بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • این گونه امتحانات در سال 1905 حذف شدند و مقررات رسمی آموزش و پرورش جانشین آنها شد.
 • به محض اینکه چینیها به تدریج امتحانات خود را متوقف کردند، امتحانات خدمات اجتماعی در انگلستان و ایالات متحده به عنوان روش مناسبی جهت انتخاب متقاضیان مشاغل دولتی به کار برده شد.
 • در کشور ایران از زمان تاسیس سازمان امور استخدامی امتحانات به صورت رسمی برای انتخاب کارکنان دولت نیز به کار برده شد.

اسلاید 2 :

 • اندازه گیری عینی
 • گفته شد آزمون وسیله ای عینی و محاسبه شده است. مراد از عینی بودن روش های اجراء نمره گذاری و تعبیر و تفسیر نمره ها تا آنجا عینی هستند که از نظر خصوصی آزمایندگان مختلف در آنها بی اثر است.

اسلاید 3 :

 • هنجاریابی(محاسبه شده)
 • هنجار یابی آزمون یعنی یکسان کردن روش کار برای اجرا و نمره گذاری آزمون. برای اینکه مقایسه نمره های افراد در آزمون بخصوصی، امکان پذیر باشد باید همه افراد تحت شرایط مساوی اندازه گیری شوند. برای اینکه شرایط امتحان یا اندازه گیری یکسان باشد سازنده آزمون نحوه اجرای آزمون را تعیین می کند. تهیه این نوع راهنماها یکی از ار کارهای اساسی از هنجاریابی است.

اسلاید 4 :

 • یکی دیگر از مراحل اساسی در هنجاریابی آزمون ها مساله تهیه هنجارها است.
 • در آزمون های روانی معیار از پیش ساخته شده ای برای قبولی یا مردودی وجود ندارد. نمره فرد معینی را فقط در مقایسه با نمره های افراد دیگر می توان ارزشیابی کرد. همان طوری که از کلمه هنجار استنباط می شود معنی آن یعنی کارکرد متوسط یا بهنجار.
 • به عنوان مثال اگر کودکان بهنجار 8 ساله در یک آزمون استدلال حسابی فقط به 12 سوال از 50 سوال پاسخ درست داده باشند. هنجار کودکان 8 ساله در این آزمون برابر 12 خواهد بود. این نمره(هنجار) ممکن است تعداد سوال هایی باشند که به آنها پاسخ درست داده اند، یا زمان لازم برای انجام کار معینی باشد، یا تعداد خطاهای انجام شده باشد.

اسلاید 5 :

 • در هنجاریابی آزمون باید گروه نمونه وسیعی از افراد را امتحان کرد. این گروه باید معرف افرادی باشد که آزمون برای آنها اجرا می شود. این گروه، گروه نمونه هنجار یابی نامیده می شود.

اسلاید 6 :

 • روان سنجی
 • یعنی استفاده از روش های آزمایشی، یعنی بهره گیری از
  آزمون های روانی برای تفاوت های توانایی های ذهنی فرد.

اسلاید 7 :

 • آزمون روانی
 • وسیله است عینی و هنجار شده که برای اندازه گیری نمونه ای از رفتار فرد بکار برده می شود. مطابق این تعریف بین آزمون روانی و سایر آزمون ها تفاوت زیادی وجود ندارد. زیرا نمونه ی کوچکی از رفتار فرد به دقت انتخاب شده و مورد اندازه گیری قرار می گیرد. از این نظر کار روانشناسی مانند متخصص شیمی است که یک مواد شیمیایی را بررسی می کند.

اسلاید 8 :

 • این که آزمون بخصوصی تا چه حد معرف رفتار مورد مطالعه است به تعداد و ماهیت نمونه های سوال بستگی دارد. مثلاً هرگاه آزمون اصلی شامل پنج مساله درباره حزب باشد این آزمون وسیله مناسبی برای اندازه گیری قدرت محاسبه نیست.
 • قدرت تشخیص یا پیش بینی یک آزمون بستگی به این دارد که تا چه حد این آزمون نشان دهد، حوزه نسبتاً وسیع و مهمی از رفتار است.

اسلاید 9 :

 • هدف اصلی روان آزمایی
 • اندازه گیری مستقیم نمونه هایی از رفتارهایی که آزمون را تشکیل می دهند نیست. به عنوان مثال اطلاع از میزان آشنایی کودک با معانی 50 لغت خاص چندان مهم نیست کما این که پاسخ های داوطلب شغل بخصوصی به 2 مساله حساب به خودی خود ارزش ندارد.

اسلاید 10 :

 • اما اگر ثابت شود که بین میزان اطلاع کودک از معانی فهرستی از لغات با تسلط او بر کل لغات زبان یا نمره داوطلب شغل بخصوصی در آزمون مسایل حساب با قدرت محاسبه او پس از استخدام همبستگی وجود دارد. در این صورت می توان گفت که آزمون برای مقصود مورد نظر مفید بوده است.
 • بنابراین با توجه به مطالب فوق لازم نیست که سوال های آزمون شباهت کامل به رفتاری داشته باشند که مورد پیش بینی است. بلکه کافی است که همبستگی این دو عملاً ثابت شود.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید