بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

درس نظریه های جامعه شناسی 1

 • درس نظریه های جامعه شناسی شامل سه فصل اول کتاب به شرح  فصول  ا و 2 و 3 است.این درس از دروس اصلی الزامی رشته علوم اجتماعی است. پیش نیاز آن  درو س «مبانی جامعه شناسی» و «مفاهیم اساسی جامعه شناسی  2» است.  دانشجویان طی این سه فصل  با  جریانات و نیروهای اجتماعی و فکری موثر در ایجاد جامعه شناسی و رشد نظریه جامعه شناسی آشنا خواهتد شد.  منبع مورد تدریس یکی از منابع مهم  ترجمه شده در حوزه نظریه ها ی جامعه شناسی  در دانشکده های علوم اجتماعی  ایران است. 

اسلاید 2 :

اهداف فصل 1

شناخت  نیروهای اجتماعی موثر در تحول نظریه جامعه شناسی

شناخت  نیروهای فکری  و فلسفی  در پیدایش نظریه جامعه شناسی

خاستگاه های جامعه شناسی در فرانسه، آلمان، انگلیس و ایتالیا

اسلاید 3 :

نظریه

 • فهم درست نظریه جامعه شناسی مستلزم آشنایی با تاریخ نظریه ها و جامعه شناسی است.
 • تعریف نظریه : یک رشته قضایای مرتبط که زمینه را برای تنظیم دانش و تبیین و پیش بینی زندگی اجتماعی  و ایجاد فرضیه های تحقیقی نوین فراهم می کند.

 

اسلاید 4 :

ادامه نظریه

 • معمولا از یک یا چند عنصر برخورداراست.
 • نظریه های جامعه شناسی مربوط به میانه و اواخر قرن 19تاکنون است.
 • نظریه برخی از متقدمان جامعه شناسی مانند دورکیم ، زیمل و ماکس وبر هنوز سودمند و مورد استفاده است.

اسلاید 5 :

نقش نیروهای اجتماعی در تحول جامعه شناسی

.1انقلاب های سیاسی

.2انقلاب صنعتی و پیدایش سرمایه داری

.3پیدایش سوسیالیسم

.4شهرگرایی:

.5دگرگونی مذهبی

.6رشدعلم

.7 جنبش های دهه 60 و 70

اسلاید 6 :

1- نقش انقلابات سیاسی

 • انقلاباتی که در پی انقلاب فرانسه 1789 رخ داد دارای پیامدهای مثبت و منفی بود.
 • همه اندیشمندان آرزوی بازگرداندن نظم به جامعه را داشتند.

اسلاید 7 :

ادامه نقش انقلابات سیاسی

 • این اندیشمندان دو دسته بودند :
 • برخی معتقد به بازگشت به قرون وسطی
 • برخی د رجستجوی یافتن پایه های نظم نوین
 • دسته دوم معقول تر بودند زیرا دگرگونی های اجتماعی بازگشت را امکان نا پذیر ساخته بود.

 

اسلاید 8 :

2 - انقلاب صنعتی و پیدایش سرمایه داری

 • بر اثر انقلاب صنعتی بسیاری از کشاورزان مزارع را ترک نموده و به کارخانه ها پیوستند.
 • نظام اقتصادی تبدیل به بازار آزاد مبتنی بر کالا شده بود.
 • نظام سرمایه داری از این طریق سودهای هنگفتی عاید شمار معدودی از افراد می نمود.
 • این امر واکنش هایی به صورت جنبش های کارگری و جنبش های گوناگون تند رو با هدف سرنگونی سرمایه داری در پی داشت.

اسلاید 9 :

3 - پیدایش سوسیالیسم

 • هدف سوسیالیسم تصحیح زیاده روی های نظام صنعتی و سرمایه داری بود.
 • کارل مارکس معتقد به براندازی نظام سرمایه داری و جایگزینی یک نظام سوسیالیستی بود.
 • امیل دورکیم و ماکس وبر مخالف بودند اما مخالف اصلاح گرا ، زیرا از سوسیالیسم بیش از سرمایه داری می ترسیدند.

اسلاید 10 :

4 - شهر گرایی

 • انقلاب صنعتی مهاجرت جمعیت انبوه شهری را در پی داشت.
 • گسترش شهرها مسائل اجتماعی همچون ازدحام ، آلودگی و غیره را در پی داشت.
 • جامعه شناسان اولیه مانند وبر و زیمل به مسائل شهری پرداختند.
 • مکتب شیکاگو نخستین مکتب جامعه شناسی آمریکا در شهر شیکاگو بود . شیکاگو آزمایشگاه بررسی مسائل شهری بود.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید