بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه

 • اجلاس قاهره ، 1373 ( 1994 ) – 179 کشور توافق کردند که جمعیت و توسعه ذاتا بهم پیوسته اند و برآورده کردن نیازهای آموزشی بهداشتی افراد منجمله نیازهای بهداشت باروری آنان هم برای پیشرفت فردی افراد ضروریست و هم برای توسعه معتدل
 • در این اجلاس برنامه عمل 20 ساله ای به تصویب رسید که بر نیازها و حقوق افراد بجای اهداف جمعیتی تاکید دارد . این برنامه حاوی اقدام در سطوح مختلف بوده و تمرکز راهبردی پیشنهادات آن به گونه ایست که مستلزم اقدام در سطح کشوری است .

اسلاید 2 :

محورهای اصلی اجلاس

 • پیشبرد عدالت جنسیتی
 • محو خشونت علیه زنان
 • تضمین کنترل باروری در زنان

اسلاید 3 :

ایران ده سال پس از اجلاس قاهره

 • ایران از دیدگاه صندوق جمعیت توانسته است استانداردهای پایه اجلاس قاهره را در مرگ ومیر مادران ، مرگ و میر نوزادان ، پوشش تنظیم خانواده و امید به زندگی بدست آورد .

در کنار پیشرفتهای مهم بدست آمده کشور با چالشهایی روبروست:

 • نابرابریهای قابل ملاحظه میان استانها و بالطبع شهرستانها
 • کاستیهای کیفیت خدمات
 • سطح پوشش خدمات و نحوه توزیع پوشش

اسلاید 4 :

تغییرات جمعیتی سالهای اخیر و عواقب آتی :

 • رشد شتابان و بی سابقه در فاصله سالهای 1330 تا 1350 بطوریکه رشد جمعیت در این سه دهه به 3 % بالغ میگردید .

در سه سال آخر دهه 1350 و نیمه اول دهه 1360 بعلت شرایط بعد از انقلاب اسلامی تفکر تنظیم خانواده فراموش شد و میزان ازدواج نیز افزایش یافت که بر اثر آن روند رو به کاهش سطح باروری که در اوایل دهه 1350 شروع شده بود معکوس گردید و مجددا شاخصهای باروری بالا رفت     ( رشد جمعیت 2/3 ، میزان باروری کلی : 7 )

ااز سال 1367 سیاستهای تحدید موالید در بطن برنامه های پنجساله توسعه قرار گرفت .

اسلاید 5 :

تغییرات جمعیتی سالهای اخیر و عواقب آتی :

 • در دهه 1370 سطح باروری در ایران با سرعتی استثنایی کاهش پیدا کرد ( رشد جمعیت 2/1 ، میزان باروری کلی 1/2 )

 

اسلاید 6 :

آینده باروری در ایران:

 • آیا در آینده نیز ایران چنین کاهشی را دنبال خواهد کرد ؟

به دلایل زیر به نظر میرسد این روند ادامه داشته باشد :

افرایش میزان شهرنشینی

افزایش میزان سواد بخصوص در دختران

تاخیر در سن ازدواج

ادامه سیاستهای تحدید موالید

افزایش کیفیت برنامه های تنظیم خانواده

گرایش به جهانی شدن و تاثیر فرهنگ جهانی

 • با این حال باید اذعان داشت که به دلیل ساختار جوان جمعیتی و ورود افراد نسل بعد از انقلاب به سنین باروری ، حتی علیرغم اعتقاد این نسل به باروری کمتر ، کشور با افزایش تعداد موالید روبرو خواهد شد و مسائل مرتبط با بهداشت باروری کماکان مطرح بوده و بتدریج ابعاد گسترده تری خواهد یافت .

اسلاید 7 :

برخی پیامدهای مسائل مرتبط با بهداشت باروری:

 • بهم خوردن تعادل موجود در تعداد مردان و زنان در معرض ازدواج
 • افزایش سن ازدواج بویژه در مورد دختران و در نتیجه افزایش فاصله سن بلوغ و سن ازدواج
 • افزایش باروری ناخواسته و امکان افزایش سقط جنین
 • خطر افزایش بیماریهای مقاربتی و بویژه HI ( ایدز )

اسلاید 8 :

وضعیت فعلی :

 • در حال حاضر کودکان متولد شده در دهه 1360 در سنین باروری قرار دارند و بسته به آنکه نه تنها نیازهای بهداشت باروری آنان بلکه نیازهای آموزشی ، اشتغال ، مسکن و تامین اجتماعی آنان چگونه برآورده خواهند شد ایران یا موفق به ارتقای رتبه توسعه خود به سطح عالیتر میشود یا با انفجار جمعیتی مجددی مواجه میشود که در حال حاضر آمادگی چنین رویارویی را ندارد . لذا در شرایط فعلی برنامه کشوری تنظیم خانواده نیاز به افزایش تخصیص منابع و مشارکت دارد .

اسلاید 9 :

چالشها :

 • تمرکز نسبت زیادی از جمعیت در سنین 15 – 24 سالگی و لزوم تامین نیازهای این خیل عظیم جمعیتی مرتبط با آموزش عالی ، ایجاد اشتغال و ازدواج و تشکیل خانواده
 • افزایش ازدواج و باروری و در نتیجه رشد نامتناسب جمعیت
 • تدوین راهکارهای موقت از سوی مدیران برای گذر از بحران و حذف امکان توسعه مستمر
 • تحت تاثیر قرار گرفتن توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی
 • سالخوردگی جمعیت در سالهای آتی

اسلاید 10 :

بهداشت باروری :

بهداشت باروری محور توافقهای حاصله در اجلاس قاهره است و هدف آن تضمین دسترسی داوطلبانه همگانی به دامنه کامل خدمات و اطلاعات بهداشت باروری است و در بر گیرنده آن موارد حقوق بشر است که در اسناد ملی و بین المللی مندرج است . اساس این حقوق به رسمیت شناختن حق اولیه همه زوجها و افراد برای تصمیم گیری آزادانه و مسئولانه در مورد تعداد و زمانبندی تولد فرزندان آنهاست .

در این راستا آنها باید از حق دسترسی به اطلاعات و امکانات کسب بالاترین استانداردهای بهداشت باروری و جنسی به دور از هرگونه تبعیض ، اجبار و خشونت برخوردار باشند .

بهبود وضعیت بهداشت باروری در ایران یک وظیفه فرا بخشی است و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مسئول اصلی برنامه است و سایر سازمانهای دولتی و غیر دولتی در جنبه های مختلف بهداشت باروری مشارکت میکنند .

برنامه های متعدد بهداشت باروری در کشور در حال اجراست و از برنامه های عمده آن برنامه سلامت مادران و برنامه تنظیم خانواده میباشد . 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید