بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

    بهره وری درسطح ملی:افزايش بهره وری تنها راه توسعه اقتصادی کشورها می باشد که موجب ارتقاء سطح رفاه زندگی يک ملت می گردد.

     بهره وری در سازمان :استفاده بهينه و مؤثر و کارآمد از منابع، تقليل ضايعات ، کاهش قيمت تمام شده ، بهبود کيفيت، ارتقاء رضايت مشتريان ، دلپذيری از محيط کار و افزايش انگيزه و علاقه کارکنان به کار

     بهره وری در خانه:ارتقاء بهره وری در خانه موجبپايين آمدن ضايعات، از بين رفتن اسراف و کيفيت زندگی بهتر می شود .

    بهره وری فردی: استفاده بهينه از مجموعه استعدادها و توانائيهای فرد در مسير پيشرفت زندگی. 

اسلاید 2 :

هر شرکتی برای بهبود بهره وری بايد از سنجش و اندازه گيری عملکرد سازمان شروع کند. بدون سنجش و اندازه گيری عملکرد سازمان و بدون روشی متمرکز، سيستماتيک و تحليلی نمی توان بهبود بهره وری را شروع کرد.

اسلاید 3 :

نتايج سنجش شاخص های بهره وری برای برنامه ريزی استفاده می شود. در مرحله سنجش ، بهره وری از ابعاد مختلف در سطح کلی و جزئی در طی زمان مورد ارزيابی و اندازه گيری قرار می گيرد.

 دو روش اساسی برای سنجش بهره وری وجود دارد:

روش اول: مقايسه بهره وری بين دو دوره زمانی

روش دوم: مقايسه بهره وری در يک دوره زمانی 

اسلاید 4 :

ارزيابی بهره وری – روش اول

در ارزيابی بهره وری از اين نوع، مقدار واقعی بهره وری کل بين دو دوره زمانی مقايسه می شود.

مثلاً اگر بهره وری کلی (TP) در ماه فروردين 250/1 و در ماه ارديبهشت 375/1 باشد، در آنصورت درصد تغييرات در بهره وری کلی بين اين دو ماه به صورت زير محاسبه می شود:              

اسلاید 5 :

روش دوم برای سنجش بهره وری، مقايسه بهره وری به طور کلی و بهره وری کل بطور خاص در يک دوره زمانی می باشد.

فرض کنيد شرکت پيش بينی کرده است که مقدار بهره وری کلی (TP)  410/1 برای ماه ارديبهشت باشد. چون مقدار واقعی (TP) برای ارديبهشت  375/1 بوده است. درصد تغييرات TP  برای ارديبهشت چنين خواهد شد:              

اين عدد نشان می دهد عليرغم اينکه بهره وری کل در ماه ارديبهشت نسبت به ماه فروردين 10% بيشتر بوده است. هنوز 5/2 درصد کمتر از مقدار برنامه ريزی شده و هدف بوده است .  

  • سنجش بهره وری به روش دوم موجب می شود هدفهای زير تحقق يابند:
    1- تعيين تفاوت بين بهره وری واقعی و مورد انتظار
    2- کمک به فرايند برنامه ريزی بهره وری از طريق برآورد واقع بينانه تر از سطوح بهره وری در آينده
    3- مديريت را قادر می سازد در باره دلايل تحقق يا عدم تحقق
    TP مطابق آنچه قبلاً پيش بينی شده است، تحقيق کند.

اسلاید 6 :

بهره وری حاصل تقسيم ارزش توليد و يا ارزش افزوده يک فعاليت اقتصادی بر هزينه های بکار رفته برای تحقق يافتن آن مقدار توليد يا ارزش افزوده،  در يک دوره زمانی می باشد.

اسلاید 7 :


راهی که محصول و نهاده ها به وسيله آنها اندازه گيری می شوند، می تواند شاخص های بسيار متفاوتی را برای اندازه گيری بهره وری به وجود آورد. در نتيجه معمولاً بهره وری به يکی از اشکال زير بيان می شوند:
- بهره وری جزئی
- بهره وری کل عوامل
- بهره وری چند عامل
- بهره وری کل
- بهره وری جامع کل
 

اسلاید 8 :

عبارت است از حاصل کسر ارزش محصول کل يا ارزش افزوده بر تعدادی از نهاده ها. بهره وری چند عامل تنها ميزان بهره وری را در ارتباط با زير مجموعه ای از کل نهاده ها اندازه گيری می کند. مثلاً تعدادی از اين عوامل می توانند نيروی کار و مواد باشند .   

اسلاید 9 :

 از تقسيم ارزش کل محصولات توليدی به مجموع ارزش کليه نهاده های مصرفی بدست می آيد.  

 بهره وری کل معياری است کلی که تأثير مشترک و همزمان همه نهاده ها از قبيل نيروی انسانی، مواد،، سرمايه، انرژی، و نظاير آن را در ارتباط با ميزان و ارزش توليد را درنظر می گيرد

اسلاید 10 :

به منظور  همگون سازی نهاده های متفاوت در بهره وری کل، چند عامل را بايد به واحدی مشترک يعنی ريال تبديل کرد.

در صورتيکه در اين محاسبه ارزش پولی را در نظر بگيريم، دشواريهايی از قبيل افزايش قيمتها و تورم وجود دارد که می تواند ارزش ستاده های توليدی و يا ارزش نهاده های مصرفی را به صورت کاذب کم و زياد نشان دهد. لذا لازم است با استفاده از شاخص های قيمت ( لاسپيرز ، پاش، فيشر و نظاير آن) نوسانات قيمت را حذف کرد.  

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید