بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

استراتژي چيست؟

مسيري را كه سازمان در نظر دارد چارچوب فعاليتهاي خود را در آن ايجاد كند تا به اهداف مورد نظر دست يابد استراتژي مي گويند.

 

اسلاید 2 :

هدف استراتژيك چيست؟

استراتژي نوعي رويكرد سازگار (منعطف) در طول زمان است كه نگرش سازماني را در دستيابي به اهدافش مشخص مي سازد. مقصود از استراتژي عبارت است از نگهداري و حفظ موقعيت مزيتي سازمان از طريق سرمايه گذاري در نقاط قوت و به حداقل رساندن نقاط ضعف يك سازمان. براي انجام اين امر يك سازمان بايد فرصتها و تهديدهايي را  كه از محيط هاي داخلي و خارجي ناشي مي شود را شناسايي كند.

اسلاید 3 :

مديريت استراتژيك چيست؟

فرايندي است كه به وسيله آن مديران هدف درازمدت يك سازمان را برقرار كرده، اهداف عملكردي خاص را تنظيم نموده، راهبردهايي را به منظور دستيابي اين اهداف، در پرتو همه شرايط داخلي و خارجي مربوط تدوين نموده و براي اجراي برنامه هاي عملي منتخب عهده دار مي شوند.

اسلاید 4 :

Strategic Management Model

اسلاید 5 :

اجزاء مديريت استراتژيك

اسلاید 6 :

رسالت و اهداف سازمان

اولين گامها در مديريت استراتژيك، تعريف رسالت (يا مقصود) و اهداف عمده سازمان مي باشد رسالت؛ رهنمودهاي عملياتي، اخلاقي و مالي شركتها هستند. آنها تنها شعارهاي ساده نيستند آنها اهداف، روياها، رفتار، فرهنگ و راهبردهاي شركتها به شمار مي آيند.

اسلاید 7 :

اجراي استراتژي چيست؟

.1پذيرش كاركنان (مجريان)

.2پاداش به كاركنان كه منطبق با تغيير و تحول رفتار مي كنند

.3تنظيم و تدوين ساختار مناسب بر اساس محورهاي زير:

  الف) ساختار تخت باشد يا بلند

  ب) تخصيص وظايف و مسؤليتها بر اساس تقسيم كار

  ج) درجه نمايندگي در اخذ تصميم

  د) تفكيك در سازمان (اصل پيچيدگي)

اسلاید 8 :

ادامه...

.4تنظيم بودجه مناسب

.5سيستمهاي اطلاعاتي كلي و بخشي منابع انساني

.6اندازه گيري سيستم پاداش و عملكرد

.7پاداش متمركز بر ارزش افزوده

.8پاسخگويي

 

اسلاید 9 :

ارزيابي عملكرد استراتژيك

مديريت بايد تصميم بگيرد كه چگونه بر عملكرد نظارت كرده و آن را اندازه گيري كند در نتيجه اثربخشي يك استراتژي مي تواند مورد ارزيابي قرار بگيرد.

اسلاید 10 :

بازخورد در مدل استراتژيك

مديريت استراتژيك يك فرايند پوياست. اجراي يك استراتژي بايد مورد نظارت قرار گيرد تا چارچوبي را كه در آن، اهداف استراتژيك اصلي سازمان درك مي شوند، تعيين گردد. سيستمهاي بازخورد براي مديريت ضروري هستند تا تعيين كنند كه آيا استراتژيهاي آن همانگونه كه برنامه ريزي شده بود كار كنند؟

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید