بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

رالف شا:

هرگاه كتابخانه در برآوردن يك نياز اجتماعي قصور ورزد، جامعه علمش را در برآوردن آن نياز متوقف نمي سازد، بلكه نهادي ديگر را جهت برآوردن آن نياز مي آفريند.

اسلاید 2 :

 • بخش نخست:

تحولات جهان امروز

تحولات نظام دانشگاهی در جهان و ایران

برنامه های راهبردی و محورهای اساسی آن

 • بخش دوم:

کتابداران و کتابخانه ها در تعامل با تحولات و شرایط جدید

جایگاه و نقش کتابخانه ها در برنامه راهبردی

محورهای فعالیتهای و خدمات کتابخانه ها در برنامه راهبردی

الزامات مشارکت در برنامه راهبردی

 • پایان سخن

اسلاید 3 :

 • جهان: همواره در حال تغییر و تحول...

– سرعت و گستره تغییرات و نوآوری ها

– تحول در روندهاي اقتصادي

– تحول در نظامهاي سياسي

– پویایی نظامهای آموزشی

– افزايش رقابت در همه عرصه ها...

اسلاید 4 :

 • دانشگاه در خدمت صنعت و تجارت
 • خود دانشگاه به عنوان یک صنعت، یک تجارت

–حركت دانشگاهها به سوي پول سازي

 • تغییر ساختار، برنامه و محتوای آموزش عالی

–حرکت شتابان به سوی پژوهش

–افزايش شتابان تعداد دانشجويان (بویژه تحصیلات تکمیلی)

–كاهش تعداد كاركنان و تعداد پستهاي سازماني و اجرایی

 • مثال دانشگاه فردوسی

اسلاید 5 :

 • راز بقا...
 • رقابت میان دانشگاهها در سطح ملی و جهانی
 • چارچوبهای نو در برنامه های دانشگاهها
 • تغییر و تحول در برنامه های آموزشی و پژوهشی
 • تغییر در رویکردها/ احساس نیاز به برنامه های راهبردی
 • حركت به سوي برنامه هاي راهبردي

اسلاید 6 :

 • «دانشگاه فردوسي مشهد يکي از دو دانشگاه برتر جامع کشور در توليد علم، نظريهپردازي و توسعه فناوري، برخوردار از جايگاه معتبر در بين 10 دانشگاه اول جهان اسلام و جزء 500 دانشگاه ممتاز جهان با هويتي اسلامي- ايراني است.»

اسلاید 7 :

 • « دانشگاه فردوسي مشهد به عنوان دانشگاهي جامع و منحصر به فرد در نيمه شرقي کشور، برخوردار از قطبهاي علمي ممتاز، براي پاسخ‌گويي به نيازهاي جامعه و اعتلاي فرهنگي آن اهتمام ورزيده و با بهكارگيري فناوريهاي پيشرفته و استانداردهاي جهاني و تقويت همكاري با مراكز علمي و فرهنگي به توليد و ترويج علم نافع در سطح ملي و بينالمللي تلاش مي کند

اسلاید 8 :

 • مسئوليتپذيري و پاسخگويي در قبال نيازهاي علمي در سطح ملي و بينالمللي
 • دانشآفريني، دانشگستري و ارج نهادن به آفرينشهاي فکري
 • خودباوري، نوآوري، رقابتپذيري و آزادانديشي علمي
 • تعامل فعال و سازنده در همکاريهاي علمي و فرهنگي بينالمللي

اسلاید 9 :

 • افزايش توليدات علمي، گسترش مراکز و نهادهاي پژوهشي و دستيابي به جايگاه پژوهشي ممتاز در سطح ملي و فراملي
 • توليد و توسعه دانش فني، بهرهگيري از فناوريهاي پيشرفته، کاربردي نمودن يافتههاي علمي در جامعه و تجاريسازي دستاوردهاي پژوهشي و افزايش ثبت اختراعات
 • گسترش و تعميق تعاملات سازنده و همافزا با مراکز علمي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي در سطح ملي و بينالمللي

اسلاید 10 :

 • گسترش دانش در فضايي رقابتي (ملي و جهاني)
 • به كارگيري آخرين فناوريها
 • ارتقاي رتبه علمي و كسب اعتبار ملي و جهاني
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید