بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

فرآيندهاي مديريت پروژه : (project management processes)

در اکثر پروژه ها مشترک است ؛ شامل :
Initiating , Planning , Executing
Monitoring & Controlling , Closing

اسلاید 2 :

پروژه و يا فاز پروژه را
تعريف و تصويب مي کند

اسلاید 3 :

تعريف و اصلاح اهداف,
برنامه ريزي فعاليتها براي دستيابي به اهداف

اسلاید 4 :

يکپارچه سازي و هماهنگی
افراد و ساير منابع به منظور اجراي برنامه مديريت پروژه

اسلاید 5 :

ارزيابي و نظارت دائمي ميزان پيشرفت ، براي تعيين انحرافات از برنامه مديريت پروژه که بر مبناي آن اقدامات اصلاحي ميتواند در مواقع ضروري و مورد نياز براي رسيدن به اهداف ، اتخاذ شود .

اسلاید 6 :

پذيرش رسمي محصول ، خدمت ويا نتيجه و رساندن پروژه و يا يک فاز پروژه به نقطه نهايي

اسلاید 7 :

تعريف :
شامل فرآيندها و فعاليتهاي مورد نياز براي تشخيص ، تعريف ، ترکيب ، يکپارچه سازي و هماهنگی فرآيندهاي مختلف مديريت پروژه در خلال گروههاي فرآيندي است .

اسلاید 8 :

ايجاد منشور محدوده
ايجاد بيانيه مقدماتي محدوده
ايجاد برنامه مديريت پروژه
هدايت و مديريت اجرای پروژه
نظارت وكنترل كارهاي پروژه
کنترل يکپارچه تغييرات
اتمام پروژه

اسلاید 9 :

تعريف :
فرآيندهاي مورد نياز براي تضمين اينکه تمام کارهاي پروژه براي تکميل موفقيت آميز پروژه ديده شده و از کارهای زائد اجتناب شده است.

اسلاید 10 :

برنامه ريزي محدوده
تعريف محدوده
ايجاد WBS
تائيد محدوده
کنترل محدوده

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید