بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

فرآيند کلي برنامه ريزی راهبردي فناوری اطلاعات سازمانی

 • فاز اول: شناخت و ارزيابی وضعيت موجود

فعاليت اول: شناخت وضعيت موجود IT سازمان

–فعاليت دوم: شناخت وضعيت موجود محيط IT سازمان

–فعاليت سوم: ارزيابی وضعيت موجود IT سازمان

–فعاليت چهارم: ارزيابی وضعيت موجود محيط IT سازمان

 • فاز دوم: تحليل و پيش بينی تغييرات محيطی
 • فاز سوم: تحليل و تعيين دوره و افق برنامه ريزی
 • فاز چهارم: تحليل و پيش بينی وضعيت آينده
 • فاز پنجم: تحليل و طراحی تغييرات فناوری اطلاعات

اسلاید 2 :

لايه عملياتی معماری سازمان

 • فعاليت‌هاي سازماني:
 • عبارتست از کليه اقدامات و اعمالي که يک سازمان براي توليد محصول خود انجام ميدهد.
 • تشخيص و تعريف درست آنها بسيار مهم است.
 • برای تشخيص آنها ميتوان از طبقه بندی مشخصی استفاده نمود.

اسلاید 3 :

 • فعاليت‌هاي سازماني (ادامه) :
 • انواع فعاليت‌سازماني:
 • فعاليت‌هاي اصلي:
 • کليه فعاليت‌هايي که نتيه انجام آنها همان محصولات سازمان است.
 • مصرف کننده محصول آن مراجعه کننده يا مشتری خارج سازمان است.
 • مثال: صدور بيمه نامه شخص ثالث، توليد رايانه, طراحي نرم افزار، ساخت نرم افزار
 • فعاليت‌هاي فرعي:
 • کليه فعاليت‌هايي که نتيجه آنها پشتيباني يا فراهم آوردن امکان انجام فعاليتهای اصلی سازمان است.
 • مصرف کننده محصول آن خود سازمان است.
 • مثال: استخدام پرسنل، خريد مواد اوليه، نگهداری تجهيزات

اسلاید 4 :

 • فعاليت‌هاي سازماني(ادامه):
 • انواع فعاليت‌سازماني (ادامه):
 • فعاليت‌هاي فرآيندي (يا پروسه‌اي):
 • داراي نرخ انجام مشخص و معمولا ثابت
 • نتيجه انجام هر بار انجام آنها در بيشتر ابعاد، با ديگر دفعات مشابه است.
 • روش و فرآيند انجام آن معمولا در تمامی دفعات انجام ثابت است.
 • مثال:
 • فعاليت‌هاي پروژه‌اي:
 • فاقد نرخ انجام ثابت و مشخص
 • نتيجه منحصر بفرد در هر بار انجام
 • روش انجام آن در هر بار اجرا معمولا متفاوت
 • مثال:

اسلاید 5 :

 • فعاليت‌هاي سازماني(ادامه):
 • انواع فعاليت‌هاي سازماني از لحاظ محتوا:

–فعاليت‌هاي ماموريتي

–فعاليت‌هاي حفظ و نگهداري

–فعاليت‌هاي بهبود و توسعه

اسلاید 6 :

 • فعاليت‌هاي سازمان بهره بردار/ مجری IT سازمان؟

اسلاید 7 :

ساختار اجزاء و منابع سازمان

اسلاید 8 :

ساختار اجزاء و منابع سازماني

 • نمايش‌دهنده مجموعه اجزاء در نظر گرفته شده براي سازمان و پيکره‌بندي روابط مديريتي ما بين آنها
 • تعريف روابط مديريتي:

–اختيار و قدرت انجام تصميم‌گيري، برنامه‌ريزي و کنترل يک جزء سازمان بر روي ساير عناصر سازماني به منظور پاسخگويي به ديگر عناصر سازماني

 • نکته:

–ساختار سازماني: نحوه تقسيم بندي اجزاء سازمان و روابط آنها

–آرايش سازمانی: نحوه چينش منابع (نيروی انسانی، تجهيزات) در ساختار

–استقرار سازماني: نحوه استقرار فيزيکی و جغرافيايي اجزاء سازمان

اسلاید 9 :

 • الگوهاي متداول در تعيين ساختارهاي سازمان:

–ساختار بر مبناي وظيفه

–ساختار بر مبناي توليد

–ساختار بر مبناي منطقه عمليات

–ساختار پروژه‌اي

–ساختار ماتريسي (خزانه‌اي)

–ساختار آزاد (Free Structure) يا تيم

 • نکته:

–معمولا براي تعيين ساختار سازمان‌ها، ترکيبي از ساختارهاي فوق بکارگرفته مي‌شود.

اسلاید 10 :

 • ساختار برمبناي وظيفه

–الگويي است که در آن اجزاء سازمان بر اساس تقسيم‌بندي عمليات مختلف جهت توليد محصول يا خدمات، تعريف مي‌گردد.

–مزايا: ارزان ، سرعت در ايجاد

–معايب: کندي در عمليات، تمرکز گرا

 • مثال:
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید