بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اهدافي که دراين مبحث دنبال می شوند

 • مفهوم اندازه گيری
 • لايه مقياس ها ونمونه کاربردآنها
 • قابليت اطمينان و معتبربودن
 • مفهوم مقياس بندی
 • مقياس های ديدگاهي
 • گزينش نوع مقياس
 • مقياس های سنجش ديدگاه در تصميم گيری مديريتي

اسلاید 2 :

بیش از یکدهه تمرکز بر اثربخشی یادگیری

 • درس مهارت های عمومی مدیریت, کارآفرینی ,مدیریت فناوری و نوآوری, روش های تولید و مونتاژمکانیکی
 • تمرکز بر یادگیری دانشجو بجای تدریس به وی
 • در دانشکده های صنایع,معماری,مکانیک و مواد
 • این واقعیت به نحو آشکاری خویش را نمایان ساخت که,دانشجویان در نحوه یادگیری مباحثی که مطرح می شود به دلایل گوناگون یکسان عمل نمی کنند.

اسلاید 3 :

هدایت یادگیری دانشجو بجای تدریس به وی

 • چرادانشجویان در نحوه یادگیری مباحثی که مطرح می شود یکسان عمل نمی کنند؟
 • این عوامل در اثربخشی یادگیری دخیل شناخته شدند:
 • توارث,تجارب,دورنماهازمینه ها,استعدادها,علایق, ظرفیت ها و نیازهای دانشجو

Heredity, Experiences, Perspectives, Backgrounds,

Talents, Interests, Capacities, Needs

اسلاید 4 :

آشکارا مشخص شد که

 • نسل های جدیدتر دانشجو در سرعت یادگیری و روش مواجهه با آن تدریجا با دانشجویان قبلی تفاوت می کنند.
 • آنها به سمت تیزی و هوشمندی مطلوب تر پیش می روند وشایستگی های اختصاصی خود را به تصویر می کشند.
 • طی بازتاب هایی که با روش های مختلف از جمله طریقه اثرسنجی چهار سطحی بنانهاده شده توسط کیرک پاتریک Kirk Patrick حاصل شد, مشاهده گردید که تفاوت های فردی اشاره شده تاثیرات قابل ملاحظه ای برنحوه یادگیری دانشجویان می گذارد.

اسلاید 5 :

این مواردثمر یادگیری را در افراد متفاوت می کنند

 • سبک های یادگیری یا ممیزه های مطرح در روش های تبادل اطلاعات با درون دانشجو ونحوه تفهیم شدن اطلاعات, Learning Styles
 • رویکردهای یادگیری و جهتگیری نسبت به مطالعه از نظر سطح,عمق یا راهبردی, Learning Approaches- Orientation
 • توسعه هوشمندانه یا دیدگاه نسبت به طبیعت آگاهی و اینکه چگونه کسب شده و یا ارزیابی می گردد.Attitude

اسلاید 6 :

به مشارکت طلبیدن دانشجویان در قالب های تیم یا گروه

 • هدایت دانشجویان به انجام کارهای تصویری یا یافتن فیلم های نمایشی در فضاهای گوناگون برای مواجهه با صحنه های متنوع دنیای واقع
 • تمرکز برپیشرفت برنامه درسی که همواره تلاش شده نسبت به ظرفیت کاری مرسوم بیشتر انتخاب شده باشد,
 • زمینه سازی برای اینکه دانشجو بتواند موضوعات مختلف را به هم ربط دهد و خویش را در مرکز درک ارتباطات پنهان بین مسایل بیابد.

اسلاید 7 :

پرسش های جهت دهنده و راهگشا

 • نحوه سنجش تیز بودن یک دانشجو در امر یادگیری برنامه های درسی چگونه است؟
 • هوشمندی یک دانشجو را به چه ابزارهایی می توان برای سنجش اثربخشی یادگیری وی ارزیابی کرد؟
 • تاثیر وراثت در امر یادگیری دانشجویان چه تاثیراتی بجای می گذارد؟
 • با چه ابزارهایی می توان استعدادهای دخیل در امر یادگیری دانشجو را سنجش کرد؟
 • دورنماهای یک دانشجو چه تاثیری در یادگیری تحصیلی وی دارد؟

اسلاید 8 :

 • زمینه های ذهنی یک دانشجو چقدر در امر یادگیری درسی وی دخیل اند؟
 • شایستگی یک دانشجو برای یادگیری موثر را با چه ابزارهایی می توان سنجش کرد؟
 • با کدامین ابزارها می توان مبادرت به سنجش استعدادهای دانشجو در راستای توسعه یابی کرد؟
 • علایق فردی دانشجو چه تبعاتی در امر اثربخشی یادگیری او می گذارند؟
 • با کدامین ابزارها می توان ظرفیت های یک دانشجو را در امر یادگیری مورد سنجش قرار داد؟

اسلاید 9 :

 • چگونه می توان ارتباط بین نیازهای یک دانشجو را با توانایی یادگیری وی در امر یادگیری مورد سنجش قرار داد؟
 • اثربخشی برنامه های آموزشی را با چه روش های اندازه گیری می کنند؟
 • با کدامین روش ها می توان تمرکز بریادگیری دانشجویان را در برنامه های آموزشی تقویت کرد؟
 • با کدامین ابزارها می توان فضای آموشی را به سمت یادگیری اثربخش دانشجو هدایت کرد؟
 • هوشمندی دانشجو و شایستگی های کسب شده پیشین وی چه نقشی در اثربخشی یادگیری او در امر تحصیل دارند؟

اسلاید 10 :

پرسش های جهت دهنده و راهگشا

 • با چه رویکردهایی می توان بطور هوشمندانه مبادرت به توسعه یادگیری دانشجویان کرد؟
 • جهت گیری های قبلی دانشجو در ساخت آینده حرفه ای خویش چه تاثیری بر امر یادگیری او دارد؟
 • دانشجویان با چه رویکردهایی نسبت به امر یادگیری اقدام می کنند؟
 • افراد با چه سبک هایی مبادرت به یادگیری می کنند؟ کدام مورد بیشتر اتفاق می افتد؟
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید