بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

نظام پرداخت

سيستم يا مقرراتي است كه دستگاه ها يا سازمان هاي دولتي از طريق آن فعاليت شاغل را ارزيابي مي كند تا پاداش هاي پولي و غير پولي را به صورت مستقيم و يا غير مستقيم در چارچوب قانون و توانايي هاي خود، به كاركنان پرداخت نمايد

اسلاید 2 :

انواع نظريه هاي حقوق و دستمزد

اسلاید 3 :

روشهاي ارزشيابي شغل براي تعيين و برقراري حقوق و مزايا

اسلاید 4 :

حقوق و مزايا در اين قانون بر مبناي نظام امتيازي تعيين و برقرار مي شود.

اسلاید 5 :

چارچوب كلي تعيين حقوق و مزايا

ضريب ريالي * امتياز حاصل از ارزشيابي شغل و شاغل و ساير ويژگي ها

ضريب ريالي با توجه به شاخص هزينه زندگي در لايحه بودجه سالانه پيش بيني و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد. ( تبصره ماده 64 )

ضرايب حقوق به تفكيك هر فصل در اولين سال اجرا پانصد ريال (  500 )        و در سالهاي بعد به اندازه نرخ تورم كه هرساله از سوي بانك مركزي اعلام مي گردد افزايش مي يابد. (ماده 125)

اسلاید 6 :

ماده 76-حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي مستمر شاغلين، حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول اين قانون و ساير حقوق بگيران دستگاه‌هاي اجرايي و صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي هر سال با پيشنهاد سازمان به تصويب هياٌت وزيران مي‌رسد.

اسلاید 7 :

تفاوت تطبيق

در صورتي كه با اجراي اين فصل، حقوق ثابت و فوق العاده هاي مشمول كسور بازنشستگي هر يك از كارمندان كه به موجب قوانين و مقررات قبلي در يافت مي نمودند كاهش يابد تا ميزان دريافت قبلي تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود و اين تفاوت ضمن درج در حكم حقوقي با ارتقاء هاي بعدي مستهلك مي گردد. اين تفاوت تطبيق در محاسبه حقوق بازنشستگي يا وظيفه منظور مي گردد.

اسلاید 8 :

امتياز

عيدي و پاداش پايانسال

كارمندان و بازنشستگان و موظفين معادل

5000

 مي باشد.

اسلاید 9 :

مراجع پيش بيني شده در اين قانون

براي تصميم گيري در زمينه حقوق و مزاياي

كاركنان دولت

اسلاید 10 :

امتياز

عيدي و پاداش پايانسال

كارمندان و بازنشستگان و موظفين معادل

5000

 مي باشد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید