بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

عبارتهای ریاضی

lعبارتهای شامل چند نوع داده: Integer به همراه Real

X := 3 * Y / 27 + 65;

X := 3 * Y div 27 + 65;

X := 14 div (21 / 7);                    نادرست  

lعبارت شامل چند عملگر

Y := a * Sqr(x) + b * x + c;

Y := Sin(X2) – Sin(X1) / X2 – X1;

اسلاید 2 :

عبارتهای ریاضی (ادامه)

lتقدم عملگرهای ریاضی

–عبارات داخل پرانتز

   *    /    div   mod             از چپ به راست

-     +                از چپ به راست

lاولویت عملگر منفی (- ) هم مانند عملگر تفریق

اسلاید 3 :

عبارتهای ریاضی (ادامه)

Y := a * Sqr(x) + b * x + c;

Y := ((a * Sqr(x)) + (b * x)) + c;

Y := Sin(X2) – Sin(X1) / X2 – X1;

Y := (Sin(X2) – (Sin(X1) / X2)) – X1;

Y := (Sin(X2) – Sin(X1)) / (X2 – X1);

اسلاید 4 :

N := - A div I + B div J + C + 3 * D * D;

        5     1    6      2     7     8   3    4

اسلاید 5 :

تعریف قالب نمایش

I := 25;

WriteLn(I:7);           |     25|

X := 1.55;

WriteLn(X:7:2);         |   1.55|

WriteLn(X:7:0);         |      2|

WriteLn(X:0:3);         |1.550|

اسلاید 6 :

S := ‘Hello’;

WriteLn(S:7);           |  Hello|

WriteLn(S:7, X:5:2);

|  Hello 1.55|

اسلاید 7 :

انواع خطا های برنامه نویسی

lزمان ترجمه (کامپایل)  Compile Error

X := A div 2.5;

for i = 7 to 25 doo

lزمان اجرا   Runtime Error

X := -30;

Y := Sqrt(X) + 13;

اسلاید 8 :

توابع ریاضی پاسکال

lAbs: قدر مطلق                          Abs(-35) = 35

lCos

lSin

lTan

lArcTan

lLn   - ورودی تابع نا منفی باشد

lExp

l

اسلاید 9 :

توابع ریاضی پاسکال (ادامه)

lRound

lTrunc

lFrac

lRandom

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید