بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مذاكرات گات و موانع غير تعرفه اي : فعاليت گات : انجام مذاكرات تجاري به منظور كاهش و تثبيت تعرفه هاي گمركي و حذف موانع تجاري از قبيل موانع غير تعرفه اي بر سر راه مبادلات بين المللي. در اين راستا از سال 1947 تا 1994 هشت دور مذاكرات بين كشورهاي عضو به عمل آمد: دور كندي: در مورد موانع غير تعرفه اي توافق هاي چندان اساسي به عمل نيامد.

اسلاید 2 :

دور توكيو: كاهش تعرفه هاي گمركي ، توجه به حذف محدوديت هاي غير تعرفه اي و ساير اقداماتي كه باعث تحريف تجارت بين الملل مي گردد ، در دستور كار قرار گرفت. بدين ترتيب برخي از جنبه هاي غير تعرفه اي تجارت تحت شمول توافقات چند جانبه تجارت لحاظ گرديد كه شامل : يارانه ها و عوارض جبراني ، موانع فني فرآوري تجارت ، تداركات دولتي ، ارزيابي گمركي ، رويه هاي صدور مجوزهاي وارداتي و تجديد نظر در مقررات ضد دامپينگ مي باشد. دور اروگوئه : حذف موانع غير تعرفه اي و تبديل آن به تعرفه هاي گمركي و همچنين اعضا ملزم به حذف محدوديت هاي غير تجاري گشتند. .

اسلاید 3 :

اقدامات غير تعرفه اي : اقدامات غير تعرفه اي : همه اقداماتي به جز تعرفه كه براي حمايت از صنايع داخلي صورت مي گيرد . آثار اقدامات غير تعرفه اي : آثار قيمتي يا مقداري بر تجارت و توليد ، پيامدهايي بر مصرف، درآمد ، اشتغال و رفاه . از آنجايي كه اين اقدامات روش ناكارآمدي براي ايجاد اشتغال محسوب مي گردد و فاقد شفافيت است و از ماهيت تبعيض آميز برخوردار است برخي از آنها در دور مذاكرات گات حذف گرديدند : از آن جمله در مذاكرات دور توكيو توافق بر حذف و تبديل اين محدوديت ها به محدوديت هاي غير تعرفه اي و در دور اروگوئه طرفين ملزم به رعايت حذف محدوديت هاي غير تعرفه اي و تبديل آن به محدويت هاي تعرفه اي گمركي گرديدند.

اسلاید 4 :

يكي از اصول بنيادين موافقت نامه گات 1994 كه مفاد اساسي و اصلي سازمان جهاني تجارت از اين موافقت نامه گرفته شده است حذف عمومي محدوديت هاي مقداري مي باشد به طوري كه ماده 11 گات 1994 حذف موانع مقداري وضع شده توسط كشورهاي عضو بر صادرات و واردات كالاها را بيان مي كند .اين ماده محدوديت هاي مقداري را ممنوع شمرده و كشورهاي عضو را تشويق مي كند تا چنين محدوديت هايي را به تعرفه تبديل نمايند. . بنابراين با توجه به ماده 11 گات 1994 مشاهده مي شود كه طرفين متعاهد ملزم به حذف موانع غير تعرفه اي و تبديل آن به محدويت هاي تعرفه اي مي باشند كه در صورت تخطي هر يك از طرفين متعاهد از اين ماده ركن حل اختلاف به طرح اقامه دعوي از طرفين كشور شاكي رسيدگي و اقدامات مقتضي را به عمل مي آورد.

اسلاید 5 :

موانع غير تعرفه اي كشورهاي كره جنوبي،مالزي،تايلند وتايوان كشورهاي كره جنوبي ، تايلند و مالزي قبل از تأسيس سازمان جهاني تجارت عضو موافقت نامه گات بودند و ملزم به حذف موانع غير تعرفه اي گشته اند اما هنوز به طور كامل اقدام به حذف موانع غير تعرفه اي نكرده اند كشور تايوان نيز بعد از 10 سال به عضويت سازمان جهاني تجارت درآمد. . نرخ پوشش موانع غير تعرفه اي در واردات (غير وزني – درصد )

اسلاید 6 :

موانع تعرفه اي : در اواسط دهه 1940 ميلادي برخي از كشورهاي جهان كه عمدتاً صنعتي بودند در راستاي فراهم ساختن بستر مناسب جهت حركت به سمت اقتصاد آزاد و تعديل سياستهاي حمايتي ، قرارداد 34 ماده اي كه به موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت يا گات معروف است امضاء نمودند . عمده فعاليت گات: انجام مذاكرات تجاري به منظور كاهش و تثبيت تعرفه هاي گمركي موجود بر سر راه مبادلات بين المللي . از آنجايي كه تعرفه ها ارتباط تنگاتنگي با موضوع دسترسي به بازار دارند لذا حمايت از صنايع داخلي از طريق تعرفه ها در گات و سازمان جهاني تجارت به عنوان مهمترين ابزار سياست تجاري در اختيار دولت ها و مهمترين وسيله محدود كردن يا بسط دادن دسترسي به بازار شناخته مي شود .

اسلاید 7 :

بر اساس كاهش نرخ تعرفه در دورهاي مذاكرات گات قبل از دور اروگوئه ، ميانگين سطح تعرفه محصولات صنعتي در اكثر كشورهاي توسعه يافته كاهش يافت . در مذاكرات دور اروگوئه نيز سندي در 22500 صفحه كه شامل تعهدات كشورها در مورد گروه هاي خاص مربوط به كالاها و خدمات بود تنظيم گرديد . تعهدات شامل : كاهش و تثبيت نرخ هاي حقوق و عوارض گمركي در واردات كالا است و در برخي موارد تعرفه ها حتي به حدود صفر تنزل مي كند .

اسلاید 8 :

هر چند هدف اساسي سازمان تجارت جهاني ارتقاي رقابت تجاري بين صادر كنندگان در شرايط عادي و منصفانه است ، ولي اين تصور دور از انتظار نيست كه در مواردي ، افزايش شديد واردات ممكن است صنايع داخلي را به خطر اندازد . از اين رو در موافقت نامه هاي تجارت، در موار خاص به كشورها اجازه داده شده است كه اقدامات حمايتي در مقابل اين گونه واردات اتخاذ كنند . چنانچه در موافقت نامه اقدامات جبراني اذعان شده است كه وقتي موانع وارداتي به وسيله مذاكرات تجاري برطرف مي شود ، برخي صنايع كه از حمايتهاي بالايي برخوردار بوده اند ، ممكن است توان رقابت در برابر كالاهاي وارداتي را نداشته باشند .

اسلاید 9 :

موافقت نامه هاي سازمان جهاني تجارت به كشور ها اجازه مي دهد كه به طور موقت به حمايت از صنايع آسيب ديده در مقابل كالاهاي وارداتي بپردازند . اين حمايت براي صنايع مذكور فرصتي را فراهم مي سازد كه با بهبود فناوري يا عقلايي تر كردن توليد ، به تقويت قدرت رقابت خود بپردازند . همچنين بر اساس موافقت نامه اقدامات جبراني ، در صورتي كه فروشندگان خارجي به رقابت غير منصفانه دست بزنند ، دولتها مي توانند به صنايع خود از طريق وضع نرخ تعرفه هاي معين كمك كنند . اين وضعيت زماني به وجود مي آيد كه فروشندگان خارجي در اثر دريافت يارانه يا قيمت شكني( دامپينگ ) كالاهاي خود را نسبت به كالاهاي داخلي با قيمت پايين تري عرضه نمايند. .

اسلاید 10 :

بر اساس مذاكرات انجام گرفته در در سازمان جهاني تجارت در خصوص صنايع نوزاد نيز انجام اقدامات حمايتي مجاز مي باشد . بدين ترتيب طبق مقررات سازمان جهاني تجارت ، كشورهاي در حال توسعه از طريق تغيير تعرفه هاي تثبيت شده خود مي توانند براي مدتي معين به حمايت از صنايع نوپاي خود در مقابل رقباي خارجي بپردازند. از اين رو دولت هاي كشورهاي در حال توسعه اگر در تعقيب برنامه ها و سياست هاي توسعه اقتصادي خود،كمك به صنايع جديد و نوپا يا توسعه صنايع موجود را ضروري تشخيص دهند ، مي توانند اقدامات حفاظتي از طريق وضع تعرفه هاي معين را اعمال نمايند. از آنجايي كه وضع محدوديت هاي تعرفه اي مي تواند تأثير معكوسي بر منافع كشورهاي صادر كننده داشته باشد ، لذا در سازمان جهاني تجارت ، شرايط خاصي براي وضع چنين محدوديتي لحاظ گرديده است . اين شرايط جهت اقدامات مربوط به توسعه اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه يا با كمترين درجه توسعه يافتگي تحت اصل رفتار ويژه و متفاوت مد نظر مي باشد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید