بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

فرایندهای حلقه باز

-فرضیه های زنجیره

-آوران زدایی

-

مکانیزم های کنترل مرکزی

-مولدهای الگوی مرکزی

-نقش  بازتابها و پدیده معکوس سازی رفلکسی

-نخاع شوکی هوشمند

-

کنترل مرکزی حرکات سریع

-مسائل و مشکلات مرتبط با استفاده از بازخورد

-از قبل برنامه ریزی کردن حرکات سریع

موضوع برنامه حرکتی

-اطلاعات حسی و برنامه حرکتی

-انواع خطاهای برنامه حرکتی

-واکنش های راه اندازی

- مشکلاتی درمورد برنامه حرکتی

-

برنامه حرکتی تعمیم یافته

- فرضیه تکانه-زمانبندی

- وجوه جوهری و تغییرپذیر برنامه حرکتی تعمیم یافته

اسلاید 2 :

فرایندهای حلقه باز

فرضیه زنجیره پاسخ

ایده اصلی این فرضیه بر این استوار است که حرکت توسط محرک درونی یا بیرونی ایجاد می شود. در ادامه انقباضات عضلانی باعث ایجاد اطلاعات حسی (بازخورد پاسخ از نظر جیمز) می شود. جیمز آنها را اطلاعات تحریک کننده نامید که باعث انقباض بعدی می شوند. پس از انقباض دوم انقباضات بعدی به همین ترتیب تا پایان یک توالی معین ادامه می یابد.

اسلاید 3 :

فرضیه زنجیره پاسخ ...

 • فرضیه زنجیره پاسخ مدلی از حلقه باز است؛ با این تفاوت که بازخورد در آن نقش دارد.
 • همچنین این فرضیه شباهت ها دو تفاوت هایی نیز با تئوری حلقه بسته دارد.

اسلاید 4 :

آوران زدایی

 • شرینگتون(1906): میمون ها بعد از آوران زدایی از آن دست استاده نمی کردند که این آزمایشات شواهدی را در تایید فرضیه زنجیره پاسخ فراهم نمود.
 • ویلسون(1961): ملخ های آوران زدایی شده کمتر بال زدند و ارتفاع پایین تری داشتند ولی تغییری در الگوی بال زدن وجود نداشت. تاب و همکارانش نیز شواهدی فراهم نمودند که بر خلاف فرضیه زنجیره پاسخ بود. میمون های آوران زدایی شده در آزمایش آنها فقط در اجرای ظریف حرکات مشکل داشتند.

شواهد ارائه شده نشان دهنده مکانیسم های کنترلی کامل تر از فرضیه زنجیره پاسخ بود.

اسلاید 5 :

مکانیسم های کنترل مرکزی

الگو های مولد مرکزی

 • در گربه هایی که نخاع آنها از قسمت زیر مغز قطع شده بود و اطلاعات آورانی نیز نداشتند، نخاع آنها حتی بدون دریافت درونداد مراکز بالای مغز و بازخورد نیز می توانست حرکات ریتمیک والگوهای گام برداری را انجام دهد.

اسلاید 6 :

نقش بازتاب ها در حرکات جابجایی

 و پدیده معکوس سازی رفلکسی

 • مهار دو سویه وحفظ الگوی اصلی حرکت یکی از کارکردهای رفلکس ها است.
 • دستیابی به هدف کاربرد دیگر بازتابها می باشد که توسط پدیده ای به نام معکوس سازی رفلکسی تحقق می یابد.
 • پاسخ های رفلکسی به مرحلهٔ اجرای حرکت بستگی دارد، از این رو این اثر به نام پدیده معکو سازی رفلکسی شناخته می شود.
 • با ادامه تحقیقات پیچیدگی و هوشمندی بیشتر نخاع مشخص شده است.

اسلاید 7 :

نخاع شوکی هوشمند

 • قورباغه نخاعی در پاسخ به محرک آسیب زا پاسخ پاک کردن را از خود نشان می دهد. این پاسخ بسته به محل آرنجش متفاوت است.
 • گربه نخاعی در پاسخ به تکه پارچه ای که به دور پنجه اش پیچیده شده است، الگوی تکان دادن را در حین راه رفتن روی تردمیل نشان می دهد.
 • این آزمایشات نشان دهنده یکپارچگی حسی و حرگتی در سطح نخاع وهوشمندی آن است.

اسلاید 8 :

کنترل مرکزی حرکات سریع

سیستم حرکتی در یک توالی حرکتی قطع فعالیت یکسری از عضلات و شروع فعالیت عضلات دیگر را چگونه انجام می دهد؟

احتمالا بازخورد حاصل از اندام

مشکلات این پاسخ محققین را بر از قبل برنامه ریزی کردن حرکات متقاعد ساخته است.

اسلاید 9 :

کنترل مرکزی حرکات سریع

1- مسئله درجات آزادی

 • کنترل بازخوردی با وجود درجات آزادی بالا غیر ممکن می نماید.

  2- ثبت EMG عضلات موافق و مخالف هنگام سد مکانیکی

  • الگوهای فعالیت ثبت شده از عضلات در هنگام سد مکانیکی تا حدود 110 هزارم ثانیه تفاوتی نداشته و تا پایان حرکت تفاوت اندکی ایجاد شده است.

اسلاید 10 :

3- شواهد قصه مانند

بازداری یا مهار اعمال توسط بازخورد انجام نمی گیرد.

 • لشلی در آزمایش خود دریافت تمرین با پیانویی که یک کلید آن شکسته بود، موجب قطع حرکت نشد. از این رو نتیجه گرفت که بازخورد در اجرای حرکت نقش حیاطی ند ارد.

  4- بازداری اعمال مجرد سریع به زمان نیاز دارد.

  • هنری در تحقیقات خود نشان داده است که اجرای حرکات سریع مانند کشیدن ماشه تفنگ (نقطه بدون بازگشت) رخ میدهد.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید