بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اهمیت موضوع

نقطه آغازین فرآیند مدیریت استراتژیک بررسی محیط است

در بررسی محیطی هم محیط خارجی و هم محیط داخلی مورد مطالعه قرار میگیرد

محیط خارجی سازمان شامل عوامل مؤثر بر سازمان است که از کنترل مستقیم سازمان خارج است.

کسب و کارها فقط تأثیرکمی برمحیط خارجی خود دارند، اما محیط خارجی می تواند تأثیر قابل ملاحظه اي بر یک شرکت و محیط کاری داشته باشد

 

اسلاید 2 :

نکته:

تاریخ دنیاي کسب وکار، مواردي را گزارش می دهد که شرکت ها توانسته اند تأثیر شگرفی بر محیط کلان خود بگذارند

نظیر تأثیر مایکروسافت و یا اینتل بر محیط اطراف خود و دنیاي فناوري اطلاعات

اما عموما این تأثیر گذاري ها نادر هستند

در مدیریت استراتژیک، تأکید بر تجزیه و تحلیل و پاسخگویی به محیط خارجی است

 

اسلاید 3 :

به طور کلی محیط سازمان ها به دو طبقه اصلی، طبقه می شوند

-1محیط داخلی شامل:

ساختار سازمانی،فرهنگ سازمانی، منابع ، سیستم هاي سازمانی ،واحدهاي سازمانی، تکنولوژي سازمانی، هدف ها، برنامه ها، استراتژي ها و منابع سازمانی است.

-2محیط خارجی:

-21- محیط نزدیک (عملیاتی): شامل عرضه کنندگان ،مشتریان، سهامداران، رقبا همکاران و تأمین کنندگان است.

محیط خرد یک شرکت به صنعتی که در آن فعالیت دارد مربوط می شود.

-2 2- محیط دور ( کلان) : شامل نیروهاي اقتصادي، اجتماعی فرهنگی ،سیاسی، حقوقی تکنولوژیکی، جمعیتی و اقلیمی

اما محیط کلان به محیطی گفته می شود که تمامی کسب و کارها را تحت تأثیر قرار می دهد.

تغییرات در محیط کلان تدریجی تر اما پرقدرت تر هستند.

اسلاید 4 :

تکنیکهای لازم جهت شناسایی اجزای محیط

الف- محیط داخلی: براي شناخت محیط داخلی می توان از زنجیره ارزش پورتر، چک لیست هاي بررسی بازاریابی، مالی، مدیریت تحلیل سیستم هاي سازمانی و تحلیل براساس مدل هاي تعالی سازمانی استفاده نمود.

ب- محیط خارجی

ب 1- محیط نزدیک ( عملیاتی ): براي شناخت محیط عملیاتی می توان الگوي پنج نیروي پورتر استفاده نمود

ب 2- محیط کلان (دور) : براي شناخت محیط دور می توان از ماتریس PEST استفاده نمود.

براي جمع بندي میان محیط داخلی و خارجی می توان ازماتریس SWOT کمک گرفت.

 

اسلاید 5 :

1. عناصر محیط که در یک شمارش ساده عبارتنداز:

محیط قانونی: قانون تجارت، قانون کار، قانون مالیات از این قبیل.

محیط سیاسی: سیستم اداري دولت، سیاست داخلی، سیاست خارجی، شوراها و فرآیندهاي تصمیم گیري دولتی.

محیط حقوقی: قوه قضائیه، نحوه رسیدگی به شکایت هاي اقتصادي، مالکیت معنوي از این قبیل.

محیط اقتصادي: میزان تورم، قیمت نفت، تراز خارجی، سیستم اقتصادي دولت، خصوصی سازي، سیاست هاي بانک مرکزي از این قبیل.

محیط اجتماعی: اندازه و مفهوم خانوار، روابط میان افراد جامعه و دانشگاه

اسلاید 6 :

محیط فرهنگی: تنوع قومیت، دین، مذهب، زبان و رنگ ها.

محیط صنعت: صنایع برتر، صنایع حمایت کننده، صنایع پشتیبانی کننده ، ساختار رقابت، تأمین کنندگان و توزیع کنندگان

محیط تکنولوژیکی: فناوري اطلاعات و ارتباطات، نانو، اینترنت، روشهاي تولید، ارائه خدمات تحقیق و توسعه.

محیط جهانی: سازمان ها و نهادهاي بین المللی، قوانین جهانی تشکل هاي منطقه اي ،فرهنگ ها، زبان ها، نژادها، مذاهب و از این قبیل.

اسلاید 7 :

  1. مدلهايی که براي تحلیل محیط استفاده می شود.

مثلا مدل چهارمولفه اي SWOT مدل زنجیره ارزش، مدل پنج نیرویی پورتر از این قبیل.

اسلاید 8 :

محیط خرد (محیط نزدیک= محیط عملیاتی)

محیط نزدیک شرکت را که تأثیرگذاري هاي آن بر شرکت محسوس تر است. و به تعبیري تنفس اصلی شرکت در آن است را، محیط صنعت می نامند.

مایکل پورتر معتقد است بیشترین اهمیت در محیط صنعت براي کسب و کارها، افزایش دامنه رقابت است

وي 5 نیروي رقابتی اصلی را ذکر می کند که توان و قدرت آنها می تواند سودآوري شرکت را تحت تأثیر قرار دهد.

اسلاید 9 :

محیط کلان (= محیط دور = محیط اجتماعی)

محیط کلان حاوي عوامل استراتژیک بالقوه بسیاري است.

با توجه به اینکه نیروهاي اجتماعی هر کشور بی نظیر است، تعداد این عوامل نیز بی شمار می باشد

برخی ازاین عوامل یا نیروها در کشورهاي مجاور مشابه می باشند و برخی دیگر متفاوت

حتی شرایط فرهنگی و تاریخی دو کشور می تواند فضاي کلی در محیط کلان آن دو را معین کند

اسلاید 10 :

مثال

اگر یک شرکت غذایی در مالزي بخواهد وارد بازار ایران بشود از جهت اینکه دو کشور دین اسلام را دارند، محیط براي وي قابل پیش بینی تر است.

اگر یک شرکت محصولات فرهنگی درایران بخواهد وارد بازار افغانستان شود، به دلیل سوابق تاریخی مشترك و زبان فارسی این امر تا حدودي به برآورد نسبت به محیط اجتماعی حاکم بر آنجا به کسب و کار کمک خواهد کرد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید