دانلود مقاله تأثیر آموزش چرتکه بر عملکرد ریاضی و انگیزش ریاضی در دانشآموزان دختر شهرستان اهواز

word قابل ویرایش
12 صفحه
5700 تومان

چکیده

پژوهش حاضر به صورت آزمایشی میدانی با طرح پیشآزمون – پسآزمون و گروه گواه در یک جامعه دانشآموزی اجرا شد. این پژوهش به بررسی اثربخشی دو روش تدریس آموزش چرتکه و روش سنتی بر انگیزش ریاضی و عملکرد ریاضی پرداخته است. ابزار این پژوهش شامل، علاقه به ریاضی نعمتی، پرسشنامههای انگیزش درونی و عزت نفس کورتر و عملکرد ریاضی محقق ساخته بودند. نمونهی این پژوهش شامل ۶۰ دانشآموزدختر پایه چهارم ابتدایی شهرستان اهواز بود که با روش نمونهگیری تصادفی چندمرحلهای انتخاب و به دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. در ابتدا از آزمودنیهای هر دو گروه، پیشآزمونهای یکسان از متغیرهای انگیزش ریاضی و عملکرد ریاضی به عمل آمد. پس از تدریس به ۲ روش آموزش چرتکه و آموزش سنتیمجدداًدر متغیرهای فوق از آنها پسآزمون گرفته شد.

سپس، با استفاده از آزمون مانکوا (MONCOVA) به آزمایش فرضیهها پرداخته شد. با توجه به نتایج به دست آمده چنین به نظر میرسد که آموزش چرتکه بر انگیزش ریاضی دانشآموزان، تأثیر معنیدار داشته است.

کلمات کلیدی: چرتکه، عملکرد ریاضی، انگیزش ریاضی

National Conference 27/8 /2015 Kome elmavaran danesh R.S. Institute
Article Code: 3198

١

.۱ مقدمه

نتایج حاصل از سومین مطالعه بینالمللی ریاضیات و علوم(تیمز(۱ نشان داد که عملکرد دانشآموزان ایرانی نسبت به دانشآموزان سایر کشورهای جهان، ضعیف است و با متوسط جهانی، فاصله زیادی دارد. این مطالعه، مهمترین و بزرگترین مطالعه این انجمن در دهه ۹۰ بود و نزدیک به ۴۱ کشور عضو انجمن در آن شرکت داشتند. همه کسانی که به نحوی با آموزش ریاضی در کشور ما در ارتباط بودند در پی کسب این نتایج ضعیف به جستجوی علل این نتیجه غیرهمنتظره پرداختند .[۱] البته نتایج حاصل از همین مطالعه حاکی از آن بود که اکثر افراد مؤفق در این حوزه از کشورهای آسیای شرقی مانند ژاپن، کره، تایوان، سنگاپور و هنگ کنگ بودند و پس از آن در ردههای بعدی کشورهایی از قاره اروپا مانند مجارستان و هلند که در آنها بر ریاضی واقعی تأکید میشد، قرار داشتند. آمریکاییها و انگلیسیها در این تحقیق رتبه قابلقبولی نیز به دست نیاوردند. تحقیق مشابهی نیز در سال ۲۰۰۳ در این رابطه انجام گرفت که تنها تفاوتش، بهبود رتبه این دو کشور بود .[۷]

تحقیقات مقایسه ای نیز توسط استیگلر۲ و همکارانش (فراناندز ۳ و یاشیدا(۴ انجام شد که به طور قاطع نشان میداد که دانشآموزان شرقی بخصوص ژاپنیها، کرهایها و چینیها در دستاوردهای علم ریاضی از همتاهای غربی خود برتر هستند[۱۱]قطعاً.از نتایج بهدست آمده این حس به ما منتقل میشود که شاید دلیل برتری شرقیها در ریاضی، روش تدریسی است که در این کشورها مورد استفاده قرار میگیردخصوصیتی. برجسته که قطعاً برتری استفاده از چرتکه در این کشورها را تأیید مینماید. بنابراین یکبار دیگر چرتکه، این وسیله ساده اما با دوام توجه جهانیان را به خود جلب کرد.[۵] بههرحال شعلهی آگاهی استفاده از چرتکه دوباره در دهههای ۸۰ و ۹۰ میلادی و بخصوص پس از انتشار گزارشات اولین و دومین مطالعات بینالمللی مقایسه دستاوردهای ریاضی از نو روشن گردید . [۹] این مطالعات توسط انجمن جهانی ارزیابی دستاوردهای آموزشی (IEA) انجام شدند. در هر دو تحقیق عملکرد دانشآموزان آسیایی همانند ژاپن، کره و تایوان به طور قاطع از همتاهای غربی خود بالاتر بودند . این پدیده باعث جنب و جوش فراوان در تحقیقات با درو نمایه مقایسه بین فرهنگی شد و تحقیقات بسیار زیادی بین کشورهای این دو بلوک بخصوص بین آمریکاییها و ژاپنیها انجام گردید.[۹]

اکنون پس از گذشت چند سال از آن تاریخ، علاقه به چرتکه دربین خانوادههای ایرانی بوجود آمده است و مدارس خصوصی زیادی با محوریت چرتکه در سرتاسر کشور ظهور کرده است که در برخی از آنها، چرتکه و محاسبات ذهنی با هم تدریس میشود و به شدت مورد استقبال والدین قرار گرفته است. دانشآموزان ایرانی در مسابقات بین المللی شرکت می کنند و بهطرز عجیبی محاسبات را با سرعت و دقت بسیار بالایی انجام میدهند و با وجود رقبای قدرتمند و سابقه کم شرکت در این مسابقات، مدالهای رنگارنگی را کسب میکنند. این عملکردهای شگفتانگیز قطعاًچشم رسانه های عمومی و پس از آن سیاستمداران و معلمانی که در رأس کار در ایران قرار دارند را خواهد گرفت.

با نگاهی مجدد به نتایج تیمز یکی از خصوصیات برجسته این است که هر ۵ کشور برتر در این مطالعه بینالمللی، استفاده از چرتکه را چه به صورت رسمی و یا غیر رسمی، در تعلیم و یادگیری ریاضی دارند. ممکن است فردی بگوید که نتایج این تحقیق ارتباطی با چرتکه ندارد، چرا که در این آزمونها، چرتکهای استفاده نشده تا بتوان دستاوردهای ریاضی گروه نمونه را به وسیله آن سنجید. بعلاوه سطح استانداردهای علمی نمونههای این تحقیق، دانشآموزان دوره دوم (پس از ابتدایی) بودند نه دانشآموزان ابتدایی. با این وجود آمایو به خوبی اشاره میکند که یادگیری چرتکه و محاسبات ذهنی در سالهای اول مدرسه، نه تنها عملکرد ریاضی۵ دانشآموزان را در مقایسه با کسانی که چرتکه یاد نمی گیرند بالا میبرد بلکه نشاندهندهی اثری است

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 5700 تومان در 12 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد