بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

هدف كلی كتاب

 • هدف كلی این درس آشنایی با نثر مصنوع در زبان فارسی است كه با كلیله و دمنه آغاز می شود و در قرنهای بعدی تحوّل می یابد. اهداف دیگر این درس عبارتند از: آشنا شدن با نثر دورۀ دوم غزنویان و سلاجقه از طریق آشنایی با شیوه نگارش این كتاب، درك و دریافت مضامین و مفاهیم آن و آموختن لغات، تركیبات، امثال و خصایص دستوری.

اسلاید 2 :

جایگاه درس

درس كلیله و دمنه در دو قسمت و برای چهار واحد درسی تدوین شده است و از دروس پایۀ دوره كارشناسی زبان و ادبیات فارسی می باشد. در این كتاب قسمت اول مطالعه می شود.

اسلاید 3 :

هدفهای رفتاری كتاب

 • آشنایی كلی با كتاب و بررسی سیر پیدایش آن
 • شرح لغات، تركیبات، ابیات و عبارات مشكل كتاب
 • توانایی بازنویسی قسمتی از متن به نثر امروز
 • تشخیص معنی صحیح یك عبارت از بین چند معنی داده شده
 • تشخیص صنایع ادبی به كار رفته در متن
 • تشخیص نوع كلمه از نظر دستوری

اسلاید 4 :

آشنایی كلی با كتاب و بررسی سیر پیدایش آن

 • كتاب كلیله و دمنۀ بهرامشاهی یكی از شاهكارهای نثر فارسی است. اصل این كتاب ارجمند از هند است. ایرانیان آن را از هند آورده، خود بابی چند بر آن افزودند. متن سنسكریت قسمتی از ابواب كلیله و دمنه كه از پنجاتنترا و مهابهارتا ترجمه شده در دست است. كلیله و دمنه آنگونه كه از متن عربی آن برمی آید دارای چند باب است كه در نخستین مجموعۀ آن وجود نداشته و به ترجمۀ پهلوی افزوده شده است.

اسلاید 5 :

 • از كتاب كلیله و دمنه ترجمه ها و پیرویهای متعددی صورت گرفته است: ترجمۀ پهلوی، ترجمۀ سریانی، ترجمۀ عربی، ترجمۀ بهرامشاهی كه همین كتاب است، ترجمۀ بخاری (داستانهای بیدپای)، كلیله و دمنۀ منظوم قانعی طوسی، انوار سهیلی و عیار دانش.
 • كلیله و دمنۀ بهرامشاهی: معروفترین ترجمه و تهذیب كلیله و دمنه، ترجمه ای است كه از سوی نصر الله بن عبدالحمید منشی به نثر شیرین و استادانه به فارسی درآمده است

اسلاید 6 :

آشنایی كلی با كتاب و بررسی سیر پیدایش آن

    تاریخ ترجمۀ نصر الله بن عبدالحمید را محققان مابین سالهای 538 و 540 نوشته اند تنها مرحوم دكتر ذبیح الله صفا آن را در سال 536ه. دانسته است. از آنجایی كه این ترجمه در دوران فرمانروایی بهرامشاه غزنوی و به تأیید و تصویب او صورت گرفته به كلیله و دمنۀ بهرامشاهی مشهور و معروف شده است.  

اسلاید 7 :

بخش اول
باب بُرْزُویَهَ الطَّبیب

 • سطر 1: چنین گوید برزویه، مقدّمِ اطبّای پارس
 • مقدّم: رئیس، پیشرو، پیشوا // پارس: نام قومی از اقوام ایرانی آریایی كه در قسمت جنوب ایران ساكن بودند؛ بعدها تمام كشور ایران پارس نامیده شد
 • سطر 1و2: و مادر من از خانۀ علمای دین زردشت بود
 • خانه: در مفهوم «بیت» عربی = خانواده، خاندان

اسلاید 8 :

بخش اول
باب بُرْزُویَهَ الطَّبیب

 • سطر 3: و اول نعمتی كه ایزد، تعالی و تقدّس، بر من تازه گردانید
 • تازه گردانید: ارزانی داشت، بخشید
 • سطر 4: و به مزید تربیت و ترشُّح مخصوص گشت
 • مزید: افزونی// ترشح: پرورده شدن // گشت: گشتم (عطف فعل سوم شخص به اول شخص)

اسلاید 9 :

 • سطر 7: و در معرض معالجت بیماران آمدم
 • مَعْرِض: محل عرضه، محل نمایش // معنی: به درمان بیماران پرداختم
 • سطر 8: میان چهار كار كه تگاپوی اهل دنیا از آن نتواند گذشت
 • تگاپو (تكاپو): جستجوی بسیار، كوشش // نتواند گذشت: تجاوز نمی كند

اسلاید 10 :

 • سطر 9: ذكر سایر و ثواب باقی
 • ذكر سایر: نام و آوازه ای كه به همه جا برسد
 • سطر12: از جهت ذخیرت آخرت مواظبت نماید
 • مواظبت: در اینجا مداومت // كه: حرف ربط تعلیلی = برای آنكه
 • سطر13: و رستگاری عقبی مدَّخر گردد
 • مدخر: ذخیره شده
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید