بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

—برنامه ریزی فرودگاه فرایندی پیچیده است.

—در بر نامه ریزی فرودگاه تحلیل فعالیت ها بدون توجه به تأثیر بر فعالیت های دیگر قابل انجام نیست.

—در برنامه ریزی فرودگاه باید نیازهای همه جانبه مجموعه ای از فرودگاه های یک منطقه، ایالت یا کشور مورد بررسی قرار گیرد.

اسلاید 2 :

طرح و محاسبه تسهیلات و تجهیزات مورد نیاز برای جوابگویی به نیازهای فوری و آینده حمل و نقل هوایی در فضاهای شهری، منطقه ای ، استانی و یا کشوری است.

اسلاید 3 :

qتوسعه منظم و زمانبندی شده مجموعه ای از فرودگاهها

qتوسعه صنعت هوانوردی

qحفاظت محیط زیست

qفراهم آوردن چارچوب کاری، برنامه ویژه توسعه فرودگاه

qطرح کاربری زمین و طرح فضای هوائی

qتوسعه طرحهای مالی بلندمدت

qبرقراری راهکاری برای تکمیل و اجرای طرح سیستمی

اسلاید 4 :

—توسعه صنعت حمل و نقل هوایی

—

—

—

—

—

—تعیین و توسعه منظم و زمانبندی شده شبکه فرودگاه های ایران

اسلاید 5 :

—سیاست و راهبرد کلی حمل و نقل هوایی براساس امکان و توان عرضه (به هر میزان که مقدور باشد)

—اتخاذ روش پویا و قابل اطمینان و دوام برای پیش بینی عرضه و تقاضا و تعیین نقاط فرودگاهی کشور

—حداکثر کردن عرضه همراه با حداقل کردن هزینه ها

—منطقه بندی حوزه های حمل و نقل هوایی

—چگونگی ارتباط حمل و نقل هوایی بین مرکز هر استان با مناطق داخلی و مراکز استان های دیگر

—تعیین حداقل فاصله عملیاتی بین فرودگاه ها

—اتخاذ سیاست تواتر و تناوب پروازی بیشتر به جای گسترش حجمی و ابعادی هواپیماها

اسلاید 6 :

—نوع شبكه پروازي فعلي و آتي

—تنوع ظرفيت هواپيماهاي ناوگان آتي كشور

—راه هاي هوايي و امكانات مخابراتي و كمك ناوبري

—امكانات فيزيكي نشست وبرخاست هواپيماها در فواصل مختلف

—حداقل زمان پرواز هواپيما با توجه به ضوابط فني و اقتصادي مجاز هواپيما

—دورنماي امكانات آتي نيروي انساني متخصص براي اداره فرودگاه

—وضعيت ساير روش هاي حمل و نقلي در مناطق مورد بررسي

اسلاید 7 :

—پيش­بيني تقاضاي حمل و نقلي هوايي كل كشور در مقاطع زماني برنامه­ريزي (مسافر و بار بين­المللي)،

—پيش­بيني تقاضاي حمل و نقل هوايي مسافر و بار بين­المللي به تفكيك مناطق حمل و نقلي كشور،

—بررسي وضعيت دسترسي مناطق به فرودگاه­هاي بين­المللي كشور و انتخاب گزينه­ها،

—ارزيابي گزينه­ها بر اساس حجم تقاضاي پيش­بيني شده،

—تعيين الگوي مناسب براي توسعه و احداث فرودگاه­هاي بين­المللي در مقاطع زماني برنامه­ريزي،

—اولويت­بندي پروژه­هاي توسعه و احداث فرودگاه­ها در بخش پروازهاي بين­المللي در طرح توسعه و احداث شبكه فرودگاهي كشور يا طرح سيستمي

اسلاید 8 :

—بررسي روند رشد حجم مسافران داخلي در گذشته،

—بررسي عملكرد فرودگاه­هاي كشور در پروازهاي داخلي،

—تعيين مراكز عمليات پروازي شركت­هاي هوايي،

—بررسي حوزه نفوذ و زمان دسترسي به فرودگاه­هاي كشور،

—تعيين مدل­هاي رياضي براي برآورد تقاضا (مسافر و بار داخلي)،

—طرح و تعيين گزينه­ها براي احداث فرودگاه­هاي جديد،

—بررسي عوامل مؤثر بر اولويت­بندي پروژه­هاي احداث فرودگاه،

—تعيين امتياز مناطق حمل و نقلي كشور از نظر عوامل موثر بر تقاضا،

—بررسي طرح­هاي در دست اجرا و آتي شبكه راه­هاي كشور،

—بررسي طرح­هاي در دست اجرا و آتي شبكه حمل و نقل ريلي راه­آهن،

— اولويت­بندي مناطق كشور از نظر محروميت از ساير روش­هاي حمل و نقل (جاده­اي و ريلي)،

— اولويت­بندي گزينه­هاي احداث فرودگاه،

— تخصيص پروژه­هاي اولويت­بندي شده.

—

اسلاید 9 :

.1طرح جامع فرودگاهی ، مفهومی از ساخت و توسعه نهایی یک فرودگاه خاص است.

.2مفاهیم توسعه و ساخت شامل محدوده کامل فرودگاه و همچنین چگونگی کاربری زمین های مجاور فرودگاه است.

اسلاید 10 :

.1توسعه تسهیلات و تجهیزات فرودگاه

.2توسعه و قابل استفاده کردن زمین های داخل و مجاور فرودگاه

.3تعیین تأثیرات زیست محیطی ساخت و عملیات در فرودگاه

.4ایجاد تجهیزات و تسهیلات دسترسی به فرودگاه

.5مشخص کردن امکان پذیری طرح های توسعه پیشنهادی از طریق بررسی همه جانبه گزینه ها

.6تعیین فهرستی از اولویت ها و مرحله بندی عملیات بهسازی پیشنهادی در طرح فرودگاه

.7برنامه ریزی یک طرح مالی قابل اجرا برای پشتیبانی برنامه های اجرایی

.8تهیه یک فرایند برنامه ریزی پیوسته که وضعیت را کنترل و توصیه های طرح را در مواقع لزوم تصحیح و تعدیل نماید.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید