بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه

پيش از بحث در مورد تمرين پلايومتريك ارايه تعريفي از مفاهيم زير ضروري است:

-قدرت (Strength)

-سرعت توسعه نيرو  (Rate of force development)

-توان (Power)

اسلاید 2 :

قدرت به عنوان توانايي توليد نيرو تعريف مي شود(Stone et al 2001).

چون نيرو كميتي برداري است داراي اندازه و جهت مي باشد.

اندازه قدرت دامنه اي از 1 تا 100 درصد دارد و عضلات درگير جهت كاربرد نيرو را مشخص مي كند.

اسلاید 3 :

قدرت مي تواند با 4 عمل عضلاني مختلف به كار رود:

-ايزومتريك

-درونگرا

-برونگرا

-پلايومتريك

اسلاید 4 :

فعال شدن واحدهای حرکتی

عضله تمرين نكرده نمي تواند به طور كامل فعال شود

 (Semmler & Enoka 2000).

پيامد تمرين قدرتي فعال سازي بيشتر عضله و توليد قدرت بيشتر است.

اسلاید 5 :

همزمانی

همزماني واحدهاي حركتي، مكانيزم ديگري است كه توليد نيروي عضلاني را تحت تاثير قرار مي دهد.

به هنگام فعال سازي طبيعي كم شدت، واحدهاي حركتي همزمان فعال نمي شوند.

اما، در صورت نياز به قدرت بيشينه، واحدهاي حركتي همزمان فعال مي شوند.

همزماني در حركات پرتابي عامل بسيار مهمي است.

اسلاید 6 :

الگوی عمل عضلانی

فعال سازي درون عضلاني، الگوي ويژه فعال سازي واحدهاي حركتي در يك عضله است.

درحالي كه در فعال سازي بين عضلاني، الگوي فعال سازي و ارتباطات بين عضلات مطرح است.

مفهوم فعال سازي درون عضلاني، به توضيح پديده هايپرتروفي موضعي كمك مي كند (روش تمرين ورزشكاران پرورش اندام) (Antonio 2000).

نكته:

الگوهاي فعال سازي درون عضلاني و بين عضلاني با هر تغيير بسيار كوچك در الگوي حركت تغيير مي كند؛ مانند اعمال برونگرا در برابر درونگرا و يا تغيير سرعت (Semmler & Enoka 2000).

بنابراين؛

انتخاب حركات براي تمرين قدرتي/تواني بايد ويژه مهارت ورزشي باشد. چون بهبود در كارآيي فعال سازي درون و بين عضلاني موجب افزايش هماهنگي در اجراي مهارت مي شود.

اسلاید 7 :

استفاده از انرژی کشسانی و بازتاب ها

استفاده از بازتاب ها و چرخه كشش-كوتاه شدن (چ ك ك)نيز توليد نيرو را تغيير مي دهد.

چ ك ك شامل يك عمل عضلاني پلايومتريك است.

عمل عضلاني پلايومتريك:

عمل برونگرا ←← بلافاصله ←← عمل درونگراي نيرومند

اسلاید 8 :

مكانيزم هاي بهبود عمل درونگرا در عمل پلايومتريك:

-استفاده از انرژي كشساني

-يك بازتاب كششي

-بهينه سازي طول عضله

-بهينه سازي عمل عضله

-بهينه سازي الگوهاي فعال سازي عضله (Bobbert 2001).

-

نكته:

 دست يابي به قدرت بيشينه، بخش درونگراي چ ك ك را افزايش مي دهد.

اسلاید 9 :

مهار عصبي

مهار عصبي نيز بر توليد نيرو موثر است.

مهار عصبي به دو شكل اعمال مي شود؛

-هوشيارانه: خودداري آگاهانه از بلند كردن وزنه هاي سنگين

-بازتاب تني: مكانيزم حفاظتي به شكل بازخورد از عضلات و گيرنده ها

-

نكته:

تمرين قدرتي حساسيت گيرنده ها و درنتيجه مهار عصبي را كاهش مي دهد.

اسلاید 10 :

نوع واحد حركتي

گستره بزرگ سطح مقطع عضلات نوع II در توليد نيروي ديناميك يك مزيت است.

تمرين قدرتي و به ويژه تمرين تواني  نسبت سطح مقطع تارهاي عضلاني نوع II به I را افزايش مي دهد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید