بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

هدف کلی

 • ارتقای آگاهی و مهارت فراگیران در خصوص تولید و ارزشیابی رسانه ها

اسلاید 2 :

اهداف اختصاصی

 • آشنایی فراگیران با مفهوم تکنولوژی آموزشی
 • آشنایی فراگیران با طبقه بندی اهداف آموزشی
 • آشنایی فراگیران با رسانه های آموزشی
 • آشنایی فراگیران با وسایل کمک آموزشی
 • آشنایی فراگیران با تفاوت رسانه و وسیله کمک آموزشی
 • آشنایی فراگیران با انواع رسانه ها و وسایل کمک آموزشی
 • آشنایی فراگیران با نحوه ی طراحی پوستر
 • آشنایی فراگیران با نحوه ی طراحی پمفلت
 • ایجاد مهارت در فراگیران جهت طراحی و ارزشیابی پوستر و پمفلت

اسلاید 3 :

اهداف رفتاری

در پایان دوره انتظار می رود فراگیران:

 • تکنولوژی آموزشی را تعریف کنند.
 • طبقه بندی اهداف آموزشی را بیان کنند.
 • رسانه آموزشی را تعریف کنند.
 • وسیله کمک آموزشی را تعریف کنند.
 • تفاوت وسیله کمک آموزشی و رسانه را بیان کنند.
 • انواع رسانه ها و وسایل کمک آموزشی را نام ببرند.
 • نحوه طراحی پوستر را توضیح دهند.
 • نحوه ی طراحی پمفلت را توضیح دهند.
 • بتوانند رسانه های آموزش داده شده را مطابق استاندارد تهیه نموده و ارزشیابی نمایند.

اسلاید 4 :

تعریف تکنولوژی آموزشی

 • روش منظم طراحی،اجرا و ارزیابی کل فرآیند آموزش و یادگیری بر اساس اهداف معین و بر اساس پژوهش در یادگیری و ارتباطات انسانی و به کارگیری ترکیبی از منابع انسانی و غیر انسانی برای ایجاد یادگیری مؤثرتر

اسلاید 5 :

طبقه بندی اهداف آموزشی بلوم

.1حیطه ی شناختی

.2حیطه ی عاطفی

.3حیطه ی روانی - حرکتی

اسلاید 6 :

طبقه بندی هدفهای آموزشی در حیطه ی شناختی

.1دانستن

.2فهمیدن

.3کاربرد

.4تحلیل

.5ترکیب

.6ارزشیابی

اسلاید 7 :

طبقه بندی هدفهای آموزشی در حیطه ی عاطفی

.1دریافت

.2پاسخ

.3ارج نهادن

.4سازماندهی ارزشها

.5وجدانی کردن ارزشها

اسلاید 8 :

طبقه بندی هدفهای آموزشی در حیطه ی روانی -حرکتی

.1دریافت

.2آمادگی

.3پاسخ هدایت شده

.4خودکار شدن عمل

.5رفتار مرکب

.6تطبیق و ابداع

اسلاید 9 :

تعریف رسانه آموزشی

 • رسانه آموزشی ترجمه ی ( (instructional media است که در لغت به واسطه،ماده ی واسط یا رابط دو چیز،حدفاصل و سرانجام،وسیله نقل و انتقال تعریف شده است.
 • رسانه ی آموزشی ابزاری است برای ارایه آموزش به فراگیر و طبیعتاً جزیی از فرآیند آموزش و تکنولوژی آموزشی محسوب می شود،نه تمام آن.

اسلاید 10 :

مثال رسانه ی آموزشی

 • چنانچه فراگیر را مصرف کننده و آموزش را کالای مصرفی بدانیم رسانه همان وسیله ای است که کالا را از محل تولید یا توزیع به دست مصرف کننده می رساند. به عبارت دیگر آموزش=کالا،فراگیر=مصرف کننده و رسانه وسیله ی انتقال و ارایه کالا به مصرف کننده یا آموزش به فراگیر است.
 • در کلاس درس معلم رسانه ی آموزشی است.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید