف:

بازخوانی رابطه حکومت و مردم در شکل گیری فضاهای شهری با تاکید بر نقش محلات و نهاد های مردمی در دوره قاجار

اسلاید 2 :

تاثیر نهادهای اجتماعی بر شکل شهر

در پیش از اسلام:

علیرغم شناسایی ساختار کالبدی، نمی توان

تاثیر ساختارهای اجتماعی بر شکل شهر، را بطور قطعی مورد تحلیل قرار داد، در صورتی که شهرهای پس از اسلام می تواند تصویری اگرچه نه چندان دقیق اما قابل تعمق ارائه دهد.

اسلاید 3 :

وضعیت سیاسی- اجتماعی شهرهای

پس از اسلام:

.1تکرار دوره های متوالی ضعف قدرت های مرکزی و شکل گیری حکومت های محلی و اصطلاحا  "ملوک الطوایفی”

.2دوره های طولانی از هرج و مرج های سیاسی

.3حیات پایدار شهرها به رغم ضعف نظام حکومتی و عدم  توانایی حکومت در تسلط فراگیر بر ساختار شهر (هرچند سرعت رشد شهر کاهش یافته ولی متوقف نشده است.)

اسلاید 4 :

استقلال شهر از حکومت:

  نیروی تداوم بخش حیات شهرها در دوره های طولانی ضعف ساختار حکومت ها، نه در توان و قدرت دستگاه حاکمه، که در توانمندی شهروندان و نهادهای اجتماعی غیر دولتی بوده است که با رشدی فراگیر، شبکه های اجتماعی بهم پیوسته ای را تعریف کرده و حیات اقتصادی و اجتماعی شهر را تضمین می نمودند.

اسلاید 5 :

 • ارتقاء مفهوم دولت

  ویژگی های بارز دوره صفوی

  .1انتظام سامان یافته در تشکیل دولت متمرکز

  .2رشد تشیع و فرق عرفانی وابسته به آن

  .3نخستین حکومت ملی ایران

  .4قاطعیت دولت در حکومت

  .5 رشد دیوان های حکومتی و رشد و توسعه بازرگانی

  .6سیاست های ارضی جدید

  .7 اداره امور مختلف توسط ماموران حکومتی

  .8ایجاد نیروی نظامی متمرکز و مسلح شدن این نیروها

اسلاید 6 :

.1کاهش توانمندی دولت شهرهای اروپایی

.2رشد دوباره فئودالیسم

.3تفوق آشکار فئودالیسم بر دولت- شهرهای تضعیف شده

نتیجه:

.1شکل گیری نظام جدید قدرت با تعریفی نوین بود که همانند دولت صفوی خواستار یکپارچه سازی حکومت محلی و تشکیل حکومتی مرکزی است.

.2 شکل گیری دولت های اروپایی مستقل

.3ایجاد تمرکز و نظارت دستگاه حاکم بر تجارت و بازرگانی و حمایت پادشاهان قدرتمند و بازرگانان ثروتمند از رشد هنر و معماری

اسلاید 7 :

نظام شهرسازی صفوی:

.1تکوین نظام شهرسازی آق قویونلو و قره قویونلو در تبریز

 1. توسعه شهری تبریز، قزوین و اصفهان
 2. برنامه ریزی شهری در قزوین توسط شاه طهماسب

 و بصورت تکمیل شده در  اصفهان

 • اصفهان؛ آرمانشهر صفوی

اسلاید 8 :

«در حالیکه جریانات جدید دوره باروک در پی سازمان بخشیدن به شهرهای قرون وسطایی اروپا و تحقق بخشیدن به آرمان- شهرهایشان هستند،  مکتب اصفهان، الگوی آرمانی خود را به بهترین شیوه ممکن به اجرا در آورده است.»

حکومت مقتدر مرکزی و ثبات سیاسی و امنیتی از یک سو و وضعیت مناسب اقتصادی از سوی دیگر، سبب تغییر ساختار بسیاری از شهرهای بزرگ چون تبریز، قزوین و اصفهان گردید، بگونه ای که گشایش شبکه ارتباطی، ساخت میدان های بزرگ و عمومی، عمارات و کاخ- باغ ها و ...، مورفولوژی فشرده پیشین را تغییر داد.

اسلاید 9 :

طراحی محور چهارباغ به عنوان شالوده اصلی اصفهان

 • طراحی محور شهری
 • ایجاد میدان حکومتی
 • جابه جایی های قومی – قبیله ای

اسلاید 10 :

 • جابه جایی های قومی- قبیله ای
 • امر فرمایشی
 • محلات مسلمان و یهودی نشین در شمال شرقی تقاطع
 • محلات دولت مداران و دولت مندان در شمال غربی تقاطع
 • محلات تازه بنیاد ارامنه در جنوب غربی
 • محله زرتشتیان در جنوب شرقی تقاطع
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید