دانلود فایل پاورپوینت مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی

PowerPoint قابل ویرایش
20 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 اسلاید 1 :

فرایندهای حلقه باز

-فرضیه های زنجیره

-آوران زدایی

-

مکانیزم های کنترل مرکزی

-مولدهای الگوی مرکزی

-نقش  بازتابها و پدیده معکوس سازی رفلکسی

-نخاع شوکی هوشمند

-

کنترل مرکزی حرکات سریع

-مسائل و مشکلات مرتبط با استفاده از بازخورد

-از قبل برنامه ریزی کردن حرکات سریع

موضوع برنامه حرکتی

-اطلاعات حسی و برنامه حرکتی

-انواع خطاهای برنامه حرکتی

-واکنش های راه اندازی

- مشکلاتی درمورد برنامه حرکتی

-

برنامه حرکتی تعمیم یافته

- فرضیه تکانه-زمانبندی

- وجوه جوهری و تغییرپذیر برنامه حرکتی تعمیم یافته

اسلاید 2 :

ایده اصلی این فرضیه بر این استوار است که حرکت توسط محرک درونی یا بیرونی ایجاد می شود. در ادامه انقباضات عضلانی باعث ایجاد اطلاعات حسی (بازخورد پاسخ از نظر جیمز) می شود. جیمز آنها را اطلاعات تحریک کننده نامید که باعث انقباض بعدی می شوند. پس از انقباض دوم انقباضات بعدی به همین ترتیب تا پایان یک توالی معین ادامه می یابد.

اسلاید 3 :

 • مهار دو سویه وحفظ الگوی اصلی حرکت یکی از کارکردهای رفلکس ها است.
 • دستیابی به هدف کاربرد دیگر بازتابها می باشد که توسط پدیده ای به نام معکوس سازی رفلکسی تحقق می یابد.
 • پاسخ های رفلکسی به مرحلهٔ اجرای حرکت بستگی دارد، از این رو این اثر به نام پدیده معکو سازی رفلکسی شناخته می شود.
 • با ادامه تحقیقات پیچیدگی و هوشمندی بیشتر نخاع مشخص شده است.

اسلاید 4 :

 • قورباغه نخاعی در پاسخ به محرک آسیب زا پاسخ پاک کردن را از خود نشان می دهد. این پاسخ بسته به محل آرنجش متفاوت است.
 • گربه نخاعی در پاسخ به تکه پارچه ای که به دور پنجه اش پیچیده شده است، الگوی تکان دادن را در حین راه رفتن روی تردمیل نشان می دهد.
 • این آزمایشات نشان دهنده یکپارچگی حسی و حرگتی در سطح نخاع وهوشمندی آن است.

اسلاید 5 :

سیستم حرکتی در یک توالی حرکتی قطع فعالیت یکسری از عضلات و شروع فعالیت عضلات دیگر را چگونه انجام می دهد؟

احتمالا بازخورد حاصل از اندام

مشکلات این پاسخ محققین را بر از قبل برنامه ریزی کردن حرکات متقاعد ساخته است.

اسلاید 6 :

 • کنترل بازخوردی با وجود درجات آزادی بالا غیر ممکن می نماید.
 • الگوهای فعالیت ثبت شده از عضلات در هنگام سد مکانیکی تا حدود 110 هزارم ثانیه تفاوتی نداشته و تا پایان حرکت تفاوت اندکی ایجاد شده است.

اسلاید 7 :

 • لشلی در آزمایش خود دریافت تمرین با پیانویی که یک کلید آن شکسته بود، موجب قطع حرکت نشد. از این رو نتیجه گرفت که بازخورد در اجرای حرکت نقش حیاطی ند ارد.
 • هنری در تحقیقات خود نشان داده است که اجرای حرکات سریع مانند کشیدن ماشه تفنگ (نقطه بدون بازگشت) رخ میدهد.

اسلاید 8 :

 • آزمایش اسلاتر – همل (1960) نشان داد در شروع اجرای اعمال پیش بینی نقطه ای وجود دارد که ما تسلیم برنامه حرکتی سازمان دهی شده می شویم.
 • موارد ذکر شده و سایر عوامل بررسی شده از جمله پیچیدگی حرکت (هنری و راجرز 1960) ما را به سمت این فرضیه هدایت می کنند که حرکات از قبل برنامه ریزی می شوند و کنترل بازخوردی کندتر از آن است که جزئیات کامل این حرکات را هدایت کند و فقط نقش تنظیمی بر عهده دارد.

اسلاید 9 :

 • با پذیرش برنامه ریزی قبلی حرکات و نقش تنظیمی بازخورد می توانیم بگوییم حداقل دو سطح اجرای حرکتی وجود دارد:

  سطح تصمیم گیرنده

  سطح اجرا کننده

اطلاعات حسی  در سه مرحله متفاوت قبل از اجرای برنامه، بعد از اجرا و پس از اجرای برنامه حرکتی نقش دارند.

اسلاید 10 :

 • منطقی است که با وجود دو سطح اجرای حرکتی دو نوع خطای برنامه حرکتی نیز وجود داشته باشد:

  خطای سطح تصمیم گیرنده

  خطای سطح اجرا کننده

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 20 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی تأثیر آموزش پیش‏ دبستانی بر یادگیری مهارتهای روانی حرکتی و سازگاری اجتماعی دانش‏آموزان دوره ابتدایی

word قابل ویرایش
174 صفحه
34700 تومان
بررسي تأثير آموزش پيش‏دبستاني بر يادگيري مهارتهاي رواني ـ حركتي و سازگاري اجتماعي دانش‏آموزان دوره ابتداييمنابع:- آدلر، آدلر (1361) روان شناسي فردي. ترجمة حسن زماني، تهران: پيشگام - آرمند، محمد (1372) روشهاي تدريس فعال و آراء صاحبنظران. رشد معلم. شماره 4- آناستازي، اس (1378) روان آزمايي. ترجمه: محمدنقي براهني ...

مقاله در مورد یادگیری مشارکتی

word قابل ویرایش
43 صفحه
21700 تومان
مقدمهاين موضوع که دانش آموزان چگونه يکديگر را درک کرده و چگونه با هم ارتباط برقرار مي کنند جنبه اي فراموش شده از آموزش است . بيشتر زمان آموزش ، صرف ايجاد ارتباط مناسب بين دانش آموزان و مواد آموزشي مي شود و مقدار نيز صرف چگونگي تعامل با دانش آموزان مي گردد . اما چگونگي ارتباط دانش آموزان با يکديگر، ناديده گرفت ...

مقاله در مورد یادگیری حرکتی واجرا از اصول تا تمرین

word قابل ویرایش
147 صفحه
34700 تومان
یادگیری حرکتی واجرا از اصول تا تمرینفصل اول: مقدمه‌ای بر یادگیری و اجرای حرکتی:تعاریف مهارت:مهارت قابلیتی است که با ؟؟ معین و صرف حداقل انرژی یا زمان کاری به نتیجه برسد.تفاوت حرکت و مهارت:حرکت ضرورتاً در محیط به هدف خالی نمی‌رسد. مانند این‌که بدون هدف انگشتان خود را تکان دهید. اما اجرا‌کننده مهارت، از حرکت به ...

دانلود مقاله ارتباط اختلال یادگیری ویژه1 سندرم »آلکسیا2« با سیستم اعصاب مرکزی

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
مقدمهاستراب و بلاك3، معتقدند فرآیند یادگیري میتواند فرآینـدي رفتـاري باشـد و رفتـار بـر سطوحی از ارتباط درونی4 مشخّص تحقّق مییابد کـه رفتـار را بـه صـورت سلـسله مراتـب بازنمایی میکند.1- Specefic Learning Disabilities (S.L.D) 2- Alexia3- Strub and Black 4- interrelated Levels١٥٠به این ترتیب اختلال یادگیري اختل ...

دانلود فایل پاورپوینت مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی

PowerPoint قابل ویرایش
20 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
  اسلاید 1 : فرایندهای حلقه باز -فرضیه های زنجیره -آوران زدایی - مکانیزم های کنترل مرکزی -مولدهای الگوی مرکزی -نقش  بازتابها و پدیده معکوس سازی رفلکسی -نخاع شوکی هوشمند - کنترل مرکزی حرکات سریع -مسائل و مشکلات مرتبط با استفاده از بازخورد -از قبل برنامه ریزی کردن حرکات سریع موضوع برنامه حرکتی -ا ...

دانلود فایل پاورپوینت اهمیت اندازه گیری اجرای حرکتی در فهم یادگیری

PowerPoint قابل ویرایش
38 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : برای شروع مطالعه درباره یادگیری حرکتی ابتدا باید اصولی را درباره مهارت هایی که اصل و اساس این بررسی است بدانیم. دو نکته مهم را درباره مهارت های حرکتی مورد بحث قرار خواهیم داد: مهارت های حرکتی را با در نظر گرفتن وجه تمایز آنها از مهارت های دیگر تعریف خواهی ...

مقاله تاثیر یادگیری مشارکتی بر انگیزش و لذت دانش آموزان

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تاثیر یادگیری مشارکتی بر انگیزش و لذت دانش آموزان چکیده یادگیری مشارکتی به طیف گسترده ای از فعالیت های رسمی و غیر رسمی نسبت داده می شود که هر نوع تعامل همتا با همتارا در برمی گیرد.یادگیری مشارکتی یک فعالیت هماهنگ است که از تلاش برای ساخت و حفظ یک درک مشترک ناشی می شود. فعالیت های مشارکتی از بحث های کلاسی پر ...

مقاله تعامل فرد ، محیط و تکلیف در یادگیری حرکتی : تأثیر فضای رقابتی و استحکام ذهنی در یادگیری مهارتهای ساده و پیچیده ورزشی

word قابل ویرایش
20 صفحه
27700 تومان
تعامل فرد، محیط و تکلیف در یادگیری حرکتی: تأثیر فضای رقابتی و استحکام ذهنی در یادگیری مهارتهای ساده و پیچیده ورزشی چکیده هدف از پژوهش حاضر، بررسی تعامل فرد (مؤلفه استحکام ذهنی)، محیط (فضای رقابتی) و تکلیف (دو مهارت ساده و پیچیده ورزشی) در یادگیری حرکتی بود. شرکتکنندگان این پژوهش 104 نفر از دانشجویان پسر مقط ...