بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

استراتژي: 

استراتژي به زبان ساده مشخص كننده اين است كه به چه مي خواهيد برسيد وچگونه مي خواهيد به آن برسيد

برنامه ريزي استراتژيك :

 فرايند مستمر ونظام مندي است كه اعضاء سازمان را كمك مي كند تا :

درتعيين اهدافي كه به آينده مربوط مي شود هرچه بهتر تصميم گيري كند

چگونگي رسيدن به اين اهداف را مشخص كند و

ميزان حصول به اين نتايج را مشخص كند

به زبان ساده برنامه ريزي استراتژيك به شما اين اطمينان را مي دهد كه راهي كه در پيش گرفته ايد به همان جايي منتهي شود كه مي خواهيد به آن برسيد

اسلاید 2 :

مديريت استراتژيك :

  • هنر وعلم تدوين ، اجرا وارزيابي تصميمات همه جانبه به منظور توانمند سازي سازمان دردستيابي به اهداف مورد نظر.
  • استفاده از :

Ø فرصتهاي كليدي محيط

Ø كاهش مخاطرات ناشي از تهديدات محيطي

Ø تقويت نقاط قوت درون سازمان

Ø فائق آمدن برنقاط ضعف درون سازماني

Ø نهايتا” حل مشكلات اساسي واستراتژيك سازمان ، بهبود عملكرد

    وبرخورد موثربامحيطي كه با تغييرات سريع مواجه مي باشد

اسلاید 3 :

ايجاد استراتژي

بيان اهداف استراتژيك

تعيين پروژه هاي استراتژيك وشاخصها

پياده سازي مداوم اقدامات

پايش ونظارت براجراي اين اقدامات وكارايي استراتژي

بازنگري استراتژي

                  محورهاي استراتژيك :

بيانيه ماموريت (Mission Statement)

چشم انداز ( Vision)

بيانيه ارزشها (Values Statement)

اهداف  (Objectives)

اهداف خرد ( Targets)

اسلاید 4 :

ïمانع چشم انداز: عدم درك صحيح كارمندان ازچشم اندازواستراتژي سازمان

ïمانع كاركنان : بيشترسيستمهاي انگيزشي براي دستيابي به اهداف كوتاه مدت تدوين شده واين به قيمت ازدست رفتن خلق ارزش بلند مدت براي سازمان تمام مي شود

ïمانع منبع : بيشتر سازمانها فرايند هاي جداگانه براي برنامه ريزي بودجه واستراتژي دارندبنابراين منابع مالي وانساني به اهداف كوتاه مدت گره مي خورند نه به استراتژي بلند مدت

ïمانع مديريت : مديران بيشتر وقتشان رابه تحليل نتايج مالي وجستجوي نقايص سپري مي كننددرحالي كه بايد از نقصها براي اصلاح وخلق ارزش هم استفاده كنند

اسلاید 5 :

ßشاخصهاي مالي تنها منعكس كننده يكسري نشانه درخصوص علل موثر اوليه هستنددرحاليكه دلايل براي مديريت اهميت دارند

ßبسياري ازوقايع توسط شاخصهاي مالي مشخص ميشوند اما خيلي كلي ، خيلي ديروگاها”هرگز.

ßشاخصهاي مالي قابليت كمي در ايجاد انگيزش يا هدايت دردستيابي به اهداف در حوزه هاي عملياتي دارند

ßتعيين اهداف زيرمجموعه هاي واحدهاي سازماني با شاخصهاي مالي مشكل به نظر ميرسد

qشركتهايي كه سازمان خود را از طريق شاخصهاي مالي مديريت مينمايندهمانند راننده خودروئي هستند كه شيشه جلوي خودرو رابخارگرفته وتنها از آينه هاي بغل براي راندن وهدايت خودرو استفاده مي نمايند اين شركتها تنها ميتوانند مطمئن باشند كه هنوز در جاده هستند.

اسلاید 6 :

×معيارهاي سنجش عمدتا” كوتاه مدت وغير استراتژيك هستند

×ارزيابي هاعمدتا” يك بعدي است

×درارزيابي هامتغيير هاي مهمي مانند كيفيت ،نوآوري ورضايت مشتريان لحاظ نميگردد

×درتطابق با واقعيتهاي تجاري نيستند

×قابليت اندازه گيري فرايندهاي ارزش افزاكه درچند واحدانجام ميگيرد راندارند

×تفكر بلند مدت رافدا مي كند ( مثل كاهش هزينه هاي تحقيق وتوسعه)

اسلاید 7 :

vدرسال 1990 كاپلان ونورتون درخصوص “ اندازه گيري عملكرد سازمانهاي فردا “ با هدف توسعه يك مدل جديد كه بتواند استاندارد عملكرد را به تصوير بكشد وپتانسيل آن بهتر از داده هاي عملكرد سنتي با شد ، مطالعاتي را انجام دادند كه در نتيجه سيستمي متوازن با چهار وجه (منظر) مالي ، مشتري ، فرايندهاي كسب وكار داخلي ويادگيري ورشد بنا نهاده شد كه كارت امتياز متوازن نام گرفت .

vارزيابي متوازن روشي است كه درآن استراتژي سازمان به يك سري شاخصهاي عملكرد قابل اندازه گيري تبديل شده وازطريق اجراي آن ،سيستمي براي سنجش تحقق استراتژي ومديريت استراتژيك ايجاد مي شود.

vكارت امتياز متوازن يك سيستم مديريتي است (تنها يك سيستم اندازه گيري نيست ) كه سازمان را قادر مي سازد چشم انداز و استراتژي سازمان را شفاف و آنها را به اقدامات اجرايي تبديل نمايد.

vكارت امتياز متوازن يك مجموعه به دقت جمع آوري شده از اندازه هايي است كه از استراتژي سازمان مشتق مي شوند .

كاپلان كاربرد كارت امتياز متوازن را در سه محور زير مي داند :سيستم اندازه گيري ، سيستم مديريت استراتژيك و ابزار ارتباط

اسلاید 8 :

غلبه برمانع چشم انداز از طريق ترجمه ي استراتژي : كارت امتياز متوازن از طريق شاخصها ، اهداف واقدامات ،درك مشتركي از استراتژي هادر داخل سازمان ايجاد مينمايد

غلبه برمانع كاركنان : كارت امتياز متوازن در سازمان به كاركنان نشان مي دهد كه فعاليتهاي روزمره آنها به چه ترتيب به استراتژي هاي سازمان مرتبط مي باشند.

غلبه برمانع منبع : افراد ومنابع مالي لازم براي رسيدن به اهداف كارت امتياز متوازن بايد اساس توسعه سالانه فرايند بودجه گذاري راتشكيل دهد

غلبه برمانع مديريت : مديران بايد زمان خودرابه جاي صرفا”يافتن تغييرات ونقصها ، صرف پرسش ويادگيري درمورد استراتژي سازمان كنند   

اسلاید 9 :

«درBSC  چهارجنبه (پرسپكتيو ) مديريت در اتصال يكديگرند:

اهداف مالي

مشتريان

فرايندهاي داخلي كسب وكار

يادگيري ورشد

بغير از جنبه هاي مالي بسته به نوع سازمان جنبه هاي ديگر راهم مي توان انتخاب نمود از جمله :

ايمني كار ومحيط كار

مسئوليتها اموراجتماعي

شراكتهاي خارجي

«مقصود اصلي BSC ، جاري سازي ماموريت واستراتژي از طريق اهداف وشاخصهاي كمي وكيفي مي باشد

«نتايج BSC در قالب يك طرح گرافيكي از موارد مذكور نمايان مي شود

اسلاید 10 :

درحين تعريف اهداف استراتژيك درهريك از چهار جنبه بايد توجه داشت كه متناسب باهم ودر يك رابطه علت ومعلولي باشند كه بتوان آنچه راكه مورد انتظار است نمايان ساخت .در سازمانهاي خدماتي ودولتي اين مسئله به اين صورت است كه چنانچه بتوان منابع موجود رابه نحواحسن مديريت نمود(مالي)مطمئنا”سيستمهاوافراد مناسبي دراختيار داريد(يادگيري ورشد)،اين مسئله باعث ايجاد خدمات مناسب وباارزش (فرايندهاي داخلي )ميگردد وبدنبال آن نياز عموم برآورده ميگردد(مشتري)

چيزي كه واقعا” كارت امتياز متوازن را ازديدگاه سيستمهاي مديريت عملكرد جداميكند توجه به روابط علت ومعلول است.اندازه گيري هاي كارت امتياز متوازن در زنجيره علت ومعلول به هم مرتبط مي شوند

كارت امتياز متوازن كمك مي كند تا:

اول از ارتباطات علت ومعلولي در مفروضاتي كه براساس آنهااستراتژي بناشده است ، اطمينان حاصل شود

دوم توانايي نيل به اهداف تاييد يا رد شود و

سوم ،همه توان ونيروي موسسه درراستاي تحقق استراتژي سازمان همسوگردد

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید