بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

چهره های ماندگار

 فرهنگ و تمدّن اسلام و ایران

اسلاید 2 :

تأثیر تمدن اسلام و ایران بر تمدن غربی

  • تمدن فعلى جهان برآيندى از كوششهاى ملل مختلف جهان در طول تاريخ است.
  • با آن كهتمدن معاصر ويژگى هايى كاملاً متفاوت از تمدنهاى ديگر ملل در درازاى تاريخ دارد، اما درحقيقت تركيبى از تمدنهاى پيشين است كه مسلماً سهم اسلام در به وجود آمدن اين تمدن جديد وتوسعه آن، كمتر از سهم عوامل ديگر نيست.

اسلاید 3 :

  • به طور كلى جهان روزگار كهن و جهان پيش از اسلام و مقارن ظهور و گسترش آن، بهدو بخش شرق و غرب تقسيم مى شد.
  • مراكز علمى شرقى عبارت بودند از: چين، ژاپن، ايران، هند،بينالنهرين و شام
  • مراكز غربى را يونان، مصر و امپراتورى روم تشكيل مى دادند.

اسلاید 4 :

  • از مراكز مهم علمى كه به قلمرواسلام پيوستند، مى توان مراكز علمى گندى شاپور، اسكندريه، بين النهرين، شام و هندوستان را نامبرد كه از ميان آنها مركز اسكندريه به علت متأثر بودن از فرهنگ و علوم يونانى در درجه اولاهميت قرار داشت.

اسلاید 5 :

  • نخستين اقدام عملى مسلمانان در توسعه تمدن و علوم، به وجود آوردن يك زبان بين المللى علمى بود،كه در نتیجه آن كتب فراوانى را در زمينه هاى مختلف از زبانهاى گوناگون به وسيله مليّتها و پيروان مذاهبمختلف به زبان عربى ترجمه كردند.

اسلاید 6 :

سهم مسلمانان در انتقال تمدن و علوم از سه راه به بار نشست:

1- ترجمه آثار دیگران به زبان عربی

2- توسعه علوم در جهان اسلام

3- انتقال اين علوم و تمدن بهاروپا و غرب

اسلاید 7 :

آنچه به گسترش فعالیتهای دو دسته اول کمک شایانی کرد، عبارت بود از:

1- آزاد منشی اسلامی

2-تشويق اسلام در كمك به توسعه علوم

 3- فراهم ساختن زمينه تبادل نظر بين دانشمندان سرزمين هاى مختلف

4- آمادهكردن شرايط مساعد براى فعاليت هاى علمى

اسلاید 8 :

5- كوشش در تأسيس مراكز علمى بين المللى

6- تبديلزبان عربى به يك زبان بين المللى علمى

7- رعايت تساوی در آموزش و آموختن

8- برابر بودنمسلمان و غيرمسلمان در بهر ه مندى از شرايط وامكانات حاصله

اسلاید 9 :

انتقال علوم وتمدن از اسلام به غرب از سه راه انجام گرفت:

1- آميزش مسلمانان با مسيحيان

2- ترجمه كتب عربى به زبانهاى اروپايى

3- تدريس و استفاده از كتب عربى

اسلاید 10 :

  • علاقه به فرهنـگ و تمـدن اســلامى (اسلا مگرايى) در اسپانيا به حدى بود كه براى مسيحيانىكه به شدت تحت تأثير فرهنگ و تمدن اسلامى قرار گرفته بودند و ظاهرًا به مسلمانان شبيه شده بودند، اصطلاح « مستعربه » را به كار مى بردند.
  • زبان عربى زبان علمى طبقه روشنفکر و تحصیل کرده به شمار می آمد.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید