بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

با توسعه و پيشرفت ورزش، ميزان حضور و يا عدم حضور زنان در فعالیت های ورزشی به عنوان شاخصي جهاني از وضعيت اجتماعي زنان در يك جامعه به شمار می آید.

نگرش و تصور كليشه اي از ورزشكاران زنان در حال تغيير است براي درك بيشتر اين تغيير بهتر است كه به زنان ورزشكار كشور قبل از توجه به جنسيت‌شان به ورزشكار بودنشان اهميت داد.

چرا كه نيمي از جامعه ما «زن» نام گرفته است و زنان صرف‌نظر از نگاه صرفاً «جنسيتي» بخش تأثيرگذاري هستند كه سلامت آنان به سلامت جامعه كمك مي‌كند.


 
از طرفي بيماري، خستگي و افسردگي آنان

 هزينه‌هايي را بر دوش جامعه تحميل مي‌كند

 لذاضروري است ورزش و تربيت‌بدني در اين

                  حوزه به پويايي و شكوفايي برسد..

اسلاید 2 :

امروزه نيز در بيشتر جوامع، زنان از فرصت‌هايي برابر براي شركت در فعاليت‌‌هاي ورزشي محروم‌اند
اما به نظر می‌رسد
 اين محروميت در كشور جمهوري اسلامي ايران به دلايل مختلف به ويژه شرايط فرهنگي اجتماعي حاكم بر كشور برجستگي بيشتري دارد

 تربيت بدني و ورزش بانوان در جمهوری اسلامي ايران از اهميت خاصي برخوردار است، چرا كه علاوه بر وجوه اشتراك آن با ورزش مردان و تأثير مشتركي كه بر سلامت و نشاط هر دو جنس زن و مرد دارد، با توجه به اوامر و نواهي دين، حدود و ضوابطي براي آن تعيين شده است

اسلاید 3 :

در سال‌های اخیر، ورزش بانوان:

üتنها 8 سهميه براي بازي‌هاي المپيك و 8 سهمیه  برای پارالمپیک کسب نمودند

üتنها دو سهميه براي بازي‌هاي المپيك زمستاني به دست آوردند

ü تنها 13 اعزام به كلاس‌هاي آموزشي مربيگري و داوری بین المللی در فدراسيون‌هاي صورت گرفته است

üتنها 12 قضاوت در میادین بین المللی انجام داده اند

üاز میان 31 استان کشور تنها 12 استان دارای اماکن ویژه بانوان هستند

üازميان 45 فداسيون فعال دربخش بانوان تنها موفق به تصدي دو پست ريأست فدراسيون شده‌اند

üاز ميان 1451هيأت ورزشي فعال استاني تنها 41 پست رياست هيأت را كسب نمودند

üاز میان 92 معاون مدیر کل در استان‌های کشور تنها 7 پست معاونت را به خود اختصاص داده اند

üاز میان 434 رئیس ادارات ورزش و جوانان تنها 3 پست ریاست را به خود اختصاص داده اند

üاز 31 پست مدیر کل ورزش و جوانان استان‌ها، سهمی نداشته اند

üاز مجموع 454 پست تخصیصی ورزش بانوان استان‎‌ها، 258 پست آن بلاتصدی است.

اسلاید 4 :

مطالعه و بررسی تحقیقات انجام شده نشان می دهد که تقریباً کلیه یافته های پژوهشی در زمینه تربیت بدنی و ورزش بانوان در کشور جمهوری اسلامی ایران بیانگر آن است که دختران و زنان ایرانی در انجام فعالیت های ورزشی دارای محدودیت ها و مشکلات عدیده ای مانند؛
1- محدودیت های ساختاری و مدیریتی
(سلامی و همکاران، 1381)(اتقیا، 1386)
2- محدودیت های مالی و امکاناتی(معاونت ورزش بانوان، 1373)(مرکز تحقیقات صدا و سیما، 1375)(متقی پور، 1379)(حضرتی،1380)(باقرزاده و همکاران، 1380)(سلامی و همکاران، 1381)   (احسانی، 1382)(ابودردا، 1385)(نادریان و همکاران، 1386)
3-محدودیت های انسانی و تخصصی(معاونت ورزش بانوان، 1373)(باقرزاده و همکاران، 1380) (سلامی و همکاران، 1381)(اتقیا، 1386) و
4- محدودیت های فرهنگی و اجتماعی(کاشف،1372)(کاشف، 1374)(مرکز تحقیقات صدا و سیما، 1375)(جعفری،1380)(سلامی و همکاران، 1380) (ابودردا،1385)(وحیدا و همکاران، 1385)(اتقیا1386) می باشند.

اسلاید 5 :

بیشتر پژوهش های صورت گرفته در کشور متوجه موانع و محدودیت های مشارکت قشرهای متفاوت بانوان در فعالیت‌های ورزشی بوده


 و تاکنون پژوهشی در قالب شناسایی، تعیین و اولویت بندی عوامل مؤثر بر توسعه کمی و کیفی تربیت بدنی و ورزش بانوان از جنبه های مختلف به صورت جامع انجام نشده است

اسلاید 6 :

اهداف تحقیق
 هدف کلی
تعیین و اولویت بندی عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران

اهداف ویژه
1- تعیین عوامل ساختاری و مدیریتی مؤثر بر توسعه
 تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران

2- تعیین
عوامل مالی و امکاناتی  مؤثر بر توسعه
تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران
3- تعیین عوامل انسانی و تخصصی مؤثر بر توسعه
تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران

4- تعیین
عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر توسعه
تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران
5- اولویت بندی عوامل مؤثر بر توسعه تربیت بدنی

و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران

اسلاید 7 :

تحقیق حاضر توصیفیاز نوع پیمایشی انتخاب شده و داده هاي آن توسط پرسش‌نامه و به صورت میدانی جمع آوری شده است.

به وسیله یک پرسشنامه باز مقدماتی(روش دلفی) طی دو مرحله، عوامل موثر بر توسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران در قالب 76  سؤال در پرسشنامه ای با 76 سؤال در ارتباط با نظرات آزمودنی ها درباره‌ی عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان و یک سؤال باز در ارتباط با دیگر عوامل موثر دسته بندی شده است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید