بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

ترکیبات شیمیایی – فرمولهای کوالانسی ( مولکولی) و شیمیایی یونی

تجزیه عنصری، فرمولهای تجربی

جرم های مولکولی با فرمول های تجربی                          فرمول شیمیایی

معادله های شیمیایی بیان کننده :

محاسبات استوکیومتری

واکنشگر محدودکننده

تعیین بازده مقداری از محصول تشکیل شده تئوری در مقابل بازده های واقعی

اسلاید 2 :

یک پیوند شیمیایی درنتیجه برهم کنش الکترواستاتیکی قوی بین دو اتم است.

 

طبیعت اتم ها نوع پیوند را تعیین می کند.

 

پیوندهای کووالانسی از یک برهم کنش قوی بین اتمهای طبیعی نتیجه می شود.

 

هر اتم نشان دهنده ی یک جفت الکترون به اشتراک گذاشته شده بین دو اتم است.

اسلاید 3 :

v برای مثال، یک مولکول هیدروژن را در نظر بگیرید.

زمانی که دو اتم هیدروژن در فاصله ای از همدیگر هستند هیچ برهمکنشی ندارند. هر اندازه به همدیگر نزدیکتر شوند حضور یکدیگر را حس می کنند.

الکترون روی هر اتم هیدروژن اشغال می کند  حجمی که هر دو اتم هیدروژن و پیوند های کووالانسی تشکیل داده اند.

هنگامی که پیوند تشکیل می شود الکترون های هر دو اتم H به اشتراک گذاشته می شود.

اسلاید 4 :

شکل زیرچگالی الکترونی برای مولکول H2را نشان می دهد که الکترون های به اشتراک گذاشته شده حجمی معادل حجم توزیع شده در بالای هر دو اتم هیدروژن را اشغال می کند.

اسلاید 5 :

همچنین ممکن است که دو اتم به هم نزدیکتر بوده و یک الکترون بین اتم دیگری انتقال یابد.

اتمی که یک الکترون می دهد بار 1+ و اتم دیگر که الکترون می گیرد بار 1- می گیرد.

هر دو اتمها از طریق فعل و انفعالات کولمبیک از طریق جذب بارهای مخالف در نتیجه پیوند یونی همدیگر را جذب می کنند.

اسلاید 6 :

سوال :

چه فاکتورهایی تعیین کننده این است که یک اتم یک پیوند کووالانسی یا یونی با اتم دیگر

تشکیل می دهد؟

تعداد الکترون های در یک اتم، به خصوص تعداد الکترون هایی که از هسته دور هستند فعالیت اتم و از این حیث گرایش اتم به تشکیل پیوند کووالانسی یا یونی را تعیین می کند.

اسلاید 7 :

دورترین الکترونها حساسیت بیشتری به حضور اتمهای دیگر دارند و از این حیث درگیر پیوند دهی هستند. به عنوان مثال در واکنشها.

شیمی یک عنصر تقریبا به صورت کامل به تعداد الکترونها، و عدد اتمی وابسته است.

اسلاید 8 :

در اواخر 1800 متوجه شدند که عناصر با خواص شیمیایی مشابه در یک گروه طبقه بندی شوند و خواص فیزیکی و شیمیایی عناصر  تابعی از عدد اتمی آن ها است – قانون تناوب

آرایش عناصر به ترتیب افزایش عدد اتمی، با عناصر دارای خواص مشابه در یک ستونی عمودی قرار می گیرند که جدول تناوبی نامیده می شود.

اسلاید 9 :

تعداد کل اتمها در یک گروه متفاوت، در پایین گروه افزایش می یابد.

به طوری که الکترون های دور از هسته الکترون های خارجی یا ظرفیت در یک حالت مشابه برای کل عناصر یک گروه نامیده می شوند .

اسلاید 10 :

گروه ها با نامشان معرفی می شوند که اغلب از خواص شان مشتق شده است.

I – فلزات قلیایی; II – فلزات قلیایی خاکی

VII – هالوژن ها; VIII – گازهای نجیب

عناصر در بلوک میانی عناصر واسطه نامیده می شوند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید