بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

خلاصة بحث

- از تفكر مديريت كلاسيك چه چيزي مي‌توان فرا گرفت؟

- رويكردهاي علاقه‌مند به منابع انساني سازمان چه سهمي در بسط علم مديريت
  داشتند؟

 

- نقش تحليل كمّي در مديريت چيست؟

- چرا ديدگاه سيستمي و تفكر اقتضايي هنوز هم مفيداند؟

- مديريت با ورود به قرن 21 با چه روندها و سمت‌وسوهايي مواجه شده است؟

اسلاید 2 :

رويكردهاي كلاسيك به مديريت 

Öمديريت علمي _ فردريك تيلور

  - براي هر شغل قواعد حركت، مراحل اجرايي كار استاندارد شده، و      شرايط كار مناسب تعريف كنيد

  - كارگران را با دقت كامل و بر مبناي توانايي‌هاي صحيح آن‌ها براي شغل      انتخاب كنيد

  - با دقت كارگران را آموزش دهيد تا كار را انجام دهند و انگيزه‌هاي      لازم را به آن‌ها بدهيد

 

  - با برنامه‌ريزي دقيق كار كارگران، از آن‌ها حمايت كنيد

اسلاید 3 :

رويكردهاي كلاسيك به مديريت 

Öاصول اداري _ هنري فايول

  - آينده نگري: برنامة كامل اقدامات لازم براي آينده

  - سازمان: تأمين منابع براي اجراي برنامه

  - هدايت: گزينش، هدايت، و ارزيابي كاركنان براي رسيدن به بهترين نتايج كار

  - هماهنگي: سازگار كردن اقدامات مختلف با يكديگر

  - كنترل: حصول اطمينان از اين كه همه چيز طبق برنامه پيش ميرود

اسلاید 4 :

رويكردهاي كلاسيك به مديريت   

Öاصول اداري _ مري پاركرفولتMary Parker Follett

  - گروه‌ها سازوكاري هستند كه از طريق آن‌ها افراد ذكاوت و دانايي خود
 
   را تلفيق كرده و در خدمت هدف بزرگي قرار مي‌دهند

  - سازمان‌ها به مثابه “كمون‌ها” يا “جماعات با اهداف مشترك” 

  - شغل مدير آن است كه به ديگران در سازمان‌ها كمك كند كه هماهنگ  باشند و همبستگي منافع ايجاد كنند

اسلاید 5 :

رويكردهاي كلاسيك به مديريت

Öسازمان بوروكراتيك (ديوان‌سالارانه) _ ماكس وبر

  - بروكراسي

 • فرم سازماني ايده‌آل، با قصد منطقي، و بسيار كارآمد
 • مبتني بر اصول منطقي، نظم، و اختيارات مشروع

Öسازمان‌هاي بوروكراتيك 

  - ويژگي‌ها

 • تقسيم كار شفاف
 • سلسله‌مراتب فرماندهي روشن
 • قواعد و رويه‌هاي اجرايي رسمي
 • غيرشخصي بودن
 • مشاغل مبتني بر توان‌مندي و شايستگي

Öبوروكراسي

  - جوانب منفي

 • مربوط به عدم مزيت‌هاي ممكن بوروكراسي

اسلاید 6 :

رويكردهاي كلاسيك به مديريت

Öرويكردهاي منابع انساني به مديريت

  - مطالعات هاوس تورنHawthorne

 • مطالعات اوليه براي بررسي رابطة انگيزه‌هاي اقتصادي و شرايط فيزيكي كار
  با مقدار بازده
 • رابطه‌اي پيدا نشد
 • عوامل روان‌شناختي” در اين تجربه‌ها تأثير گذاشت

اسلاید 7 :

رويكردهاي كلاسيك به مديريت 

Öمطالعات هاوس‌تورن 

  - مطالعات اتاق آزمون خط مونتاژ

 • طوري طراحي شد كه اثر “عوامل روان‌شناختي” آزمون‌هاي قبلي را
  به حداقل برساند
 • عواملي كه به بهره‌وري بيشتر منجر شد

  - آتمسفر و فضاي كار گروهي

  - نظارت مشاركتي

  - طرز تلقي كاركنان، روابط بين افراد، و فرايندهاي گروهي 

 • نتايج مطالعات نهايي

  - افراد بازده را كم مي‌كنند تا ساير افراد گروه از آن‌ها ناراحت نشوند

  - درس‌ها

 • حركت به سمت مسائل اجتماعي‌وانساني به مثابة كليد افزايش بهره‌وري
 • تأثير هاوس‌تورن

  - افرادي كه از بقيه جداسازي شده و تحت مراقبت خاص قرار گرفتند،     آن‌طور كه انتظار مي‌رفت عمل كردند

اسلاید 8 :

رويكردهاي كلاسيك به مديريت 

Öنهضت روابط انساني

  - مديراني كه از روابط انساني خوب استفاده مي‌كنند به كارايي و بهره‌وري بالاتر مي‌رسند

  - نظرية نيازهاي انساني مازلو Maslow

 • نياز نارسايي و كمبود فيزيولوژيك يا روان‌شناختي فردي است كه مي‌خواهد
  چيزي را ارضاء كند
 • اصل كمبود

  - نياز اراضاء‌شده انگيزة رفتار نيست

 • اصل پيشروي

- يك نياز هنگامي به عامل انگيزش تبديل مي‌شود كه نياز سطح پايين‌تر  
   ارضاء شده باشد

  - نظرية نيازهاي انساني مازلو

 • فيزيولوژيك
 • امنيت
 • اجتماعي
 • احترام
 • شكوفانندگي خود

اسلاید 9 :

رويكردهاي كلاسيك به مديريت 

ÖتئوريXو تئوريY _ مك‌گريگور

   - طبق تئوريX، مديران معتقدند كه كارگران 

 • كار را دوست ندارند
 • بلندگرايي ندارند
 • غيرمسئوول‌اند
 • در مقابل تغيير مقاومت مي‌كنند
 • ترجيح مي‌دهند كه هدايت شوند

  - طبق تئوريY، مديران معتقدند كه كارگران

 • كار را دوست دارند
 • قادرند خويشتن‌دار باشند
 • مسئووليت‌پذيراند
 • خود رهبراند

اسلاید 10 :

رويكردهاي كلاسيك به مديريت 

ÖتئوريXوY _ مك‌گريگور

  - مديران رسالت دارند كه كاركنان خود را به كمال رسانند

  - مديران معتقد به به تئوريX، كارگران ناراضي و وابسته تربيت مي‌كنند

  - مديران معتقد به تئوريY، كارگراني مي‌سازند كه با عملكرد بالا و با ابتكار      عمل به‌گونه‌اي كه از آن‌ها انتظار مي‌رود، رفتار مي‌كنند

 • مفهومي مهم براي استفاده از عبارت “قدرت‌بخشي” و “تفويض‌
  اختيارات
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید