بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تعريف محيط سازمان در نگرش سيستمي

-محيط مجموعه شرايط و عوامل خارجي موثر بر سازمان مي باشد.

-محيط پديده هاي اطراف سازمان مي باشد.

-محيط تصور مدير از پديده هاي پيرامون سازمان مي باشد نه خود ان پديده ها.

-محيط به عواملي كه خارج از سازمان قرار دارند،ولي تا اندازه اي در عملكرد ان دخالت دارند.

اسلاید 2 :

تعامل سازمان ومحيط

-در مفاهيم سيستمي ،به سيستم تعاملي سازمان و محيط ان ،سيستم برين اطلاق مي شود.

اسلاید 3 :

=Lروابط بالقوه میان سازمان و محیط
1= سازمان
2= محیط

اسلاید 4 :

متغير ها و پارامتر ها

1.عوامل داخل سيستم(متغير)

2.عوامل خارج سيستم(پارامتر)

اسلاید 5 :

 هدفمندي و اطلاع گيري در سيستم هاي باز

اسلاید 6 :

فراگرد هاي اساسي سازمانها و سيستم هاي باز

1.وارد كردن منابع و مواد خام معيني از محيط براي تبديل به محصول يا خدمتي كه متعاقبا براي مصرف در همان قسمت يا ساير قسمتهاي محيط صادر مي شود.

2.كسب اطلاعات از محيط و بخشهاي دروني خود براي استفاده در تعريف مساله و تصميم گيري به منظور ايجاد تغيير اگاهانه در وضع موجود اموزش،نحوه انجام وظيفه و كاركرد،ساختار دروني سيستم و جنبه ها يا حوزه هايي از محيط (پيمايش)

اسلاید 7 :

راههاي ارتباطي سيستم هدفمند با محيط بيروني

1.سيستم پيمايش:كه از طريق ان اطلاعات مورد نياز را از محيط به دست مي اورد.

2.سيستم تصميم گيري:كه به وسيله ان براي مواجهه با تحريكات محيط عمل مي كند.

3.سيستم بهينه سازي اطلاعات (سيستم ساختار دهي دروني):كه به وسيله ان نقش اطلاعات در فراگرد تصميم گيري دركمي شود.

اسلاید 8 :

ماهيت سيستم پيمايش

-مسائل استراتژيك:تاثير عوامل محيطي نظير تهديدات،فرصتها يا محدوديتها بر سازمان به صورت يك مسئله جلوگر مي شود كه به ان مسائل استراتژيك مي گويند.

-حل مساله استراتژيك:ايجاد هماهنگي ميان تغييرات محيطي خاص و فعاليتهاي انطباقي سازمان را مسائل استراتژيك مي گويند.

اسلاید 9 :

شدت پيمايش

اسلاید 10 :

عوامل موثر دردرجه و شدت پيمايش محيط توسط سازمان

1.ميزان دسترسي سازمان به منابع اقتصادي

2.نحوه ي ادراك مدير از ماهيت روابط سازمان و محيط ان

3.ميزان و گستردگي تغيرات در وضعيت محيط،تا انجا كه به سازمان مربوط مي شود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید