بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

بخش اول : تعریف و هدف

بخش دوم:  نقش‌ها

بخش سوم : چگونگی پروژه

      بخش چهارم : تابلوها انواع پروژه

اسلاید 2 :

پروژه ی علمی عبارت است از کوشش علمی انفرادی یا گروهی دانش‌آموزان درباره‌ی یک موضوع معین که آنان ضمن این کوشش هیجان انگیز علمی، کار یک دانشمند را انجام می دهند و نگرش ها و مهارت های علمی او را پیدا می‌کنند.

 یعنی دانش‌آموزان سعی می‌کنند به دقت مشاهده کنند، سؤال بپرسند، جمع آوری اطلاعات کنند، فرضیه بسازند، آزمایش کنند و نتایج کار علمی خود را جمع بندی و ارائه نمایند.

اسلاید 3 :

1- زمینه ی تحقق اهداف دوره ابتدایی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش را به ویژه در زمینه های زیر فراهم می نماید.

الف)اهداف اعتقادی:

خداوند را دوست دارد و او را بهترین یار و کمک می داند.

ب) اهداف اخلاقی

q  راستگو و امین باشد.

q  احترام به بزرگ‌ترها را وظیفه‌ی خود می‌داند و به نظرات آنها توجه می‌‌کند.

q  برای رسیدن به موفقیت پشتکار دارد و تلاش می‌کند.

q  امیدوار و با نشاط است و از مواجهه ی با مشکلات نمی هراسد.

q  به همکلاسان و همسالان خود در انجام وظایف یادگیری کمک می‌کند.

 نظم و انضباط را در خانه و مدرسه و اجتماع رعایت می‌کند. ) اهداف علمی – آموزشی

qنسبت به شناخت پدیده ها کنجکاو است.

qدر فکر کردن، شنیدن، گفتن و بیان مقصود، خواندن و نوشتن و حساب کردن معارت کافی دارد.

qبا زبان فارسی آشنایی دارد و می تواند از کتاب و روزنامه استفاده کند.

qبه اهمیت و ارزش اطلاعات و اطلاع رسانی در زندگی آگاه است.

qارزش علم را در انجام درست کارها تا حدی می‌داند.

qمهارت های اولیه برای زندگی در جامعه را کسب کرده است.

qبا نحوه ی یادگیری خود تا حدودی آشناست.

qبه مطالعه کتاب علاقمند است.

q

q

اسلاید 4 :

q

د) اهداف فرهنگی – هنری

qبه زیبایی های طبیعت توجه دارد و هماهنگی آن ها را دوست دارد.

q

qذوق و خلاقیت هنری خود را در انجام فعالیت ها نشان می دهد.

) اهداف اجتماعی

qبه حق خود قانع است و حقوق دیگران را رعایت می‌کند.

qبه انجام وظایف و مسئولیت‌هایی که بر عهده‌ی او می‌گذارند پایبند است.

qنظرات اصلاحی دیگران را در مورد خود می پذیرد.

qاشتباهات دیگران را با رعایت احترام به آنها تذکر می‌دهد.

qدر برابر خدمت دیگران قدرنشناس است و از آنها تشکر می‌کند.

qآداب سخن گفتن را رعایت می‌کند.

qخدمت کردن میهن و مردم خود را دوست دارد.

و) اهداف زیستی

qاز حواس خود به خوبی محافظت و استفاده می‌کند.

qدر حفظ محیط زیست کوشاست.

qنکات ایمنی را می داند و رعایت می‌کند.

qدر حفظ سلامتی خود و دیگران تلاش می‌کند.

اسلاید 5 :

2- این طرح همچنین زمینه تحقق اهداف دوره ابتدایی در سند برنامه راهبردی آموزش و پرورش دوره ی ابتدایی را به ویژه در زمینه های زیر فراهم می‌آورد.

افزایش کیفیت فرآیند ها و برون دادهای نظام آموزش و پرورش ابتدایی

توسعه یادگیری مشارکتی و روش های نوین و فعال تدریس با تأکید بر حضور فعال دانش آموزان در فرآیند یاددهی- یادگیری و توسعه مهارت ها و نگرش های مورد نیاز برای زندگی در عصر حاضر

ایجاد محیط یادگیرنده در مدارس با محوریت فعالیت های یادگیری و استفاده از کتاب های درسی به عنوان یکی از ابزارهای آموزشی

تعامل مؤثر با خانواده ها، سازمان ها و نهادهای دولتی و مردم نهاد مرتبط و استفاده از فرصت های موجود.

بهره گیری فعال از فناوری های نو پدید ارتباطی و اطلاعاتی در آموزش ابتدایی و دسترسی آسان به معلمان و دانش آموزان به آنها

 

در تمامی مراحل انجام پروژه های دانش آموز لازم است به تفکرپرداخته سپس و تصمیم گیری نماید، و این یکی از اهداف اساسی در تعلیم و تربیت کودکان دوره ابتدایی می باشد.

 

 

اسلاید 6 :

3- اجرای این طرح به تحقق اهداف مهارتی درس علوم تجربی نیز کمک خواهد کرد که شامل:

مشاهده

طراحی تحقیق

برقراری ارتباط

پیش بینی‌

تشخیص متغیرها

 فرضیه سازی

کاربرد ابزار

اندازه گیری

تفسیر یافته ها و نتیجه‌گیری

اسلاید 7 :

4- تقویت مهارت های زندگی در دانش آموزان نظیر:

vتصمیم گیری

v حل مسئله

v برقرای ارتباط مؤثر با دیگران

vدوست یابی

vسخنرانی و دفاع از کار خود در جمع

v خود آگاهی

v تفکر

v عزت نفس

v مدیریت هیجانات

v روابط بین فردی و همدلی

اسلاید 8 :

5- کسب نگرش های ضروری شامل

 • رعایت نوبت
 • نظافت درکار و ظاهر
 • توجه به محیط اطراف پرساده کنجکاوی و جستجوگری
 • شرکت فعال در کارها
 • همکاری و قبول مسئولیت در گروه
 • پشتکار در حل مسائل
 • تحمل نظر مخالف
 • علاقه به حفظ محیط زیست
 • ارائه پیشنهاد برای حل مشکلات
 • قانون پذیری انعطاف پذیری و قبول اشتباهات
 • جسارت مخالفت با نظریات غلط

  توجه به صحبت های دیگران قبول مسئولیت های

6- شناخت استعدادهای فردی دانش آموزان و هدایت آنها به سوی شکوفایی آن.

7- کمک به ارتقاء و رشد دانش آموزان در دروس مختلف (ارائه ی مواد درسی به صورت تلفیقی)

 • 8- تحکیم مبانی اعتقادی و معنوی براساس تفکر در نظام آفرینش.

اسلاید 9 :

9- ایجاد موفقیت مناسب برای ارزشیابی توصیفی از عملکرد دانش‌آموزان ارزشیابی از پروژه های علمی در طی انجام فرایند پروژه و در پایان آن صورت می‌گیرد و دقیقاً با نکات و موارد ذیل که در بحث ارزشیابی توصیفی به عنوان ویژگی های آن برشمرده شده است همخوانی دارد:

توجه به ارزشیابی به مثابه ی ابزار یادگیری

تأکید بر معیارها و ملاک های موفقیت در فرآیند آموزش

توجه به حیطه های مختلف یادگیری به جای تأکید صرف به حیطه شناختی

تغییر در رویکرد ارزشیابی پایانی به ارزشیابی تکوینی.

توجه به اقدامات اصلاحی، جبرانی و تکمیلی در فرآیند آموزش.

افزایش بهداشت روانی محیط یاددهی – یادگیری

ایجاد زمینه بروز و رشد خلاقیت

توجه به انتظارات برنامه درسی به جای توجه صرف به انتظارات کتاب درسی

اسلاید 10 :

    

جهت تحقق كامل اهداف يك پروژه علمي و براي اينكه دانش آموزان بتوانند از فرصت هاي كسب تجربه در جريان پروژه خود حداكثر استفاده را به عمل آورند هر يك از افرادي كه در انجام پروژه دخالت دارند (دانش آموز، معلم راهنما و والدين) بايد به خوبي مسئوليت هاي خود را شناخته و نقش خود را به موقع و به اندازه ايفا نمايند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید