بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه اي درباره مهندسي حمل و نقل

از همان آغاز زندگي انسان در پهنه اين کره خاکي، حمل و نقل همواره قسمت عمده اي از امکانات و منابع را به طور مستقيم به خود اختصاص داده است:

 • سفر براي غذا
 • سفر براي پيدا کردن جفت
 • سفر براي تجارت
 • جنگ و لشکرکشي

اسلاید 2 :

تاثيرات حمل و نقل

کيفيت سيستم حمل و نقل و ظرفيت آن تأثير فراواني بر روي اقتصاد يک منطقه يا کشور دارد.

کشور ما: گران شدن بنزين

حمل و نقل پيشرفته  اقتصاد پيشرفته

برنامه ريزي و سرمايه گذاري

 

اسلاید 3 :

 • 50% مساحت شهرهاي پيشرفته را شبکه هاي حمل و نقل تشکيل مي دهند.
 • سنگيني ترافيکçمشکلات زندگي ناشي از حمل و نقل

اسلاید 4 :

حمل و نقل و تأثيرات آن

 • حمل و نقل بر روي جامعه تأثير مي گذارد.
 • تأثيرات مثبت: (وجود سيستم حمل و نقل مناسب)
 • بردن صنعت تا دورترين مناطق و پيشرفت محلي
 • تسريع رشد اقتصادي
 • کاهش زمان سفرها (هزينه ها)
 • کاهش تعداد تصادفات
 • کاهش هزينه و زمان توليد محصول و ارائه خدمات

اسلاید 5 :

حمل و نقل و تأثيرات آن

 • تأثيرات منفي:
 • تغييرات کاربري زمين (جاده در کشاورزي، اتوبان ها در خانه هاي مسکوني
 • آلودگي محيط زيست (Air pollution)
 • آلودگي صوتي (Noise pollution)
 • آلودگي منظره (Sight pollution)
 • برهم زدن عدالت اجتماعي

اسلاید 6 :

اهداف برنامه ريزي حمل و نقل

 • اهداف: ممکن است بهبود خدمات فعلي و يا ارائه يک طرح جامع از يک سيستم توسعه يافته جديد را شامل گردد.
 • اهداف (Objectives):عبارتند از مجموعه اي از مقاصد و مطلوبيت ها که برنامه ريزي در راستاي نيل به آن صورت مي پذيرد.
 • گزينه ها يا آلترناتيوها (Alternatives): راه هايي هستند که هر يک به نوعي ما را به هدف تعيين شده مورد نظر مي رساند.

اسلاید 7 :

 • آلترناتيوها از نظر امکان
 • شدني (Feasible)
 • نشدني (Infeasible)

دلايل

 • اقتصادي
 • اجتماعي

اسلاید 8 :

 • آلترناتيوها از نظر عملکرد
 • مستقل (Independent)
 • ناسازگار (هم اتوبوس، آژانس، مترو)

يک نفر ناسازگار

دو نفر مستقل

اسلاید 9 :

 • آلترناتيوها از نظر پيامد
 • پيامد کمي (کاهش زمان)
 • پيامد کيفي (رضايت مردم)

اسلاید 10 :

نهادها و ارگان ها

 • ارگان ها و سازمان هاي دولتي
 • وزارت راه و ترابري
 • هواپيمايي
 • بنادر و کشتيراني
 • ادارات ترابري
 • شهرداري ها
 • شرکت هاي خصوصي
 • اتوبوس ها
 • آژانس هاي کرايه
 • ...
 • اتحاديه ها
 • قانون گذارها
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید