بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

مقدمه

پيتر ويو، رئيس جديد براي معاونت منابع انساني، در شركت الكترونيكي آلفا ،بتا شده بود.

پيتر گفت دو ضعف در مديريت منابع انساني وسيستم حقوق ودستمزد وجود دارد كه بايد اصلاح شود .

1فقدان كفايت خدمت (سيستم حقوق ودستمزد ومنابع انساني )

2ناتواني در مسير توسعه مهارت هاي كارمندان

اسلاید 2 :

پيتر تصميم به شروع بررسي، در مورد اينكه چه طور

مي توان سيستم جريان حقوق ودستمزد رااصلاح كرد،گرفت.

كنترولر شركت، اليزابت ونكو با توسعه طرحي براي مورد ملاحظه قرار دادن نتايج ذيل موافقت كرد.

چه طور شركت از پيشرفت هاي اخير در تكنولو‍ژي اطلاعات براي جريان كار سيستم حقوق ودستمزدمي تواند  استفاده كند، به طوري كه اثر بخش تر باشد وبرخوردي باقوانين دولتي نداشته باشد؟

اسلاید 3 :

چه طور مي توان سيستم حقوق ودستمزد را به منظور اينكه كارمندان دسترسي مستقيم به اطلاعاتي در مورد مزايا وطرح هاي بازنشستگي شان داشته باشند تعديل كرد.

چه طور مي توان سيستم فهرست سازي وطبقه بندي مهارتها را اجرا كرد .

آيا فهرست سازي وطبقه بندي مهارتها مي تواند با سيستم حقوق ودستمزد تركيب شود؟

اسلاید 4 :

چرخه حقوق ودستمزد ومديريت منابع انساني يكسري فعاليت هاي كاري را تكرار مي كنند وداده هاي مربوط را پردازش مي كنندواين كارها مربوط به مديريت موثر نيروي كار كارفرما مي باشد.

بعضي از مهمترين كارهايي كه انجام مي دهند شامل وظايف ذيل است

–استخدام كردن

–تعيين وظايف شغلي

اسلاید 5 :

–آموزش

پرداخت حقوق

–ارزيابي عملكرد

–تسويه حساب

اين فصل عمدتاً روي سيستم حقوق ودستمزد تاكيد دارد.

اسلاید 6 :

اهداف آموزشي

1فعاليت هاي كاري عمده وداده مربوط كه در پردازش امور توسط مديريت منابع انساني وچرخه حقوق ودستمزد انجام مي شود را شرح دهيد .

2مزاياي مربوط به استفاده از توسعه جديد در فناوري اطلاعات به منظور اصلاح اثر بخشي چرخه حقوق ودستمزد ومديريت منابع انساني را بررسي كنيد .

3فعاليت هاي چرخه حقوق ودستمزد را مستند كنيد

اسلاید 7 :

4الزامات گزارشگري دولتي بنيادي مربوط به چرخه حقوق ودستمزد ومديريت منابع انساني را شرح دهيد واطلاعاتي كه بايد جمع آوري شود تا آن الزامات برآورده شود راتوضيح دهيد .

5خطرهاي عمده در چرخه حقوق ودستمزد ومديريت منابع انساني راشناسايي كنيد وكفايت روش هاي كنترل داخلي مختلف براي رفتاركردن با آنهارا ارزيابي كنيد .

اسلاید 8 :

6تصميمات كليدي كه نياز است كه در مورد سيستم حقوق ودستمزد ومديريت منابع انساني اتخاذ شود را شرح دهيد والزامات اطلاعاتي براي تصميم گيري آنها راشناسايي كنيد.

اسلاید 9 :

هدف آموزشي 1

1فعاليت هاي كاري عمده وداده مربوط كه در پردازش امور توسط مديريت منابع انساني وچرخه حقوق ودستمزد انجام مي شود را شرح دهيد .

اسلاید 10 :

فعاليت هاي چرخه حقوق ودستمزد

اولين وظيفه AIS پردازش داده ها است.

چرا حقوق ودستمزد به صورت گروهي پردازش مي شود؟

چك حقوق ودستمزد به صورت متناوب تهيه مي شود.

به بيشتر كارمندان به صورت همزمان پرداخت مي شود.

فعاليتهاي اصلي كه در چرخه حقوق ودستمزد انجام      مي شود كدام هستند ؟

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید