بخشی از مقاله

آشنايي با مرمت

چکیده و نتایج حاصل از جداول :
1 ) در روش حفاظتی و بهداشتی اهداف ما از مداخله ساماندهی محیط شهری و بهبود کارد با تخریب کالبد بناء می باشد. از نظریه های موجود در مداخله می توان به هندسه گرایی، معیار گرایی، تفکیک کارکردهای شهری و جدایی حرکت سواره از پیاده اقدام نمود اصول پیشنهادی در این روش نفی گذشته اینکه مرمت معماری نمی تواند به بناء محدود شود و کالبد باید مطیع عملکرد شود و در مورد دستورالعمل پیشنهادی باید تخریب کالبد برای ساماندهی و بهبود کارکردهای شهری را نام برد شیوۀ اقدام در این مورد به صورت بازسازی و نوسازی می باشد.


2 ) در روش حفاظتی و تزیینی : هدف مداخله معاصرسازی با توجه به حفظ ثروت فرهنگی و عوامل زیبایی شناختی است که به بهبود کالبد بدون دخالت مستقیم و بارز و بهبود کارکرد با احترام به کالبد قدیم صورت می گیرد.


نظریه های مداخله شامل منظرسازی، نظریه سازمندی، تعادل و تمایز می باشد اصول پیشنهادی در اين امر فناپذیری، تکرار، مرمت آیینی و سلسله مراتب مکانی و غیره می باشد دستورالعمل پیشنهادی شامل تعمیر و مرمت دائمی، تلفیق ساختمان های جدید با قدیم ضمن رعایت الفبای مرمت شهری می باشد شیوه اقدام به صورت بهسازی، نوسازی، بازسازی است.


3 ) روش مداخله موضعی و موضوعی : هدف از مداخله حفظ و ارتقای کمی و کیفی ثروت تاریخی به همراه معاصر سازی و توسعه شهر از درون، بهبود کارکرد، حفظ سنّت بر پایه پاسخ به نیازهای نو، کاربست مفاهیم تازه به همراه آشتی دادن فرم و عملکرد، نظریه های مداخله شامل تقدّم مفاهیم معماری بر ویژگی های شکلی و سبکی، معاصر سازی، رابطه عظمت و تاریخ گذر از تولید حجمی به تولید قطعه ای، معماری پیچیده بدون رعایت قوائد سنتی، اصول پیشنهادی این مبحث شامل عدم تقلید از سبک های گذشته، شناخت وضع موجود، تناسب پیوستگی، تضاد و تباین، نمادگرایی می باشد دستورالعمل پیشنهادی شامل دخالت در بناء با مفاهیم کهن ولی با سبک نو، ردّ اقدامات تخریبی، وضع قوانین و مقررات افزایش مشارکت مردم و دخیل کردن آنها در امر مرمت و در نهایت شیوه اقدام به صورت بهسازی، نوسازی، بازسازی می باشد.


4 ) روش مداخله جامع شهری مرمت شهری : هدف از مداخله توسعه کالبدی فضایی با توجه به ارتقای ثروت فرهنگی، تاریخی، بهبود عملکرد با احترام به کالبد زنده و پویا، حفظ کالبد تاریخی به همراه بهبود محیط شهری نظریه های مداخله شامل چند وجهی بودن مرمت شهری، احیای بافت های تاریخی، مرمت امری است بطئی و جزئی که ممکن است سال ها به طول انجامد اصول پیشنهادی شامل هماهنگی، پویایی، تفکیک، شناخت، وحدت و معاصرسازی می باشد، دستور العمل پیشنهادی شامل : عدم احداث بناء، مجموعه یا بافت جدید بر روی بناء، تعادل بخشی کالبدی، تأکید بر شبکه نمادین شهر می باشد در نهایت شیوه اقدام به صورت بهسازی، نوسازی، بازسازی می باشد.


روش بازسازی شهری : در این روش هدف از مداخله شامل معاصر سازی همراه با ارتقای حیات مدنی و پویایی شهر قدیم در کل شهر، احیای کالبد به دنبال آن بهبود کارکرد و بهبود محتاطانه کالبد می باشد نظریه های مداخله شامل پویایی ماده در ساختمان نظریه سبک و زمان، چند وجهی بودن مرمت شهری و احیای بافت های تاریخی از وجوه مختلف را می توان نام برد اصول پیشنهادی شامل پاک سازی، بازسازی مداخله مشروط به وجود مدارک لازم، هماهنگی و پویایی می باشد. دستورالعمل پیشنهادی شامل تخریب بناهای اطراف بناهای یادواره ای، بازسازی عناصر و فضاها بر پایه سبک گذشته و در نهایت روش مداخله در این مبحث بر بازسازی و نوسازی و بهسازی تأکید دارد.چکیده مطالب در جدول شماره 7 :
روش مداخله حفاظتی، بهداشتی در این روش هدف از مداخله حفاظت + بهداشت می باشد سیاست ها و راهبردهای کالبدی شامل تخریب بناهای فاقد ارزش و غیر بهداشتی، تشدید آهنگ دگرگونی همراه با تخریب وسیع می باشد سیاست ها و راهبردهای حمل و نقل و آمد و شد شامل ایجاد دسترسی های مستقل برای سواره و پیاده، بالا بردن میزان دسترسی درونی با تخریب بخش هایی از بافت می باشد شیوه های برنامه ریزی شامل تعیین محدوده تاریخی، تفکیک بافت کهن به تقسیمات کوچک و کوچکتر و تعیین حدّ برای هر یک از این تقسیمات می باشد در نهایت شیوه اقدام شامل نوسازی و بهسازی می باشد.


روش حفاظتی تزئینی
هدف از مداخله شامل زیبائی شناسی شهری، حفظ ثروت فرهنگی و معاصرسازی می باشد سياست ها و راهبردهای کالبدی شامل مرمت بدنه های خارجی بناها و مجموعه، حفظ دقیق ابنیه با ارزش، تقویت ساختمان های کهن می باشد سیاست ها و راهبردهای حمل و نقل و آمد و شد شامل ایجاد شبکه پیاده، تأکید بر حمل و نقل عمومی و کنترل و حتی المقدور در کاهش تردد سواره تا حدّ ممکن می باشد شیوه برنامه ریزی شامل تعیین محدوه های مداخله، برنامه ریزی در مقیاس شهر و منطقه، تعریف سازمان کالبدی فضای جدید در کل شهر موجود می باشد و در نهایت شیوه اقدام به صورت بهسازی و نوسازی می باشد.
مداخله موضعی موضوعی
در این موضوع هدف مداخله حفظ و ارتقای کمی و کیفی ثروت تاریخی است سیاست ها و راهبردهای کالبدی شامل هماهنگی در ترکیب بافت قدیم با جدید جلوگیری از تخریب بی جهت بناهای شکل دهنده بافت های تاریخی، بهسازی و نوسازی بناهایی با ارزش قدیمی، تاریخی است سیاست ها و راهبردهای حمل و نقل و آمد و شد شامل تأکید بر استفاده از حمل و نقل عمومي، آرام سازی غوغای آمد و شد، انتقال، آمد و شد تسریع عبوری به خارج از محدده محوطه و مجموعه تاریخی می باشد.


شیوه برنامه ریزی شامل برنامه ریزی در مقیاس شهر و شهرسازی و مشارکتی می باشد و در نهایت شیوه اقدام به صورت بهسازی و نوسازی می باشد.
مرمت جامع شهری :


هدف مداخله توسعه کالبدی، فضایي و ارتقای ثروت فرهنگی و تاریخی است سیاست ها و راهبردهای کالبدی شامل بهبود سیمای شهر، مرمت جزئیات شهری، حفظ ساختمان های تاریخی می باشد سیاست ها و راهبردهاي حمل و نقل و آمد و شد شامل انحراف آمد و شد سواره از داخل بافت كهن از طریق کمربندی، محدود ساختن حجم و تعداد و سرعت خودروهای مجاز به عبور و مرور شیوه برنامه ریزی شامل تعریف ساخت اصلی و استخوان بندی شهر، تعریف مجدد بخش محدوده مرکزی در کل شهر است در نهایت شیوه اقدام به صورت بهسازی، نوسازی، بازسازی می باشد.


روش بازسازی شهری که هدف از مداخله شامل معاصرسازی همراه با ارتقای حیات مدنی می باشد سیاست ها و راهبردهای کالبدی شامل تقویت فضاهای عمومی، احداث ساخت و سازهای جدید به طور مشروط، سازمان دادن ساخت و سازهای مناطق فرسوده می باشد، سیاست ها و راهبردهای حمل و نقل و آمد و شد شامل کند کردن حرکت سواره، تعریف حریم پیاده در شهر قدیمی، تجهیز شبکه پیاده با دو عنصر آب و گیاه می باشد

شیوه برنامه ریزی شامل تقسیم شهر به چند منطقه برنامه ریزی و انجام بررسی ها و سپس برنامه ریزی دقیق در هر منطقه براساس ویژگی کالبدی، تعریف شهر قدیم در چارچوب برنامه شهر موجود می باشد شیوه اقدام در این موضوع : صورت نوسازی، بهسازی، بازسازی می باشد.چکیده و برداشت از جدول شماره 8 :
1 ) روش حفاظتی – بهداشتی : هدف از مداخله ارتقای کیفیت حفاظتی محیط شهری – ساماندهی محیط شهری تجدید حیات مدنی می باشد اصول پشنهادی شامل ارزش نهادن به شواهد هنری و نه الزامات تاریخی، دگرگونی در تغيیر کاربری های شهری با توجه به سازگاری محیطی – کالبدی می باشد کاربری به پیشنهادی شامل کاربری های اوقات فراغت، کاربری فرهنگی و گردش گری می باشد شیوه اقدام به صورت نوسازی، بازسازی می باشد.


2 ) روش حفاظتی – تزئینی : هدف مداخله حفظ ثروت فرهنگی – حفاظت از میراث فرهنگی به عنوان سند افتخار ملی و گفت وگوی تمدنی، معاصرسازی کالبد می باشد اصول پیشنهادی شامل هدایت منافع فردی به منظور تحقق منافع عمومی و مداخله کالبدی براساس مستندات، احترام به ملحقات بناء می باشد کاربری پیشنهادی شامل معاصرسازی کاربری های تاریخی کاربری موزه ای مرتبط با گردش گری، زیبایی شناسی شهری می باشد شیوه اقدام به صورت بهسازی و نوسازی بیان شده است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید