بخشی از مقاله


سیستم حقوق ودستمزد پارک علم وفناوری خراسان


مقدمه
از دیرباز اطلاعات در فرایند تصمیم گیری آگاهانه و هدفمند انسان اهمیت زیادی داشته است .با پیشرفت جوامع اهمیت اطلاعات در تصمیم گیری ها بیشتر شده است امروزه اطلاعات با عنوان یکی از شاخص های مهم قدرت جوامع و توسعه پایدار آنها محسوب می شود.


حسابداری فرایندی است که اطلاعات مالی را ایجاد می کند و در کلیه واحد های اقتصادی تصمیم گیری ها بر اساس همین اطلاعات اخذ می شود. در حال حاضر دانش حسابداری به عنوان یک دانش فراگیر درآمده که بسیاری خود را نیازمند دانستن آن احساس می کنند .
افراد هر جامعه به منظور استفاده بهتر از منابع برای رفع احتیاجات و خواسته های مادی و معنوی خود نیاز به تصمیم گیری های صحیح اقتصادی و مالی دارند و برای انجام تصمیمات خود وجود اطلاعات اقتصادی و مالی مناسب و صحیح از ضرورت های اجتناب نا پذیر است . حسابداری حوزه ای از فعالیت های خدماتی است که می تواند اطلاعات اقتصادی و مالی را در قالب گزارش های مالی فراهم سازد.


هدف اصلی این پروژه آشنایی فراگیران با مبنای سیستم حسابداری حقوق و دستمزد می باشد که این اطلاعاتی را در زمینه سیستم حقوق و دستمزد پارک علم و فناوری خراسان به ما می دهد و ما را در جهت استفاده از سیستم حقوق و دستمزد راهنمایی می کند .
مقدمه سازمان
اهمیت توسعه ی فناوری به

عنوان یکی از مولفه های اصلی توسعه علمی و نقش انکار ناپذیر آن در توسعه ی اقتصاد اقتصاد مبتنی بر دانایی ضرورت توجه بیش از پیش به این مهم را ایجاد می نماید خوشبختانه روح حاکم بر برنامه چهارم توسعه کشور مبتنی بر اقتصاد دانایی محروم است که خود بر سه پایه پژوهش و فناوری منابع انسانی و زیر ساخت اطلاعاتی و ارتباطاتی پیشرفته استوار است .


با توجه به ضرورت ارتقاء بهره وری آموزش عالی و برقراری ارتباط مستمر و نظام مند میان بخش های اقتصادی جامعه و مراکز علمی و پژوهشی در کشورهای مختلف جهانی تلاش های بسیاری برای ایجاد ساختارهای نوین ماموریت گرا پارک های علم و فناوری به عنوان یکی از نهاد های اجتماعی موثر در فرایند توسه ی فناوری به تبع آن حمایت از ایجاد اشتغال مولد صورت گرفته است .


پارک های علم و فناوری با ایجاد مراکز رشد فناوری به عنوان محیط های مناسب برای استقرار و حضور حرفه ای شرکت های کوچک و متوسط متکی بر دانش واحد های تحقیق و توسعه صنایع و هسته های تحقیقاتی امکان تجمیع و تعاون سازنده با سایر مراکز تحقیقاتی حرفه ای و دانشگاهی مستقر در پارک ها را فراهم را می سازند . هدف نهایی این تجمیع بهره گیری از شرایط هم افزایی و پیش گیری فرایندهای اصلی توسعه فناوری شمال موارد ذیل است:
1- تحقیقات کاربردی و ایجاد فناوری


2- انتقال فناوری
3- جذب و بومی سازی فناوری
4- اشاعه فناوری
5- مستند سازی فناوری

معرفی پارک
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی خراسان یکی از مراکز تحقیقاتی است که از سال 1359 جهت توسعه اهداف سازمان شروع به فعالیت کرد این سازمان در سال 1382 همزمان با تغییر مکان و تغییر ساختار وزارت علوم و به استناد مصوبه شورای گسترش نام خود را از سازمان پژوهش های علمی صنعتی به پارک علم و فناوری خراسان تغییر داد.

 


پارک علم و فناوری خراسان سازمانی است که به وسیله متخصصین حرفه ای مدیریت می شود و هدف اصلی آن افزایش ثروت در جامعه از تریق ارتقاع فرهنگ نوآوری و رقابت سازنده میان شرکت های مستقر در پارک و موسسه های متکی بر علم و دانش است . برای دستیابی به این هدف جریا ن دانش و فناوری را در میان دانشگاها موسسه های تحقیق و توسعه شریک های خصوصی و بازارهای مدیریت می کند و رشد شرکتهای متکی بر نوآوری را از طرق مراکز رشد و فرایندهای زایشی تسهیل می کند . همچنین خدمات مناسب دیگری به همراه فضاهای کاری و تسهیلات با کیفیت با لا فراهم می نماید .این پارک بر اساس اساسنامه خود و و در چارچوب قوانین مصوب و با اهداف ذیل فعالیت می نماید.

 کمک به افزایش ثروت در جامعه از طریق توسعه اقتصاد دانش محور
 تجاری سازی نتایج تحقیقات و تحقق ارتباط بخش های تحقیقاتی و تولیدی و خدماتی جامعه
 افزایش قدرت رقابت و رشد شرکتهای متکی بر دانش

 


 کمک به جذب دانش فنی و سرمایه های بین المللی و داخلی
 افزایش حضور و مشارت تخصصی شرکتهای فناور داخلی در سطح بین المللی
 حمایت از ایجاد و توسعه شرکتهای کوچک و متوسط فناوری و حمایت از موسسه ها و شرکتهای تحقیقاتی و مهندسی نوآور با هدف توسعه فناوری و کارآفرینی.

چارت سازمانی
چارت سازمانی متشکل از ارکان پارک و زیر مجموعه های آن می باشد .
ارکان پارک :
هیات امناء
رئیس پارک
شورای پارک


نحوه تشکیل و ترکیب هیات امنا:
وزیر علوم و تحقیقات و فناوری (رئیس)
معاون فناوری وزیرعلوم تحقیقات و فناوری
رئیس پارک (دبیر)
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا نماینده تام الاختیا ری


تا شش تن از شخصیت های علمی فرهنگی و یا اجتماعی محلی یا کشوری
نحوه تشکیل و ترکیب شورای پارک :
رئیس پارک (رئیس شورا)
معاون (مدیر) امور فناوری(دبیر شورا)
معاون (مدیر) امور پشتیبانی


یک نفر از معاونین پژوهشی دانشگاههای استان
یک نماینده از سوی واحد های فناوری
یک نفر از مدیران دستگاههای اجرایی یا صنایع منطقه
معاون پژوهشی پزوهشکده های تحقیقات توسعه فناوری خراسان
رئیس پارک:
رئیس پارک به پیشنهاد معاون فناوری و حکم وزیر تحقیقات و فناوری انتخاب می شود.


زیر مجموعه های پارک :
زیر مجموعه های پارک عبارتند از : حراست ، دفتر ریاست و روابط عمومی و روابط بین الملل ، معاون فناوری، معاون پشتیبانی، اداره بازیابی و ارتباطات، مدیریت امور موسسات، مدیریت خدمات فنی و تخصصی، مدیریت اداری، مدیریت عمرانی، مدیریت مالی، مدیر مرکز رشد عمومی، مدیر مرکز رشد .
وظایف و ساختار سازمانی قسمت امور مالی
وظایف مدیر امور مالی


الف: نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حساب ها بر طبق قانون و مقررات و مقررات ضوابط مربوط و صحت و سلامت انها.
ب: نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.
ج: نگهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار.
د: نگاهداری حساب اموال موسسه و نظارت بر اموال مذکور


ه: مدیر امور مالی مکلف است صورت حساب دریافت و پرداخت هر ماه موسسه را تنظیم و حداکثر تا پایان ماه بعد به رئیس موسسه و هر 6 ماه یک بار همراه با اسناد و مدارک مربوط از طریق رئیس موسسه در اختیار هیأت امنا قراردهد.
و: مدیر یا مسئول امور مالی مکلف است در مورد وجوهی که به موسسه ابلاغ اعتبار می شوند، نسخه ای از صورت حساب های یاد شده همراه با اسناد و مدارک در اختیار دیوان محاسبات کشور و نسخه ای بدون اسناد و مدارک در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد.
امور مالی تشکیل شده از دو حسابدار و مدیر امور مالی.


حقوق و دستمزد:
تعریف دستمزد: عبارت از وجوهی است که برای کار انجام شده توسط کارمند در یک مدت معین پرداخت و یا تعهد
میگردد.
سیستم های کنترل کننده حقوق و دستمزد
امور کارگزینی: وظیفه عمده این بخش تهیه وتدوین و یا اصلاح دستورالعمل ها،آیین نامه های استخدامی وفرمهای پرسنلی می باشد.از وظایف دیگر این بخش امور مربوط به استخدام،آموزش،ترفیعات،مرخصی ها،نقل وانتقالات در سازمان ها میباشد
امور ثبت اوقات کار: در این سازمان این قسمت به صورت کامپیوتری وتوسط کارت ساعت میباشد.
کارت ساعت(کارت حضور وغیاب):این کارت حضور هر یک از کارکنان در اداره ساعت شروع و خاتمه کار وهمچنین اضافه کاری،مرخصی و ماموریت آنان را نشان میدهد.
در این سازمان هر کارمندی که وارد میشود قبل از اینکه کار خود را شروع کند کارت خود را میزند وقتی کارت خود را میزند سیستم به صورت خود کار ساعت ورود او را ثبت میکند.در این سازمان هر کارمندی وضیفه دارد بر اساس قانون کاراز ساعت 7:30 تا 14:45 در سازمان وظایف خود را انجام دهد و بر این اساس 7.5 ساعت کار مفید داشته باشد که چنانچه ساعت کار کارمند بیشتر از 7.5 ساعت باشد برای او اضافه کاری محسوب میشود و برای آن اضافه کاری حقوقی نیز دریافت میکند.در این سیستم هرگاه کارمند بخواهد مرخصی و یا مأموریت برود ابتدا باید فرم مربوطه آن را پر کند سپس دوباره با استفاده از همین کارت ساعت مرخصی ویا مأموریت خود را وارد سیستم نماید.


امور مالی: وظیفه این قسمت تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد وتعیین مبلغ نا خالص وخالص حقوق دستمزد است.
تنظیم لیست حقوق
امور مالی در پایان هر ماه بر اساس تائیده کارکرد واضافه کار،ماموریت، مرخصی و...پرسنل که توسط کار گزینی ارائه میشود به تهیه و تنظیم لیست حقوق به شرح زیر اقدام مینماید.
لیست حقوقی دارای 3 قسمت میباشد.
1- مشخصات فردی پرسنل
2- مشخصات مربوط به حقوق یا درآمد پرسنل براساس احکام


3- کسورات
البته در این سازمان لیست حقوق بر اساس نوع استخدامی به چهار گروه تقسیم میشود.
1- لیست حقوق اعضا هیأت علمی رسمی
2- لیست حقوق اعضا رسمی


3- لیست حقوق اعضا هیأت علمی پیمانی
4- لیست حقوق اعضا پیمانی
برای مثال ما در اینجا لیست حقوق اسفند ماه اعضا رسمی سازمان را مورد مطامعه قرار میدهیم.
1- مشخصات فردی: نام، نام خانوادگی، شماره پرسنلی، شماره حکم


2- مشخصات مربوط به حقوق یا درآمد پرسنل: حقوق پایه، فوق الاده شغل، حداقل دریافتی، فوق الاده جذب، فوق الاده مسئولیت، ساعت اضافه کار، مبلغ اضافه کار، ساعت طرح، مبلغ طرح، حق اولاد، عائله مندی، فوق الاده سختی کار، فوق العاده آب و هوا، فوق العاده تسهیلات، فوق الاده محرومیت، فوق الاده جذب7%، فوق الاده ویژه، حق مأموریت، هزینه سفر که جمع تمام اینها مساوی است با جمع درآمد
3- کسورات، که کسورات خود دو قسمت است کسورات کارفرما، کسورات کارمند


کسورات کارمند: مالیات، حق بیمه کارمند، پس انداز رفاه، وام مسکن، علی الحساب، صندوق جاوید، صندوق خیریه، وام صندوق رفاه، وام ضروری، وام تجارت، بیمه عمر سهم کارمند.
کسورات کرفرما: حق بیمه کارفرما، بیمه عمر سهم کار فرما
اطلاعات لازم برای محاسبه حقوق


حقوق پایه: حقوقی است که هر ساله بر اساس مصوبه هیئت دولت تدوین وبه کلیه دستگاههای دولتی ابلاغ میگردد و کارگزینی هر سازمان به استناد مصوبه فوق الذکر و سایر قوانین منطبق بر قانون نظام هماهنگ پرداخت احکام پرسنل را صادر مینماید.
ساعت کار عادی: طبق قانون کار ساعت کار عادی مدت زمانی است که کارمند وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار میدهد که این ساعت کار در 24 ساعت به مدت 7/5 ساعت میباشد.


ساعت اضافه کاری: عبارت است از مدت زمانی که کارمند در 24 ساعت علاوه بر 7/5 ساعت کار عادی کار میکند.
که البته در این سازمان اعضاء هیأت علمی ساعت کار اضافی ندارند.
پاداش یا عیدی: در پایان هر سال به استناد مصوبه هیئت دولت مبلغی به عنوان عیدی پرداخت میشود که معمولا این مبلغ از مالیات معاف میباشد.
مرخصی استحقاقی: طبق قانون کار هر کارمند میتواند در طول یک سال یک ماه از مرخصی استفاده کند البته یک ماه مرخصی را نمی تواند پشت سر هم و پی در پی درخواست کند و چنانچه کارمند از مرخصی سالانه خود استفاده نکند در پایان سال محاسبه و به حقوق آن اضافه میشود.البته نکته مهم دریگر در این قسمت این است که در مدت مرخصی استحقاقی به کارمندان حقوق تعلق میگیرد.
کسورات حقوق
امور مالی موظف است در زمان تنظیم هر لیست حقوق با توجه به مصوبات قانونی یا بر اساس توافقات به عمل آمده با کارمند، مبالغی را تحت عنوان کسور حقوق، از حقوق کارمندان کسر و به سازمانهای ذینفع پرداخت نماید.
این مبالغ شامل کسورقانونی وکسورتوافقی میباشد.

 


کسور قانونی: عبارت از وجوهی است که کارفرما به نمایندگی از طرف سازمانهای مربوط و بر اساس مصوبه های قانونی، باید از حقوق کارکنان کسر و به سازمانهای ذینفع پرداخت نماید.کسور قانونی شامل مالیات حقوق، حق بیمه های اجتماعی سهم کارمند.
مالیات حقوق: مطابق قانون، کارفرما موظف است در زمان تهیه هر لیست حقوق، مبلغ مالیات متعلق را با توجه به ضرایب جدول مالیاتی و پس از کسر معافیت های قانونی محاسبه نموده، از حقوق کارمند کسر و به حساب وزارت امور اقتصاد ودارایی واریز نماید.
بیمه تأمین اجتماعی: حق بیمه اجتماعی کارمندان جمعا معادل 30% حقوق ناخالص است که 7% آن به وسیله کارمند، 20% به وسیله کارفرما و 3% باقیمانده از سوی دولت تأمین میگردد. توضیح اینکه جمع حقوق و مزایا را قبل از وضع کسور قانونی و توافقی ، حقوق ناخالص گویند.
بیمه عمر: بیمه عمر مبلغ مشخصی است که برای تمامی کارکنان رسمی و پیمانی یکسان میباشد و مبلغ آن در سال 1384در این سازمان برابر بوده است با 3375 ریال.


بیمه بازنشستگی: حق بازنشستگی سهم کارمند 9% میباشد و 13.5% نیز توسط کارفرما پرداخت میشود که نحوه محاسبه آن در لیست بازنشستگی توضیح داده خواهد شد.
کسور توافقی: کسور توافقی عبارت است از وجوهی که با توافق کارمند ویا بر اساس قرا داد بین کارمند و کارفرما، در زمان تنظیم لیست حقوق کارکنان کسر میشود. بعضی از اقلام کسور توافقی در این سازمان عبارتند از:


صندوق جاوید، پس انداز رفاه، وام مسکن، صندوق خیریه، وام تجارت، وام رفا نحوه محاسبه وپرداخت حقوق
ابتدا مدیر امور مالی به کار گزینی مراجه میکند واز او گواهی کارکرد به انضمام لیست اضافه کاری، مأموریت، مرخصی دریافت میکند و بر آن مبنا مشخصات و کارکرد هر فرد را وارد سیستم حقوق کارکنان مینماید که این لیست به چهار گروه مختلف تقسیم میشود.
1- اعضای هیأت علمی
2- اعضای رسمی
3-اعضای پیمانی هیأت علمی


4- اعضای پیمانی

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید