بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----


اسلاید 1 :


تدوين استراتژي براي كاركرد نگهداري منابع‌انساني

براي نگهداري استراتژيك منابع انساني به معناي ماندن در سازمان با وفاداري و دلبستگي نياز به تدوين استراتژي‌هاي منطقي و توجه به عوامل مؤثر در وفاداري كاركنان است جهت تدوين مجموعه استراتژي‌هاي مورد نياز براي نگهداري كاركنان بهتر است از روش تهيه ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيك (1) استفاده نمود ماتريس مذكور داراي چهار استراتژي تهاجمي(2)، محافظه كارانه(3)، تدافعي(4) و يا رقابتي(5) است محورهاي ماتريس ارزيابي مذكور نشان دهنده دو بعد داخلي توان مالي و مزيت رقابتي و دو بعد خارجي ثبات محيط و قدرت صنعتي است براي تهيه ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيك بايد به طريق زير عمل نمود.

1- انتخاب متغيرهايي كه بيانگر توان مالي، مزيت رقابتي، ثبات محيط و توان صنعت باشد

2- متغيرها در دو بازوي توان مالي و توان صنعتي از 1+ تا 6+ و در دو بازوي مزيت رقابتي و ثبات محيطي از 1- تا 6- نمره‌گذاري شود.

3- مقادير هر يك از متغييرهاي موجود بر بازوي هر يك از اين محورها را با هم جمع و سپس بر تعداد آن تقسيم نماييد تا نمره ميانگين توان مالي، توان صنعتي، مزيت رقابتي و ثبات محيطي به دست آيد و سپس ميانگين آنها را محاسبه كنيد .

4- نمره‌هاي موجود بر روي محور Xها و Yها را جمع و نقطه متعلق به محور Xها و Yها را مشخص كنيد و اين دو نقطه را به هم وصل كنيد.

5- از مبدأ مختصات به اين نقطه وصل كنيد اين خط نشان دهنده نوع استراتژي‌ است كه براي سازمان توصيه مي‌شود و مطابق نمودار يك مي‌باشد .

اسلاید 2 :


با توجه به نمودار شماره 1 نحوه استفاده از ماتريس در تدوين استراتژي در بعد كاركرد نگهداري منابع‌انساني را مي‌توان به شرح زير بيان نمود :

الف) استراتژي تهاجمي : سازمان بايستي به دنبال استفاده از موارد زير باشد :

ü  بهره‌برداري از دانش‌هاي جديد منابع‌انساني خارج از سازمان

ü  بر طرف كردن نارضايتي كاركنان

ü  دوري كردن از عوامل خارجي مؤثر در كاهش وفاداري كاركنان

ü  توسعه سازو كارهايي ‌نظير پاداش‌دهي، تسهيلات رفاهي و ... 

ü  ايجاد تنوع در امكانات، تسهيلات براي كاركنان

اسلاید 3 :


ب) استراتژي محافظه كارانه : سازمان بايستي به دنبال مواردزير باشد

üحفظ نظام‌هاي منابع‌انساني نظير پاداش‌دهي، حقوق و مزايا و تسهيلات رفاهي

üدوري جستن از بروز ناهنجاري‌هاي منابع‌انساني

üتوسعه ساز و كارهاي انگيزشي كاركنان

üايجاد نظام ارزيابي عملكرد كاركنان

اسلاید 4 :


ج) استراتژي تدافعي : سازمان بايستي به دنبال ساز و كارهاي زير براي نگهداري كاركنان باشد

üرفع عوامل ضد انگيزه كاركنان 

üرفع نارضايتي‌هاي حقوق، مزايا و نظام‌پاداش‌دهي

üبرون سپاري فعاليت‌هاي مربوط به اياب ذهاب، رستوران، فضاي سبز و نظام درماني

اسلاید 5 :


د) استراتژي رقابتي : سازمان بايستي براي نگهداري منابع‌انساني به دنبال موارد زير باشد

üايجاد باشگاههاي مشترك با نهادهاي ديگر

üتوسعه ساز و كارهاي انگيزشي كاركنان

üانجام اقدامات رفاهي و انگيزشي فراتر از رقبا

üاستفاده از امكانات عمومي جامعه براي كاركنان

üارائه تسهيلات مسكن، تعاوني و ...

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید